งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 650
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสร    กลิ่นกาหลง
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา    ศรีมณี
1. นางสาวอุษา    คำศรี
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายรพีภัทร    วันเหล็ก
1. นางสาววรรณรัฐ    ลิ้มละมัย
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา    กระปุกนาค
1. นางนัฏฐนารี    เขียวสะอาด
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปานตา    กล้ำแย้ม
1. นางสาวอาพา    สิงห์ทองราช
6 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพีระวัฒน์    สงฆ์ชาติ
1. นางวิเศษลักษณ์    สุภาณิชย์
7 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนนทพัฒน์    สุขม่วง
1. นางรัตฏิมา    พลรักษา
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ศรีสิงห์
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุริพร    มีกรุณา
1. นางสาวพรพรรณ    มั่งคั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................