งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปานวาด    พันธุ์แน่น
2. เด็กหญิงศิรมณี    ศิลศร
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    วีรชาติไกรเกริก
4. เด็กชายภูริภัทร์    จันทร์ปาน
5. เด็กหญิงณิชานันท์    กฤตพัฒนากุล
6. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วงษาสุข
7. เด็กชายปกรณ์    เจริญพรภิรักษ์
8. เด็กชายวรรรธร    มากสาคร
9. เด็กหญิงขวัญแก้ว    คูประสิทธิ์
10. เด็กหญิงณัฐธยาน์    บัติดอน
1. นางสาวกิติมา    ใจคง
2. นางจันจิรา    ขำวิจิตร
3. นายเกษมสันต์    พุ่มกล่ำ
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิรัฏพร    เมฆส่าน
2. เด็กหญิงนริศรา    เกื้อกูลธรรมกูล
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ    เมฆส่าน
4. เด็กหญิงมาลียา    เบ้ามะโน
5. เด็กหญิงปณัฏฏา    หริ่มสืบ
6. เด็กหญิงกัลยรัตน์    กาญจนนิลวรรณ
7. เด็กหญิงปภาดา    คำบุญเกิด
8. เด็กหญิงพัชรินทร์    พุทธนาวงศ์
9. เด็กหญิงวริศรา    โตปั้น
10. เด็กหญิงสิริวิมล    วิศรุตพันธุ์
1. นางสาวณัฐนันท์    คำวิชิต
2. นางสาวศุภกาญจน์    เชื้อพรหม
3. นายสนอง    ยาจิตร
3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพลอยพรรณ    สังขพาณิช
2. นางสาวชนพร    จันทรา
3. นางสาวกัญญารัตน์    ทองเกิด
4. นางสาวอินธิรา    สุทธิสนธ์
5. เด็กหญิงนลินนิภา    โพธิ
6. เด็กหญิงพรธิดา    ขยันกิจ
7. เด็กหญิงตติยา    ทองเสน
8. เด็กหญิงพัชรียา    วงษ์รัตน์
9. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ชินรัตน์
10. เด็กชายพูนทรัพย์    จงกลาง
1. นางสาวพิชญาภัค    โปร่งจิต
2. นางสาวสุพัตรา    เร้าวงษ์
3. นางสาวหยาดพิรุณ    ลิ่มสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................