งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนิธิค์    ปัจฉิม
2. เด็กชายธนภัทร    เนตรสง่า
3. เด็กชายชัชนันท์    อารีย์
1. นางสาวกลมชนก    คำนวนศักดิ์
2. นางพิสมัย    ศุภพงษ์
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนนทพัฒน์    มานพ
2. เด็กชายวัชริศ    แสนสุข
3. เด็กชายอชิรวิชญ์    อาดัม
1. นางกฤติยา    ขจรมา
2. นางศิริรัตน์    ทองนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................