งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 687
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวโสภา    อินทร์พรหม
1. นางสาวสุพัตรา    นันทิทัน
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปณพร    จันทะศรี
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชาตรี    ทนามศรี
1. นางสาวณัฐพัชร์    กิ่งแก้ว
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธิดารัตน์    แก้วคำ
1. นางสาวปิญาลักษณ์    หาญกาญจนสุวัฒน์
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววิภาภรณ์    ถาแป้น
1. นางสาวน้ำทิพย์    แก้วจำลอง
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปิยธิดา    พันอักษร
1. นางสาวรัชฎาพร    โตใหญ่
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา    ดอกสันเทียะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    ตาวงษ์
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอมรรัตน์    เหมือนงาม
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายโยธิน    ช่างเหล็ก
1. นายปัญญา    บัวงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................