งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกิตติพงษ์    เจนพานิชทรัพย์
2. นางสาวประพิณพร    ปรีชล
3. นางสาวอัยยา    ตันประสิทธิ์
1. นางสาวนพวรรณ    ทับทอง
2. นางสาวอรวรรณ    จันทองเทศ
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวแพรพรรณ    พลทวี
2. นางสาวสิริกร    วันอุบล
3. นางสาวศศลักษ์    มินไธสง
1. นางสาวภคพร    อินทร์นา
2. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์    สังวาลย์
3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพนิดาจารี    ตรีทศ
2. นางสาวกนกวรรณ    ปัญญา
3. นางสาวศิริพร    บัวเจริญ
1. นางกนกวรรณ    สายทองคำ
2. นางศิริพร    มาวรรณา
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายนฤบดินทร์    จิตตรีธาตุ
2. นางสาวชนิกานต์    ทองไทย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวมณธิชา    คล้ายแก้ว
2. นางสาววัชรี    จันทร์เผือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................