งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพงษ์เทพ    พัตทะโวหาร
2. นายอภินันท์ไชย    วิทยานุเคราะห์
1. นางนงนุช    ประดับวงษ์
2. นางสุขฤทัย    หวันเสนา
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายบริรักษ์    อ่อนน้อม
2. นายอริย์ธัช    สังวาลเพชร
1. นางสาวกันยารัตน์    ม่วงฉิ่ง
2. นายมานะ    น้อยนพคุณ
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณภัทร    มงคลฟ้า
2. นายภูธเนศ    น้อมถวาย
1. นายสาธิต    วงษ์เงิน
2. นางเนาวรัตน์    ใจการุณ
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปิยะรัตน์    ฟูกาโบริ
2. นางสาวภัคพิชา    อิทธิญาณเวช
1. นางทิศนา    เหมือนวงค์
2. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเจษฎา    ทองเงิน
2. นายตระกูล    คำวิระ
1. นางกัญญา    ทิพย์จันทร์
2. นางพิณรัตน์    พันธ์ปิ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................