งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกรกนก    แย้มเจริญ
2. นางสาววรดา    เกตุทอง
1. นายกุลวุฒิ    ชูตินันทน์
2. นายโอภาศ    ตันติผาติ
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกมลพร    สมัครการ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์    ศรีสุวรรณ์
1. นายยุทธชัย    อินทรวงศ์
2. นางสุภาพร    ปิ่นงาม
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจันทร์ทิพย์มา    กันตา
2. นางสาวปวริศา    บุญมี
1. นายสัมพันธ์    เขียวเอี่ยม
2. นายสิทธิริทธิ์    วรชื่น
4 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนภัสสร    แสงทอง
2. นางสาวอัจชญา    แสนสุข
1. นายสว่าง    อ่อนละมัย
2. นายเกษม    พงษ์ผล
5 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเพลินทิพย์    ปุยงาม
2. นายศักดิ์สิทธิ์    บำรุงคีรี
1. นางสาวสิรยา    วงษ์กล้าหาญ
2. นายสุรชัย    พิมพาภรณ์
6 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพิชชาภา    เดือนแจ้ง
2. นางสาวโยษิตา    ถิ่นจันทร์ฉาย
1. นายเศรษฐา    เพิ่มลาภ
2. นายเศรษฐา    เพิ่มลาภ
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอลิสา    แสนสุข
2. นายณัฐพงษ์    เสงี่ยมงาม
1. นายภานุพงษ์    ขุนจิตรพัตร
2. นางวิมลวรรณ    ใยสำลี
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพีรวิชญ์    ทรัพย์ภักดี
2. นางสาวชนิสรา    ชูจันทร์
1. นางกุลนรี    วายุเหือด
2. นายวิศรุต    สว่างศรี
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจิราภรณ์    เปียงาม
2. นางสาวมินตรา    ยวงยิ้ม
1. นายประกาย    รักษากลาง
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววรรณวิสา    แก้วแหวน
2. นางสาวณัฐกานต์    ขำวิจิตร
1. นางสาวกนิษฐา    ศรีสุคนธมิตร
2. นายกิตติคม    บุตรแสนคม
11 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชวนันท์    กระโปรงทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เปียพรม
1. นางสาวกรองทอง    เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางสาวกาญจน์ทิพา    ศรีสุคนธมิตร
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพชรพร    ใจหาญ
2. นางสาวศรัญญา    วงกาศรี
1. นายชวลิต    สกุลทอง
2. นายพิเชษฐ์    สนธิบ่าย
13 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเกศินี    เอิบอิ่ม
2. นางสาวอภิสมัย    ชูโฉม
1. นางสาวสุพรรษา    สนดำ
2. นายเสรี    ทัตมะณี
14 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนภัสนันท์    สิลาวัน
2. นางสาวสุพรรษา    สังเกตุ
1. นางสาวรัตนา    เพิ่มสิริปัญญา
2. นายสิทธิชัย    อริยทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................