งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 089
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพุฒิพงศ์    ทรัพย์ประสงค์
2. นายพุฒิสรรค์    รุ่งเจริญสิน
1. นายสุรศักดิ์    สุขประเสริฐ
2. นางอัจจนา    ศิริวรรณ
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสิทธิโชค    โคกสันเทียะ
2. นายฐานทอง    ห่านสิงห์
1. นางนาฏยา    เมฆรักษากิจ
2. นายเกรียงไกร    บุญฉ่ำ
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกรสกล    ดำรงค์กุลนิช
2. นายพงศ์ศรัณย์    ทิสุวรรณ
1. นายพนา    สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์    น้อยศรี
4 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวมัลฑริกา    นาคเอี่ยม
2. นายเตชินท์    ใบกว้าง
1. นางสาวกัญญา    ทิพย์จันทร์
2. นางพิไลวรรณ    ทองมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................