งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุวัฒนบดี สพม. เขต 5 ลพบุรี ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายภูณภัทร    ปานเผือก
2. เด็กหญิงจันทรรัตน์    เอี่ยมวิจารณ์
3. นางสาวธนัชพร    ประกอบกิจ
4. เด็กหญิงภัทรภร    ทองพิมพ์
5. เด็กหญิงรจนา    ชะเวิงรัมย์
6. เด็กหญิงลักษมี    รูปดี
7. เด็กหญิงณัฏฐา    บุญตา
8. เด็กชายนภัส    ศรีหามาตย์
9. เด็กชายรัตน์ชานนท์    เฉยสกุล
10. เด็กชายเมธาวี    คุระจอก
1. นางกุลนรี    วายุเหือด
2. นางพรทิพา    ทองแย้ม
3. นายวิศรุต    สว่างศรี
3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนพดล    พานแย้ม
2. เด็กหญิงกาญจนาพร    พุ่มพวง
3. เด็กหญิงดวงฤดี    บุญปลูก
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    ยอดภักดี
5. เด็กหญิงศิวรรณวิลัย    ชัยทิพย์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    ขันทะปิน
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    มั่งมาน
8. เด็กหญิงกันยารัตน์    อ่อนเอม
9. เด็กหญิงอารีรัตน์    จีนประชา
10. นางสาวพิชชาอร    ทวีผล
1. นางสาวกนิษฐา    ศรีสุคนธมิตร
2. นายกิตติคม    บุตรแสนคม
3. นางศุภวรรณ    อินทแหยม
4 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนิฐารัตน์    ม่วงศรี
2. นางสาวจณิสตา    ศรแสง
3. นางสาวกิตติยา    วงษ์ทองดี
4. นางสาวชลธิชา    ขันนาค
5. นางสาวคริมา    ทองใบใหญ่
6. นางสาววรภรณ์    ใจช่วง
7. นางสาวธิดารัตน์    นากกอน
8. นางสาวสุจิตรา    เอสันเทียะ
9. นางสาวประภาพร    ขำบาง
10. นางสาวณิชากร    อ่อนแจ้ง
1. นางสาววิรัชญา    เอี่ยมสอาด
2. นางสาวสุพรรษา    สนดำ
3. นายอาณัติ    อ่อนแจ้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................