งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 651
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธนภรณ์    วุฒิโสภากร
1. นางสาววิภาดา    แสงสว่าง
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจีรนันท์    แก้วระมล
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววิภาดา    พรมดี
1. นางสาวอุษา    คำศรี
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวมนัชญา    หล้าถลา
1. นางสาวปฏิณัฐฎา    เรือนหลวง
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสิริรัตน์    พุทธวงค์
1. นางสิณีณัฎฐ์    บุญนันทน์
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอัจฉรา    วงษ์เทียนกุล
1. นางพิลาวรรณ    ปัทมโรจน์
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววรรณิษา    กองสงค์
1. นางสาวอาพา    สิงห์ทองราช
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชมพูนุช    กำบังภัย
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
9 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายศุภกานต์    เสือน้อย
1. นางรัตฏิมา    พลรักษา
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนิศานาถ    โภคบุตร
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธนกร    ร่มพุดตาล
1. นางศุภากร    ลี้อิศรามาศ
12 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวรุ่งทิวา    ผันแก้ว
1. นางสาวอมรา    โพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................