งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธันย์ชนก    สุขสถาน
1. นางน้องนุช    หล่อประเสริฐ
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวทอฝัน    เอนกศิลป์
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววนัชพร    คำเจริญ
1. นางสุพัตร    ยิ้มจันทร์
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอธิตญา    เกตุศรีเผือก
1. นางสาวสุดารัตน์    สุขใส
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววลัยพรรณ    ขำขาว
1. นางสาวเบญจวรรณ    จันทร์สุข
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายศิราเมษฐ์    ธีระพรพัตร์
1. นางสาวสุชาวดี    โสพรม
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสิราวรรณ    สุสเกตุ
1. นางสาวรัชฎาพร    โตใหญ่
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจุฑารัตน์    แสงบดี
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวันชัย    ทัดมาลา
1. นางสวง    พลอยเจริญ
10 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปพิชญา    บัวทอง
1. นางศุภากร    ลี้อิศรามาศ
11 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวณัชชา    ยิ้มเจริญ
1. นายมานะชัย    ชลชีชินเทศน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................