งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายจักรกฤษณ์    ตันศิริ
2. นายชัยธวัช    ใสสุข
3. นายธนกร    เพชรนอก
4. นายวีรากร    กลางสาทร
5. นายสรวิชญ์    สีน้ำผึ้ง
1. นายธนบัตร    พึ่งอิ่ม
2. นางพิชญ์อาภา    ทองดี
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวประภัสสรา    จันทร์จุลเจิม
2. นางสาวภัทรวรรณ    แก้วเกิด
3. นางสาวศศินา    แก้วมณี
4. นางสาวพิมลรัตน์    จันทร์อักษร
5. นายเกริกศักดิ์    กระแสร์
1. นางสาวแก้วอุษา    แสงเขียว
2. นายโกศล    สิงห์พันธ์ุ
3 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายประพัฒน์พงศ์    เกตุกรรณ์
2. นายทรงพล    สุขทัศน์
3. นายสุภวัช    พานทอง
4. นางสาวชลฐิฌา    ลือดารา
5. นางสาวพรรณวรินทร์    เขียวแก้ว
1. นางสาวชนกนันท์    ช่วยประคอง
2. นางสาวธนภรณ์    วัดสง่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................