งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 653
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวณัฐฐิกา    เม่นทอง
1. นางน้ำเพชร    สิงห์โต
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสาธิดา    เงินกระจ่าง
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศุภธิดา    เกษร
1. นางกรปภา    ประสมสุข
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกุลธรา    แหทอง
1. นางสาวนภาพร    ถนอมศิลป์
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวญาณี    บุญประกอบ
1. นางสาวปิยะรัตน์    เลิศสกุล
6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวลักษณพร    อางค์ประเสริฐ
1. นางสาวณัฐนรินทร์    คำเพิ่ม
7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชุตินันท์    บัวคลี่
1. นางอุรักษ์    สุริยวงษ์
8 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสุมินตา    บุญเกิด
1. นางสาวรัชฎาพร    โตใหญ่
9 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวณัฐปภัสร์    จูหมื่นไวย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    ตาวงษ์
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเจนจิรา    สาจันทร์
1. นางสาวนฤขวัญ    ศรีเมือง
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเพชรรัตน์    วงษ์ประกรคำ
1. นางศิวลักษณ์    เจือจุล
12 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชลธร    กระโจมแก้ว
1. นายมานะชัย    ชลชีชินเทศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................