งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชลภัทร    นิ่มนวล
2. เด็กชายธัญเทพ    เสนาะดี
1. นางกมลวรรณ    กรรณาริก
2. นางพรพรหม    สังวาลย์
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนิสร    มั่นคง
2. เด็กชายสมบูรณ์    แซ่ลี
1. นางสาวพรปวีณ์    กระต่ายจันทร์
2. นางวรรณา    เวียงแก้ว
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอดิวรรณ    จันทูล
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    โพธิ์ดี
1. นายกฤษฎิ์ปกรณ์    รัตนจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์    ตั้งแสนสุข
2. เด็กชายศุภณัฐ    ทองดี
1. นางกรรณิการ์    สนธิสุวรรณ
2. นางอังคนางค์    ไล้เสน
5 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ปานอ่อน
2. เด็กหญิงพรรษชล    แสงผึ้ง
1. นางสาวอนุสสรา    เบ้าทุม
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายก้องยศ    ทวนหอม
2. เด็กชายชัยณรงค์    ธรรมวงษ์
1. นางพนมรุ้ง    ปิ่นชัชวาลย์
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายฉัตรมงคล    โพธิ์แสง
2. เด็กชายนิพพิชน์    แซ่หลิม
1. นางกนกวรรณ    สายทองคำ
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายศิรชัช    กลางมณี
2. เด็กชายธีทัต    ณ ลำพูน
1. นางชุติพร    วงศ์ใหญ่
2. นางอมรรัตน์    แข็งแรง
9 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายรัฐภูมิ    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัญชลี    จรรยาศิริ
1. นายณรงค์    โตอยู่
2. นางสาวนพเก้า    พลอยโพธิ์
10 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธัญญธร    วงษ์พานิช
2. เด็กชายพีรพัฒน์    สืบอักษร
1. นางเดือนเพ็ญ    เงินงอก
2. นางเบญจวรรณ    สีดาหวีด
11 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชัยวัฒน์    อนันต์สลุง
2. เด็กหญิงชนิภา    พวงภู่
1. นายจิรภัทร    ทองศักดิ์
2. นางสาวธัญญารัตน์    มีสกุล
12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณรงศักดิ์    ชาขุนทด
2. เด็กชายธีรภัทร    เดชพจน์
1. นายนิพัทธ    วงษ์นิ่ม
2. นางสาวพจนา    แสงหอม
13 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฐยศ    ชามีรส
2. เด็กชายนันธวัฒน์    พงศ์จีน
1. นางสาวปาริฉัตร    แสนกาวิน
2. นางสาวอุษณี    จันทร์พุฒ
14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกิตติญาณินท์    อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงพรนภัส    จันสนิท
1. นางสาวชมพูนุท    ชาวบ้านเกาะ
2. นางสาวมณธิชา    คล้ายแก้ว
15 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชลธรรม    แสงเดือน
2. เด็กหญิงสุภัตทรา    สุทสัมฤทธิ์
1. นางสาวธิติมา    ทันประโยชน์
2. นางพยอม    กินจำปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................