งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวแพรวา    มหาวัน
2. นางสาวณัชชา    ปร่ำนาค
1. นางวันเพ็ญ    แสงชาติ
2. นายสุรชัย    บุญโต
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธนกฤต    หอมฉวี
2. นางสาวอรชนก    บุญดาษา
1. นางภคพร    จิตรประสาร
2. นางสาววันเพ็ญ    มนเทียนทอง
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายไชยนันท์    พรหมวาส
2. นายอภิวิชญ์    จิตธรรม
1. นางสาวกมลชนก    คำนวนศักดิ์
2. นางสาวนภาพร    ถนอมศิลป์
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายฐานิต    เหนี่ยงจิตต์
2. นางสาวกนกพร    เถื่อนเจริญ
1. นางสาวกรรณิการ์    หน่ายครบุรี
2. นางสาวสิริรัตน์    เฉลยวาเรศ
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเจณิภา    แสงนัย
2. นางสาวกรณิศ    ศรีศาสน์รัตน์
1. นางสาวพูลทรัพย์    ศิริกุล
2. นายวีรภัทร    พันธ์ชา
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนรัญญา    วงษ์ขำ
2. นายจักรกฤษณ์    คำนวนบุญ
1. นางสาวณัฐธยาน์    เผยกลาง
2. นางสาวอาพา    สิงห์ทองราช
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชุรีพร    อ่ำสว่าง
2. นางสาวอมลวัลย์    เขียวน้อย
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    ตาวงษ์
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสุนิษา    เชื้ออินทร์
2. นางสาวแพรวา    อยู่แย้ม
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
2. นางอภินันทนา    แสนทวี
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสุภเลิศ    นวนสาลี
2. นางสาวณิชา    อาสาขันท์
1. นางศิวลักษณ์    เจือจุล
2. นายไพฑูรย์    กลิ่นประทุม
10 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเจียฟ่ง    หมอนทอง
2. นางสาวกัญญาณัฐ    มีเนียม
1. นางสาวทิราภรณ์    เจริญสุข
2. นางพะเยาว์    แย้มพราหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................