งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    อยู่ประยงค์
2. เด็กหญิงพันธิดา    เพชรพราว
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ศรีมล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ์    นามกูล
1. นางสาวณัฐพัชร์    กิ่งแก้ว
2. นางสุพัตร    ยิ้มจันทร์
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชากมล    ตั้งสกุล
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ปัญจชัย
1. นางสาวกมลชนก    คำนวนศักดิ์
2. นางสาวนภาพร    ถนอมศิลป์
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงอาทิตยา    สุวรรณสงคราม
1. นางสาวปิญาลักษณ์    หาญกาญจนสุวัฒน์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    จารุเจตน์
2. เด็กชายกันตพัฒน์    ถาวรพิริยพงษ์
1. นางสาวศิริลักษณ์    สุภาจรูญ
2. นายอัฑฒ์ธพิชญุตม์    นวนเทศ
6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    วัฒนจรุงรัตน์
2. เด็กหญิงชุติมา    ผลบุตร
1. นางสาวจุฑารัตน์    เติมแก้ว
2. นางสาวศุภักษร    พลอยโพธิ์
7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายศิวกร    เสนาะเสียง
2. เด็กชายธนะชัย    กลางมณี
1. นางสาวน้ำทิพย์    แก้วจำลอง
2. นางสาวสุนิสา    สุขทวี
8 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปัทมาพร    ศีลปี
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ชูสาคร
1. นางสาวกนกพร    กลิ่นชาติ
2. นางสาวรัชฎาพร    โตใหญ่
9 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ดีรักษา
2. เด็กชายบุญประเสริฐ    ยนต์เกื้อ
1. นางวิเศษลักษณ์    สุภาณิชย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    ตาวงษ์
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนิรชา    ประยูรวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์    ดวงสุวรรณ
1. นางสาวนฤขวัญ    เศรีเมือง
2. นางสวง    พลอยเจริญ
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ดาระดาษ
2. เด็กชายโภคิน    เสริมสงค์
1. นางสาวพรพรรณ    มั่งคั่ง
2. นางสาวรัตนาภรณ์    พรลัคนาสกุล
12 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชนาภา    อินหงษา
2. เด็กหญิงกนกอร    กัมพูพงศ์
1. นางสาวกมลวรรณ    คำนวนศักดิ์
2. นายนราธิป    มงคลทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................