สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพัทธ์  นินทรัพย์
2. นายฐชินันท์  เพชระบูรณิน
3. นายธนาดล  เกิดประดิษฐ์
4. นายวราเทพ  ชัยสิทธิ์
5. นายสุขสันต์  พูลมานะอุสาหะกุล
6. นายอดิศักดิ์  สุเมธี
7. นายอภิรักษ์  จอมคำ
8. นายอำพล  ปานดำ
9. นายเป็นไทย  ศรีสุข
10. นายโชคอนันท์  อสิพงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  หอยสังข์
2. นายเจิดวุธ  ลุยราช
3. นางสาวศดานันทน์  บุญภา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยโยธา
 
1. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  สุขคร
3. นายกิติพร  ดอกบัว
4. นายจักรภัทร  สร้อยศรี
5. เด็กหญิงจิณาภา  คงคาหลวง
6. นางสาวจิราภัทร์  ซ้ายหนองขาม
7. เด็กหญิงชฎาพร  ก้อนแก้ว
8. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยสงคราม
9. เด็กหญิงชนันธิดา  บุญญานุรักษ์
10. นายชนัยชนม์  นาราษฎร์
11. นายชานนท์  ฤกษ์สุนทรี
12. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์ขุนทด
13. เด็กหญิงณัฐชา  บุญรอด
14. เด็กหญิงณิชา  จารุธาดา
15. นางสาวธิดาลิน  สายกระสุน
16. นางสาวธีรดา  อาบสุวรรณ
17. นางสาวนภัสสร  เอื้อนยศ
18. เด็กหญิงนฤมล  ดีประวี
19. นายปรัชญา  ประพฤติ
20. เด็กหญิงปริฉัตร  เมืองโคตร
21. เด็กชายพชร  กำเหนิด
22. นายพลวัตร  ปิ่นรัศมี
23. เด็กชายพัสกร  ดาวเรือง
24. นายพีรพล  เพ็งบุญ
25. เด็กหญิงภาสินี  นุชพันธ์
26. เด็กหญิงวทันยา  แซ่อึ้ง
27. นางสาววรินธร  เพียรใหม่
28. นางสาววริศรา  ศรีชื่น
29. นางสาวศิรดา  สิทธิรัตน์
30. เด็กหญิงศิริกร  พลายงาม
31. เด็กหญิงศุภสุตา  แซ่อึ้ง
32. นางสาวสวรส  ตะยังคะชวนะ
33. เด็กหญิงสสิกัลยา  ทองคำ
34. นายสิปัณณ์  เต็มแก้ว
35. เด็กหญิงสุพิชญา  อินโอสถ
36. เด็กหญิงสุภาวดี  ดวงเจริญ
37. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  คงเฟื่อง
38. นางสาวอนันตญา  สารสุวรรณ
39. เด็กหญิงอริสษา  ปลั่งขจร
 
1. นายอนุวัฒน์  ช้างแจ้ง
2. นายกิตติพงษ์  ฟุ้งขจร
3. นายบัญชา  วอทอง
4. นายอภิเษก  ชิ้นไทย
5. นายสุขสันต์  อินทร์สวัสดิ์
 
รวม 50 9