งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 652
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา    วัชรญาณวิสุทธิ์
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงผการัตน์    เมืองคำ
1. นางกรปภา    ประสมสุข
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    สีเอี่ยม
1. นางสาวกมลชนก    คำนวนศักดิ์
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพร    ตลับนาค
1. นางสาวกัลยาวรรณ    เฉลยทัศน์
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทองดี
1. นางสาวมณีรัตน์    ดอกไม้งาม
6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงทรายแก้ว    ศรีสม
1. นางสาวศุภักษร    พลอยโพธิ์
7 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ์ดนัย    สุวรรณขันธ์
1. นางณัฐจริยา    สมปอง
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนพเก้า    ปัดโตยันทัง
1. นางสาวมาศสุภา    เฉยรอด
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรรณิสา    ภู่ประดิษฐ์
1. นางสาวรัชฎาพร    โตใหญ่
10 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเพียบพร้อม    ผุยพา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    ตาวงษ์
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพิชชนาฏ    บำรุงไทย
1. นางสาวนฤขวัญ    ศรีเมือง
12 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิสิตา    ทาชาติ
1. นางรัตนา    อ่อนละมัย
13 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงมุฑิตา    ใจดี
1. นายมานะชัย    ชลชีชินเทศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................