งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 692
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐพงษ์    ม่วงลอง
2. นางสาวสรัลชนา    สวนสุข
3. นายศุภฤกษ์    ชัยเสนา
4. นายธนกฤต    สารีผล
5. นายรัตนชัย    รุ่งสวัสดิ์
6. นายตะวัน    อรรถวิเชียร
7. นางสาวปนัดดา    โพธิ์ทอง
8. นายภัทรพงษ์    นรินทรางกูร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายกิติศักดิ์    ปานงาม
2. นายจิรานุวัฒน์    นาประสิทธิ์
3. นายจีรศักดิ์    จันทร์ดง
4. นายเอกนรินทร์    ศรีสง่า
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายศิวา    ศรีคชไกร
2. นายนพรุจ    ดีสุคนธ์
3. นายสุขพสิษฐ์ลภณ    ผ่องจำปา
4. นายพัสกร    กระตุดนาค
5. นายภูษิฐ    คู่คิด
6. นายธีร์ธวัช    ม่วงเกตุ
7. นางสาวบัณฑิตา    เย็นทรวง
8. นางสาวกัญญาณัฐ    ไพศาล
9. นางสาวอาทิตยา    นาคทอง
10. นางสาวสรัลนุช    แก้วมณี
11. นางสาวชนากานต์    วัฒกร
12. นางสาวรังสิมา    ฐานะ
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ตาทอง
2. นายเกียรติศักดิ์    มงคลชัย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................