งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกอร    ชนะภัย
1. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยพัทธ์    สัตราช
1. นางสาวภคพร    อินทร์นา
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสโรชา    ขอแก้ว
1. นางบุศรา    ปัญญาดี
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสิริพิเดช    ร่มแก้ว
1. นางสาวสิรยา    วงษ์กล้าหาญ
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปภัสสร    คำงาม
1. นางขนิษฐา    บุตรบรรเทิง
6 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงรัศมีฉาย    เสาวพันธ์
1. นางสาวมณีวรรณ    สำเริง
7 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณภัทร    เนตรจั่น
1. นางสาวประภัสสร    แป้นหว่าง
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    วงเวียน
1. นางณัฐยา    ไทยนิยม
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอัจฉริยะ    พุทธยงค์
1. นายจิรภัทร    ทองศักดิ์
10 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอธิศชนันท์    สุระเสียง
1. นางสาวรุจิราภา    นางามแรม
11 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายวรวิทย์    ขุนทองพันธ์
1. นางสาวอุษณี    จันทร์พุฒ
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอนัตตา    นันทไตรทิพย์
1. นางสาวชลธิชา    รอดไพ
13 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิราพร    สมสี
1. นางสาวอโณทัย    ศรนิกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................