งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    บุญประเสริฐ
2. เด็กชายปาราเมศ    ทับทิมศรี
1. นางพจนารถ    มุสิกะสินธุ์
2. นายศุภโชค    แก้วสง่า
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชยุต    ไชยกุมพล
2. เด็กชายอนุสิทธิ์    ดอนดีไพร
1. นายอาทิตย์    แสงฤทธิ์
2. นางเรไร    แสงทอง
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจิรายุ    เขียวปัด
2. เด็กชายนพรัตน์    บุญเพิ่มผล
1. นายคณิต    ศรีผาติ
2. นางสาวจินตนา    เปี่ยมจิตต์
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจตุพัฒน์    ม่วงศิลป์
2. เด็กชายปิยพงษ์    นาคยศ
1. นางนวรัตน์    พิมพาภรณ์
2. นางสาวพิมพ์ชณิสร    ภาพิรมย์
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายรัชวานนท์    ประชากูล
2. เด็กชายธราธิป    ถากา
1. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์สยาม
2. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงการกิจ
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจารุเดช    บุญสิทธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย    เรืองงาม
1. นางสาวศุภนิดา    น้อยตั้ง
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนกรณ์    สังข์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พาณิชชอบ
1. นางศิพาภรณ์    ลิ้มเจริญ
2. นางสาวสุภาภรณ์    บุญเกิด
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพงศ์ศิริ    บุญศิริเภสัช
2. เด็กชายลัทธพล    พระเทพ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ    แย้มชุมพร
2. นางสาวสุพัตรา    ยี่สุ่นทอง
9 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนิทิพล    เหมือนพลอย
2. เด็กชายปกรณ์    สีดาดวง
1. นายนันทิพัฒน์    ทรัพย์ประเสริฐ
2. นายศักดิ์ชัย    นวนเทศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................