งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนวพร    ศรีจันทร์
2. เด็กชายบุญเรศ    วรสกุล
1. นางพจนารถ    มุสิกะสินธุ์
2. นายศุภโชค    แก้วสง่า
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายฐิติพันธุ์    ปัตตะแวว
2. เด็กชายธุวานันท์    บัวแย้ม
1. นายอาทิตย์    แสงฤทธิ์
2. นางเรไร    แสงทอง
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพัชร์    วัชรพลานันท์
2. เด็กชายศิวกร    จันทร์หอม
1. นายคณิต    ศรีผาติ
2. นางสาวจินตนา    เปี่ยมจิตต์
4 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนนทพัทธ์    จั่นอยู่
2. เด็กชายสิทธิโชค    แจ่มผล
1. นางสาวศุภนิดา    น้อยตั้ง
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนัฐภูมิ    คงพันธ์
2. เด็กชายวัชรินทร์    ยาดี
1. นางสาว สุภาภรณ์    บุญเกิด
2. นางศิพาภรณ์    ลิ้มเจริญ
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชาตินักรบ    คำอ่อนสา
2. เด็กชายณัฏฐวุฒิ    ภักดีประเสริฐสุข
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ    แย้มชุมพร
2. นางสาวสุพัตรา    ยี่สุ่นทอง
7 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจักรวัฒน์    ไทรฟัก
2. เด็กชายเมธี    ผาสุข
1. นางสาววีรวรรณ    ลีวะพงษ์เพียร
2. นายศักดิ์ชัย    นวนเทศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................