งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราพร    รอดยา
3. เด็กหญิงอรสา    ตรงล้า
4. เด็กหญิงฐนัฎดา    ไชยพรม
5. เด็กหญิงชลธิชา    พิมยาง
6. เด็กหญิงณัฐชนิดา    สินกล่ำ
7. เด็กหญิงสิรินยา    สีลังกา
8. เด็กหญิงปวีณ์ลดา    วิเศษสังข์
9. เด็กหญิงวรารมย์    วงษาอ่ำ
10. เด็กหญิงลักษมี    คำแป
1. นายพิทักษ์    ทองแผ่
2. นางสาวสุพรรษา    สนดำ
3. นายเสรี    ทัตมะณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................