งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชลดา    แก้วสวัสดิ์วงศ์
1. นายยอดยิ่ง    ทองหล่อ
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชนม์นิภา    บุญล้อม
1. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวณัฐวิภา    สังข์ทอง
1. นางสาววนานุรัตน์    ดวงจินดา
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายยศนันท์    อุ่นเรือน
1. นางสาวสิรยา    วงษ์กล้าหาญ
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววรัญญา    หล้านะ
1. นางขนิษฐา    บุตรบรรเทิง
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภัทรธร    บุญโต
1. นางสาวกัลยา    จันทา
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพีรพงษ์    กล่ำกลิ่น
1. นายจิรภัทร    ทองศักดิ์
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอัจจิมาพร    อาหมัด
1. นางสาวพจนา    แสงหอม
9 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสิทธิโชค    ตรีวรรณ
1. นางสาวอุษณี    จันทร์พุฒ
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอิสรีย์    เพ็งผล
1. นางวิยะดา    คงดำ
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพิมพ์พิศา    ชัยต้น
1. นางสาวอมราวดี    พงษ์เกล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................