งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพีระนันท์    เพ็ชรสุข
2. เด็กหญิงมีนา    ชาลี
1. นายยุทธชัย    อินทรวงศ์
2. นางสุภาพร    ปิ่นงาม
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพิรัลพัชร    ตั้งแสนสุข
2. เด็กหญิงอภิสรา    เฟื่องบุปผา
1. นางสาวชญานิษฐ์    ทองมีศรี
2. นายเจริญพร    สุเดชะ
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ทองบุญตาด
2. เด็กชายศุภศิลป์    บาลี
1. นายสว่าง    อ่อนละมัย
2. นายเกษม    พงษ์ผล
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชารีย์    สังข์วงษ์
2. เด็กชายพุทธิพงษ์    เกิดชัย
1. นางสาวสิรยา    วงษ์กล้าหาญ
2. นายสุรชัย    พิมพาภรณ์
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปวริศ    แทบมาลัย
2. นายสุเมธ    กองธูป
1. นางกรุณา    สิงหะลวะ
2. นางกรุณา    สิงหะลวะ
6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    ธีรสถานนท์
2. เด็กหญิงชนาภา    พรมที
1. นายธนาธิป    แก่นแก้ว
2. นางวิมลวรรณ    ใยสำลี
7 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรพร    เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงอโณไท    จำปาศรี
1. นางสาวศิรกาญจน์    ว่างทุกข์
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเทียนหอม    เรืองศิลป์
2. เด็กหญิงสุวนันท์    ดำทนจันทร์
1. นางสาวนิตยารัตน์    จันโทกุล
2. นายสุรศักดิ์    ตับทอง
9 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวรา    ชะนิดไทย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    อุมากูล
1. นางพรทิพา    ทองแย้ม
2. นายวิศรุต    สว่างศรี
10 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ตัดสมัย
2. เด็กหญิงวรภร    เนตรบุญ
1. นายประกาย    รักษากลาง
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเมทิตา    บุญเหลือ
2. เด็กชายวัฒนา    สิงห์ดา
1. นางสาวกนิษฐา    ศรีสุคนธมิตร
2. นายกิตติคม    บุตรแสนคม
12 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธีระวัฒน์    ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายรักษ์ศักดิ์    พร้อมเจริญ
1. นางสาวกาญจน์ทิพา    ศรีสุคนธมิตร
2. นายคมกริช    โฉมงาม
13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    อัปการัตน์
2. เด็กหญิงหัสญา    ชุ่มโชคดี
1. นายชวลิต    สกุลทอง
2. นายพิเชษฐ์    สนธิบ่าย
14 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงแพรวา    บัวตา
2. เด็กหญิงวรรณพร    เอี่ยมมุข
1. นางสาววราภรณ์    ธูปทอง
2. นายวีระกิจ    นิตย์กระโทก
15 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอานัส    สุขเกิด
2. เด็กหญิงกัลยากร    ภูสมยา
1. นางสาวรัตนา    เพิ่มสิริปัญญา
2. นายสิทธิชัย    อริยทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................