งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรินยุพา    ศรีคำ
2. เด็กหญิงอภิชญา    ปล่องทอง
1. นายฐาปกรณ์    สินสม
2. นางสาวสุวิชา    กาวี
2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอภิรักษ์    มีแก้ว
2. เด็กชายปภังกร    คำภา
1. นางพรพิมล    มาลา
2. นางพิสมัย    ศุภพงษ์
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนัญญา    อินนะชิต
2. เด็กหญิงธัญทิวา    ชาวเชียงขวาง
1. นางนาถชลา    สุกใส
2. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................