งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปวิตรา    ระนาดเงิน
2. นางสาวภรณ์นิภา    บุตรทรัพย์
3. นายพีระวัฒน์    มุขแก้ว
4. นางสาวจิราภรณ์    เนินทอง
5. นางสาวกัญญารัตน์    สุขหอม
6. นางสาววิไลลักษณ์    โนนสืบเผ่า
7. เด็กหญิงชนาภา    อินทิน
8. เด็กหญิงปาณิศา    สันหนองเมือง
9. นางสาวศรีสุดา    เที่ยงสาย
10. นางสาวภูริตา    สโมสร
1. นายจันทกร    สีวะรม
2. นางสาวชญานิษฐ์    ทองมีศรี
3. นายสุทธิชัย    เจียมสกุล
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกัลยา    นกแก้วน้อย
2. นางสาวศิโรรัตน์    หน่อแก้ว
3. นายก้องกิดากร    อาจมังกรณ์
4. นายก้องกฤษฎา    บัวโภชน์
5. นายปวรุฬห์    เสมาทอง
6. นางสาววิรดา    ทศพร
7. นางสาวจิราวรรณ    วงหงษ์
8. เด็กชายชินวุฒิ    ทองสอาด
9. เด็กชายณัฐวัฒน์    ศรีชัย
10. เด็กชายพงษ์เพชร    น้อยเจริญ
1. นางจิราพร    แก้วล้อม แช่มภักดี
2. นายวุฒิชัย    หอมนาน
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณภัทร    สุวรรณมุข
2. เด็กชายวิษณุรักษ์    ทรัพย์เชาว์
3. เด็กชายชนาธิป    อบขาว
4. เด็กชายณัฐภัทร    เปียนุ่ม
5. เด็กชายวัศพล    สง่าราษฎร์
6. เด็กชายชินวัตร    โชโต
7. เด็กชายธนากร    บรรจงจิตต์
8. เด็กชายณัฐภูมิ    กูลแพ
9. เด็กชายณกุลกานต์    ดิษยธรรมรุจน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายคณิตชา    ส่อนราช
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงลักษ์ศิณาพร    สงวนพรหม
2. เด็กหญิงสกุุณา    สายพิมจีน
3. เด็กหญิงโชษิตา    หิรัญเขต
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์    อ่อนสันทัด
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    เทพเลียน
6. เด็กหญิงชุดาภา    กลิ่นหอม
7. เด็กหญิงฐานิดา    แสงสว่าง
8. เด็กหญิงสุธิดา    โสพรม
9. เด็กหญิงธัญพิชชา    สิงหา
10. เด็กหญิงปาณิศา    ชื่นชมบุญ
1. นายพิทักษ์    ทองแผ่
2. นายวีระกิจ    นิตย์กระโทก
3. นายเสรี    ทัตมะณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................