งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 654
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอนงค์พร    ทองย้อย
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอัจฉริยา    แก่นโสภา
1. นางสุพัตร    ยิ้มจันทร์
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพลวัฒน์    นนทะ
1. นางสาวนภาพร    ถนอมศิลป์
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพัตรพิมล    แก้วอร่าม
1. นายถวินันท์    ใจมล
5 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรุณรัตน์    โกศัย
1. นางคนึง    ทองประสิทธิ์
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนบดินทร์    เทียนขำ
1. นางสุภาภรณ์    เตชะไตรภพ
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสินีนาฏ    พวงภู่
1. นางสาวรัชฎาพร    โตใหญ่
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิยะดา    รุ่งเรือง
1. นางวิเศษลักษณ์    สุภาณิชย์
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงทวีพร    โพธิ์สามต้น
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
10 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์    สีสมุทร
1. นางสาวธนภร    เชื้อรื่น
11 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพรนภัส    ฟักนาคี
1. นางสาวอมรา    โพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................