งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสรัญญา    แนบเนียน
2. เด็กหญิงอรวรรณ    โรจนศิลป์
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    สาจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    นวิมล
1. นางภคพร    จิตรประสาร
2. นางสาววันเพ็ญ    มนเทียนทอง
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงลลิตา    โกษากุล
2. เด็กหญิงอภิชญา    กันรงค์
1. นางปวีณา    ทิพย์ไพฑูรย์
2. นางภัคคินี    พงษ์ผล
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอริยา    นิลพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พวงผกา
1. นางสาวกมลชนก    คำนวนศักดิ์
2. นางสาวประภาพรรณ    สัมฤทธิ์ผ่อง
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายก้องกิดาการ    ทาชาติ
2. เด็กชายภูวดล    โอนสันเทียะ
1. นางสาวนิธิมา    พูลสมบัติ
2. นางสาวรุจิโรจน์    ยอดขำ
6 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพรรษา    จุลสุข
2. เด็กหญิงสิรินดา    ฉายแสง
1. นายกฤษฎากรณ์    แย้มสุคนธ์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายหัสวรรต    สิมมาลี
2. เด็กหญิงปุณยนุช    สุวรรณเวศน์
1. นางสาวศิริลักษณ์    สุภาจรูญ
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์    นวนเทศ
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกานดา    คำแหงฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันทิมา    สอนสีดา
1. นางสาวพูลทรัพย์    ศิริกุล
2. นางสาวฟาริดา    สุวรรณโคตร
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอรวรรยา    จันทาทุม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อุ่นทรัพย์
1. นางสาวรัชฎาพร    โตใหญ่
2. นางสาวอาพา    สิงห์ทองราช
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชมน    สังประเสริฐ
2. เด็กชายกัญจน์ธน    อุดมวิชิตกุล
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
2. นางสวง    พลอยเจรืญ
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ภาคอินทรีย์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ    เมรุทอง
1. นางศิริลักษณ์    เบ็ญจทรัพย์
2. นายไพฑูรย์    กลิ่นประทุม
12 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุวรรณา    เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ใยคง
1. นางสาวปรียาลักษณ์    บัวทอง
2. นางพะเยาว์    แย้มพราหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................