งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 664
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายก้องภพ    ช่างพินิจ
2. นายจาณุพงษ์    นิ่มศิริพัฒนากุล
3. นายนันทพงศ์    กองตาพันธุ์
1. นางสาวจิรัฐติพร    สงวนสุทธิกุล
2. นายสรรชัยพัฒน์    พรหมศรี
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสิทธิเดช    ลาดเส
2. นายนพวิทย์    แก้วบริวงษ์
3. นายสิรภพ    สาริกา
1. นางสาวกนกพรรณ    ศรีสุคนธ์
2. นายปรีชา    ฤทธิเดช
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกฤษกร    จำเนียร
2. นายณัฐวัตร    สมิตสุวรรณ
3. นายปราโมช    ศรีจันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์    เอมสถิตย์
2. นายเฉลิมพล    ศรีโยธิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................