งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐพล    ทรัพย์ที่พึ่ง
2. นายณรงค์กร    อ่อนระทวย
3. นายปริภัทร    บุญศรี
4. นายรัชพล    สีดา
5. นายสุทธิพงศ์    สุขพลอย
6. นายพงศ์ภรณ์    บุญมานำ
1. นายชลเทพ    สมัครการ
2. นายพนธิตร    สารถ้อย
3. นายภานุวัฒน์    ทาบุตร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพัทธนันต์    ชมดง
2. นายภัทรพล    วงษ์ทอง
3. นายขจร    เพ็ชรพราว
4. นายขจร    กลิ่นส่ง
5. นายเมธัส    เงินกลม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายภาณุพงศ์    สุวรรณ์
2. นายสุทธิพงศ์    เงินน้ำใย
3. นายอนุพงษ์    ยินดีรมย์
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายนราวิชญ์    อินทร์เงิน
2. นายณัฐวัฒน์    สุขกระจ่าง
3. นายพาพบ    เนตรสกุล
4. นายมนัสชัย    อึ่งผิว
5. นางสาวปณิชา    คชเสนี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายจิรานุวัฒน์    นาประสิทธิ์
2. นายจีรศักดิ์    จันทร์ดง
3. นายเอกนรินทร์    ศรีสง่า
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปุญญพัฒน์    ทองขวัญ
2. นายพีรวิชญ์    ชองขันปอน
3. นายศิวกร    รักดำ
4. นายพรเทพ    ไวยทรง
5. นางสาวระพีพัฒน์    ศรีเงิน
6. นายณฐพล    ไพศาล
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ตาทอง
2. นายเกียรติศักดิ์    มงคลชัย
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอภิสิทธิ์    แก้วจินดา
2. นายกิตติ    เสือโต
3. นายอำพล    สีทากูล
4. นางสาวชนกสุดา    อนุศรี
5. นายณวฬรรสน์    พยุง
6. นายอำพล    กาชัย
1. นายณัฐกันตร์    แก่นจำปา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................