งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอัษฎาวุธ    สุเมธิวิทย์
2. นายอภิวิชญ์    พุ่มโพธิ์
1. นางณัฐชนา    แสงเมือง
2. นางสุขฤทัย    หวันเสนา
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสุนิสา    บุญดา
2. นางสาวบุศรา    ศรีจันทร์
1. นางสาวกันยารัตน์    ม่วงฉิ่ง
2. นายมานะ    น้อยนพคุณ
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอมรศักดิ์    สอนเสริม
2. นางสาวกัญญารัตน์    เสาสี
1. นางสาวจำเนียร    ดวงศรีแก้ว
2. นางสาวสุวิชา    กาวี
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐพล    จุ้ยเจริญ
2. นายธีรดนย์    คำสอน
1. นายภานุวัฒน์    ฤทธิรณยุทธ
2. นางสาวอาภรณ์    เศวตพันธ์
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววีรดา    วงษ์เงิน
2. นางสาวอินทิรา    วัลลา
1. นางทิศนา    เหมือนวงค์
2. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพิชยาภรณ์    ทับดวง
2. นายกฤษณะพงศ์    แจ่มใส
1. นางชุติมา    กีรติมาพงศ์
2. นางสาวอินทิรา    น้อยอ่าง
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธีรภัทร    มหาวงษ์
2. นายกิตติพงษ์    ตองกลิ่น
1. นางจันทรัตน์    คงเพ็ชร์
2. นางสาวจินตนา    ประจงแต่ง
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวรเมธ    สมุทรสงคราม
2. นางสาววรัญญา    ผูกจิตร
1. นายพยา    สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์    น้อยศรี
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสุพิชญา    ทวีธรรม
2. นายสถาพร    พิมศรี
1. นางสาวกัญญา    ทิพย์จันทร์
2. นางพิณรัตน์    พันธ์ปิ่น
10 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอภิวัฒน์    รัศมี
2. นายชัยชนะ    เกิดทิม
1. นายชูชาติ    ชูติระโส
2. นางสาวรัชนีกร    พัดมณีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................