สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล   ชุ่มโสตร์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์   บัวสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนภรณ์   วุฒิโสภากร
 
1. นางสาววิภาดา   แสงสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก   สุขสถาน
 
1. นางน้องนุช   หล่อประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฐิกา   เม่นทอง
 
1. นางน้ำเพชร   สิงห์โต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภัสสรา   ศรีแจ่ม
 
1. นายพัชศรากร  กฤชอาคม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ปร่ำนาค
2. นางสาวแพรวา  มหาวัน
 
1. นางวันเพ็ญ  แสงชาติ
2. นายสุรชัย  บุญโต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสภา   อินทร์พรหม
 
1. นางสาวสุพัตรา   นันทิทัน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐศักดิ์  ประหยัด
 
1. นางวัลภา  สถานนท์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  เจนพานิชทรัพย์
2. นางสาวประพิณพร  ปรีชล
3. นางสาวอัยยา  ตันประสิทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ
2. นางสาวนพวรรณ  ทับทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณฐพร  จันทร์สุข
2. นายภูวภัทร  จึงมีโชค
3. นางสาววรานันท์  เหลาเป
 
1. นางจารุวรรณ  ยังรักษา
2. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุทธชาด  ปราชชญากุล
2. นายภาคภูมิ  มะสีพันธ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  หาวัน
2. นายอำนวย  แป้นโต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญพิชชา  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายฐิติพงษ์  พวงจำปี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภา  กาญจนเจตนี
 
1. นายนฏกร  บุญล้อม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  แก้วสวัสดิ์วงศ์
 
1. นายยอดยิ่ง  ทองหล่อ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชาคริยา  วัชรานุเคราะห์
2. นายภูวดล​  ดำนิล​
3. นางสาวเวธินี  เนียมทรัพย์
 
1. นางหัตทยา  คุณานนท์ศิริกุล
2. นางจิรฐา  เจริญสลุง
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวกุลนิษฐ์  หาญสกุล
2. นางสาวปพิชญา   ขำละม้าย
3. นางสาวศิรินารถ  ขันคำ
 
1. นางวิภาณีย์  จิรธรภักดี
2. นางสาวเบญจวรรณ  ซื่อสัตย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาว นันทกานต์  นุ่มสำรวย
2. นางสาวปริยฉัตร  พิมพ์แม้น
3. นางสาวศรัณยภัทร  ชาติวัฒนสุคนธ์
 
1. นางสาวบุษกร   หอมกระแจะ
2. นายธนภณ  บุญพลอย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นายปรัชญา  เมฆรักษากิจ
2. นายพงศธร  แสงวัฒนากุล
 
1. นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์
2. นายอโนทัย  กลิ่นยา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องภพ  ช่างพินิจ
2. นายจาณุพงษ์  นิ่มศิริพัฒนากุล
3. นายนันทพงศ์  กองตาพันธุ์
 
1. นายสรรชัยพัฒน์  พรหมศรี
2. นางสาวจิรัฐติพร  สงวนสุทธิกุล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธาราทิพย์  กาญจนพาที
2. นางสาวพชรพรรณ  ธรรมปรีชา
3. นางสาวภัคจิรา  วสุวัต
4. นางสาวลลิตา  คณาฤทธิ์
5. นางสาวอมรรัตน์  เฉลยวงษ์
 
1. นางสาวปทุมมาศ  นนท์ประเสริฐ
2. นางสาวณัชชณิช  ทิพกุล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกอบลาภ  สุขจิต
2. นางสาวปาณิศา  พวงนาค
3. นางสาวพิชญา  พัฒน์เจริญ
4. นางสาวลัลนา  ต่ออุดม
5. นายแผ่นดิน  อ้วนถาวร
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
2. นางสาวจีรภัสร์  บัวสุวรรณ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษณ์  ตันศิริ
2. นายชัยธวัช  ใสสุข
3. นายธนกร  เพชรนอก
4. นายวีรากร  กลางสาทร
5. นายสรวิชญ์  สีน้ำผึ้ง
 
1. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
2. นายธนบัตร  พึ่งอิ่ม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  บริรักษ์
 
1. นางสาวดอกจันทร์  พวงยอด
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ไตรธรรม
2. นายภาณุพล  มาลัยหอม
 
1. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
2. นางกอบกุล  ธรรมธุรส
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกรกนก  แย้มเจริญ
2. นางสาววรดา  เกตุทอง
 
1. นายโอภาศ  ตันติผาติ
2. นายกุลวุฒิ  ชูตินันทน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศานันทินี  ศรีสลุง
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภัส  ลมเมฆ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราพร  สมนึก
 
1. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชิตา  ฤกษ์พยับ
 
1. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายชลชาติ  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนายธนกร  อ่อนแสง
2. นายปิยะพงษ์  เสือสุด
3. นางสาวพรพิมล  ผ่องศรี
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์กร   อ่อนระทวย
2. นายณัฐพล  ทรัพย์ที่พึ่ง
3. นายปริภัทร   บุญศรี
4. นายพงศ์ภรณ์  บุญมานำ
5. นายรัชพล   สีดา
6. นายสุทธิพงศ์   สุขพลอย
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
2. นายพนธิตร  สารถ้อย
3. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  วงศ์ภู่
2. นางสาวกองแก้ว   สิทธิชัย
3. นายกัมปนาท  เทียมจันทร์
4. นายจักรภัทร์  จูงพันธ์
5. นางสาวชุลีพร  มั่นอยู่
6. นางสาวณัฐสริยา  วงศ์กำไร
7. นางสาวธนวรรณ  ยิ้มแย้ม
8. นายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
9. นางสาวธันยพร  ทุมประดิษฐ์
10. นายนทีธร  ศรขจร
11. นายนนท์   นุ่มอุปถัมภ์
12. นายนายนครินทร์  วิศรุ
13. นายนายนิรุต  สุดพูล
14. นางสาวนุชนาฏ   ใจสะอาด
15. นายปฏิพล  ช้อนทอง
16. นางสาวปนัดดา  ศรีเอี่ยม
17. นายปิยะวัฒน์  มั่นยืน
18. นายพงศภัค  บรรจงพินิจ
19. นายพันธวัฒน์  โพธิ์งาม
20. นางสาวภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
21. นายภัทราวุธ  มุมบ้านเซ่า
22. นางสาวภาพตะวัน  บ่ายเมือง
23. นายภาสกร  ยอดสลุง
24. นายภูวดล  แก้วประวัติ
25. นางสาวมาราดา  โสดา
26. นายวิวัฒน์  ครองยุติ
27. นางสาวศศิกานต์  อุ่นจิตร
28. นายสรวิศ  ศรีเฉลียว
29. นายสุดปลื้ม  ฤทธิเดช
30. นางสาวสุดาพร  ธนะศรีรังกูล
31. นางสาวสุพรรษา  นบน้ำรอบ
32. นายสุภวัฒน์   นวลจันทร์
33. นางสาวสุวนันท์  รสฉ่ำ
34. นางสาวอารีรัตน์  แจ้งพันธ์
35. นายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
36. นางสาวเสาวรส  ปั้นคุ้ม
37. นางสาวแพรวพรรณ  ธรรมเจริญ
38. นางสาวโกลัญญา   ฉิมกุล
 
1. นายชลเทพ  สมัครการ
2. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
3. นายพนธิตร  สารถ้อย
4. นายสิทธิชัย   สุนา
5. นายหาญณรงค์   สันดอน
6. นายเดชสิทธิ์  ปวระนา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญวรรณ  สกุลเงิน
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัชญา  เมฆรักษากิจ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาพตะวัน  บ่ายเมือง
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิษณุ  พงษ์พัฒณ์
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชุดา  แสงยาคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิรักษ์  อุ้ยหา
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลินี  กลั่นสอน
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร   กางกรณ์
2. นายกนิจพิสิฐ   ระวังการ
3. นางสาวกรพรรณ   ทองเอี่ยม
4. นายกำพล  สมัครการ
5. นายกิตติกร  ทรงวัฒนา
6. นางสาวคีรีมาศ  ศรีบัว
7. นายจิรายุ  พันธเสน
8. นางสาวชมพูนุช  โถสุวรรณ
9. นางสาวชิชญา  วัฒนา
10. นางสาวณัฐธิดา   ศุภรัตน์โยธิน
11. นายณัฐนนท์  ดีโท
12. นางสาวทิวาพร  ปัญญา
13. นายธนภัทร   สุขโม
14. นายธนัสพล  คลา​รัมย์
15. นางสาวธันยภัส  สุนาโท
16. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณศรี
17. นายธีรภัทร  ศุขเจริญ
18. นางสาวธีรรัตน์   ช่างแต่ง
19. นายนคร  สมิเปรม
20. นางสาวปวันรัตน์   ปั้นอยู่
21. นางสาวพรนภัส  จีวร
22. นางสาวพรรณพัชรา   แสงไสว
23. นายพลกฤต  คล้ำจีน
24. นางสาวพลอยวรินทร์   วงษา
25. นายพิสิฐพงค์  ขุนสนิท
26. นายพุฒิพงศ์  ช่วงไธสง
27. นายภัคพล  จักรกฤษณ์
28. นางสาวมนัสกราณต์   อินพรมพะเนาว์
29. นายยุทธภูมิ  ไตรศรี
30. นายวรัท  เขียวสกุล
31. นายวิชา  สอนมาก
32. นางสาววิภาดา  อินทวงศ์
33. นางสาวศรี​รัตน์  สุขขี
34. นายศิลาพรรษ  ทองประเทือง
35. นางสาวศุภานิช  ชุ่มใจ
36. นางสาวษมาวรรณ  เดชากาศ
37. นายสัญลักษณ์   มหาภาพ
38. นางสาวอรวรรณ   มีสุข
39. นายเติมศักดิ์  พวงมาลัย
40. นางสาวเพชรพิชชา   แสงนวล
 
1. นายสิทธิชัย   สุนา
2. นายหาญณรงค์   สันดอน
3. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
4. นางลวาศรี  ศรีจำปา
5. นางมารศรี  ภุมรินทร์
6. นายชลเทพ  สมัครการ
7. นายภานุวัฒน์   ทาบุตร
8. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตจณรรถ  กุลสิริลักษณ์
2. นางสาวกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนเวียงจันทร์
4. นายณัฐภัทร  เสวก
5. นายธนดล  เดชกุล
6. นางสาวพิชชาพร  เบี้ยจรัส
7. นายภนาสิน  ศรีสมศักดิ์
8. นายรุ่งเรืองกิจ  วงษ์ที
9. นางสาวสุดธิดา  แก้วเก้า
10. นางสาวสุภาศิณี  อินทรชัย
11. นางสาวอภิญญา  กสิวัตร์
12. นายอัคคเดช  สาโท
13. นางสาวอัญชสา  ฉิมสุนทร
14. นางสาวอาทิตญา  สิงจานุสงค์
15. นายเดชาวิชญ์  ปี่ทอง
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
2. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย
3. นายเอกราช  เข้มแข็ง
4. นายชัยวัฒน์  กองสิน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง 4 1. นายกฤตจณรรถ  กุลสิริลักษณ์
2. นางสาวกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนเวียงจันทร์
4. นายณัฐดนัย  พันธุ์คง
5. นายณัฐภัทร  เสวก
6. นายภนาสิน  ศรีสมศักดิ์
7. นายรุ่งเรืองกิจ  วงษ์ที
8. นางสาวสุดธิดา  แก้วเก้า
9. นางสาวสุภาศิณี  อินทรชัย
10. นางสาวอภิญญา  กสิวัตร์
11. นางสาวอัญชสา  ฉิมสุนทร
12. นางสาวอาทิตญา  สิงจานุสงค์
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
2. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
3. นายเอกราช  เข้มแข็ง
4. นายชัยวัฒน์  กองสิน
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ทองหวย
2. นางสาวขนิษฐา  สิงห์สม
3. นางสาวชนาภา  ขันนาค
4. นายชัชวาล  พรมอ่อน
5. นางสาวทานตะวัน  ช่อฉาย
6. นายพรชัย  แย้มแตงอ่อน
7. นายภควัต  พานทอง
8. นายภาณุพงศ์  มะสีพันธุ์
9. นางสาววรรณวิษา  ประดิภาวิวัฒน์
10. นางสาวสุพิชญา  ปัญจวรณ์
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญณัฐ  พันยฤทธิ์
2. นางสาวกัลยา  ลาลี
3. นางสาวประภาศิริ  หลีกพาล
4. นางสาวภัทรมน  บุญสุภาพ
5. นางสาววรัญญา  กลิ่นชาวนา
6. นางสาววิชญาพร  มโนเย็น
7. นางสาวหทัยทิพย์  พัฒน์งาม
8. นางสาวไอลดา  ทองคำ
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ   ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  เชยประเสริฐ
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  ปรีมาลัย
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนพิน  ท้วมแสง
2. นางสาวณัฐพร  บุญสะอาด
3. นายณัฐพัชร์  ไพศาลสุขสมปอง
4. นายพัชรพล  พัวพานิช
5. นางสาวพิชญากร  ชมภูนิมิตร
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
2. นางสาวกนกวรรณ  สร้อยคำ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา  แก้วบุตตา
 
1. นางสิริวรรณ  ภิญโญลักษณา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปณิตา  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววิภาวี  ภูบาง
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
2. Mrs.TANG  YAN
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนนิกานต์  โสพรรณตระกูล
2. นางสาวฐิติชญา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
2. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดลฤดี  ไทยฉาย
2. นายปิยศักดิ์  อ้วนศรี
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  ด้วงหิรัญ
2. นายธนชัย  ธรรมขันตี
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. Mrs.TANG  YAN
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญ์กาน  พงษ์นิล
2. นายรัฐภูมิ  บุญรอด
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
2. Mrs.kazuko  Sasaki
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  โสภณพิจิตรไพศาล
2. นางสาวปิติภรณ์  ปานจันทร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวพร  บุญพร้อม
2. นางสาวปิยะฉัตร  สุวรรณฉวี
3. นางสาวภาวิดา  โพธิ์สุวรรณ์
4. นางสาวสุณิติกาญจน์  โพธิมงคลธัม
5. นางสาวอภิสราภ์  อยู่ยง
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกีรติกา  แก้วอินทร์ศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  แสนวิเศษ
3. นางสาวดวงกมล  โพธิ์สว่าง
4. นางสาวพลอยนลิน  ทับทิมดี
5. นายภัทรพล  คนดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
2. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพรุจ  เสมอภาค
2. นางสาวปรียาวดี  พรมณี
3. นายวชิรวิทย์  กิจจานุวัฒน์
4. นางสาวสุชานาถ  แก้วนิคม
5. นางสาวเมลานี  ฟุคส์
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัทน์  มาใหญ่
 
1. นางสาวธารารัตน์  แสงอิ่ม
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐากร  ราชแก้ว
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชญาดา  ปุราถานัง
2. นางสาวชุติญา   ศรีฟ้า
3. นางสาวณัชชา   สังข์สมิต
4. นางสาวนรมน   เนียมจันทร์
5. นางสาวพชรพร   กองโชค
6. นายพัฐนนท์   ชารี
7. นายภัทรธีร   ทองคำเภา
8. นางสาวมลฐณพษร   ศรีสมพจน์
9. นางสาวอรกช   จันทรารัตน์
10. นางสาวแพทองธาร   พลอยโพธิ์
 
1. นายสราวุฒิ  ศักดี
2. นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุฒิพงศ์  ทรัพย์ประสงค์
2. นายพุฒิสรรค์  รุ่งเจริญสิน
 
1. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
2. นายสุรศักดิ์  สุขประเสริฐ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตรชัย  คชฤทธิ์
2. นายวีรภัทร  อินอุดม
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรพินทรนาถ  พลทอง
2. นางสาวสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
2. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวิชญ์  พุ่มโพธิ์
2. นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์เทพ  พัตทะโวหาร
2. นายอภินันท์ไชย  วิทยานุเคราะห์
 
1. นางนงนุช  ประดับวงษ์
2. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพริษฐ์   นาถชรถ
2. นายภคิน   วรรณสด
 
1. นายวรวิทย์  มรกต
2. นายศุภวัฒน์  แจ้งสุวรรณ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพร  ไชโย
2. นายรณวร  ไม้มาก
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ร่มเย็น
 
1. นางสาวแสงเทียน  ปานเกิด
2. นางสาวเชษฐธิดา  จันทร์งาม
 
69 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 -