สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต ๑๐ (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญญาเกิด
 
1. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐกานต์  เอกอุบลชัย
 
1. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรินรดา  ขันทอง
 
1. นายกอบชัย  มัณยานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววันวิสา  ดาทองงอน
 
1. นางรวงทิพย์  บุญพาลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวิภาภัทร  คชสาร
 
1. นายกอบชัย  มัณยานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรทิพย์  จิตรหาญ
 
1. นางรวงทิพย์  บุญพาลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณพร  วีรประเสริฐกุล
 
1. นายกอบชัย  มัณยานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวพีรยา  แตงปาน
 
1. นางสิริรัตน์  วิริยาภรณ์ประภาส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอุษามณี  วรรณหอม
 
1. นางสาวสุนิสา  ยิ้มน้อย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณัฐนรี  แตงปาน
 
1. นางสิริรัตน์  วิริยาภรณ์ประภาส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  แสงอร่าม
2. เด็กชายทีฆวัฒน์  พ่วงตรง
 
1. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
2. นางรัตนาวัลย์  นิธิภัคนันท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทนงศักดิ์  กลิ่นทิพย์
2. นายเชิดชัย  โชติกุญชร
 
1. นางรัตนาวัลย์  นิธิภัคนันท์
2. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาญเสน่ห์ลักษณ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอมโอษฐ์
 
1. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
2. นางสาวสุนิสา  ยิ้มน้อย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยกร  งามเลิศวิบูลย์
 
1. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุธาสินี  นวมนิ่ม
 
1. นางอุษา  สอนสาย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายศุภพล  หินแก้ว
 
1. นายสิทธิโชค  มะเดื่อ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยดา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพีรดา  สายน้ำทรัพย์
3. เด็กหญิงสิริธร  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวพจนีย์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวสุรัตนา  สอนเฉลิม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณฐกร  พยนต์ศิริ
2. นายสรศักดิ์  แซ่จึง
3. นางสาวอังศุนิตย์  โชติไสว
 
1. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
2. นายสิทธิโชค  มะเดื่อ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงผกาวดี  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงลลนา  ศิริสุขะ
3. เด็กหญิงสุวลี  พวงงาม
 
1. นางสุภาพ  ไสวเวียง
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักรินทร์  จันทร์พิมล
2. นางสาวอรนลิน  พันธุ์พิริยะเจตน์
3. นางสาวโสภิตา  น้ำเพชร
 
1. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
2. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนนพ  ลีละสุนทเลิศ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  อินทรสมมุติ
 
1. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
2. นางสาวสุรัตนา  สอนเฉลิม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธนัญญา  ตะกรุดทอง
2. นางสาวแพรนวล  พานคำ
 
1. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
2. นางสาวสุรัตนา  สอนเฉลิม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตภาส  อิ่มทั่ว
 
1. นางเอื้อมพร  นารโท
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวลักษิกา  คำผา
 
1. นางสุภาพ  ไสวเวียง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายสกุลดี  กาญจนประดิษฐ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางเอื้อมพร  นารโท
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยณัฐ  โรจน์เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  เลือดแดง
 
1. นางสาวพจนีย์  แซ่ตั้ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวศกลวรรณ  มีชื่น
 
1. นางสาวพจนีย์  แซ่ตั้ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเนติพงษ์  นันทิโชค
 
1. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนะโม  หนูน้อย
2. เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ทิวา  ปู่เงิน
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  จิตต์เอื้อ
 
1. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
2. นายนรเทพ  ชนะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  ใกล้ชิต
2. นางสาววชิรญาณ์  สังขศรี
3. นางสาวเสาวคนธ์  คุ้มเมือง
 
1. นางสาวเมริน  นวลศรีทอง
2. นางสาวกัลยกร  ลีลาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มูลโมกข์
2. เด็กหญิงณัฐสุภางค์  ประสพโชค
3. เด็กชายธัชนนท์  ทองประดิษฐ์
 
1. นางสาวภัสวรรณ  ซุ่นสุวรรณ์
2. นางธนิสรา  ระวังวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นางสาวชลดา  เงินสมบัติ
2. นางสาวณัฐวรรณ  งามสมมิตร
3. นางสาวพัชชานาถ  กฤตานันทน์
 
1. นางสาวเมริน  นวลศรีทอง
2. นางสาวกัลยกร  ลีลาศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  ป้านนาค
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โอนรัมย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมี
 
1. นายบรรจง  มาพิจารณ์
2. นางสาวภัสวรรณ  ซุ่นสุวรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมพู  นุชพะเนียด
2. นางสาวสุธาสินี  คุ้มเขต
3. นางสาวอัญชิสา  ตั่งแก้วไพฑูรย์
 
1. นายบรรจง  มาพิจารณ์
2. นางสาวปรวรรณ  อ่ำช่วย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.67 เงิน 8 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  คำฝอย
2. เด็กหญิงภควดี  เณรวงศ์
3. เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  วงศ์น้อย
 
1. นางธนิสรา  ระวังวงศ์
2. นางสาวปรวรรณ  อ่ำช่วย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 1. นายนราธิป  แย้มดี
2. นางสาวศิริพร  เอกนุ่ม
3. นางสาวสุฑาธิณี  มาระสิน
 
1. นางธนิสรา  ระวังวงศ์
2. นางสาวปรวรรณ  อ่ำช่วย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 1. เด็กชายชิษณุชา  หยิบจันทร์
2. เด็กหญิงปรียาพร  ทองโปร่ง
 
1. นายบรรจง  มาพิจารณ์
2. นายนรเทพ  ชนะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 8 1. นางสาวจรรยาพร  ห้วงน้ำ
2. นางสาวชลดา  พรหมศิลป์
 
1. นายบรรจง  มาพิจารณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย  นารโท
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 76.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  รูปท้วม
2. เด็กชายอาชวิต  หินแก้ว
 
1. นายรัชฎ์  คงกะเรียน
2. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัตถ์  รุ่งคำ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมเนียม
 
1. นายรัชฎ์  คงกะเรียน
2. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  เมฆขยาย
2. เด็กหญิงธนารีย์  คงเหมาะ
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ภู่ระย้า
4. เด็กหญิงพริริสา  เกตุอุดม
5. เด็กหญิงเอมอร  มองเพ็ชร
 
1. นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
2. นายวุฒิพงษ์  คีรีวัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  แสงสวัสดิ์
2. นางสาวปรัชญาพร  ภูยาว
3. นางสาวสุภัสสร  แซ่แต้
4. นางสาวอลิสา  ประโลมรัมย์
5. นายไพชยนต์  สาริกา
 
1. นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
2. นายวุฒิพงษ์  คีรีวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  แก่นทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  เชาวลิต
3. เด็กหญิงมนัสวี  ทองก้านบัว
4. เด็กหญิงยาญา  อิสราม
5. เด็กหญิงสุภิดา  เทียมทัด
 
1. นางสาวอุมาพร  เรืองโรจน์
2. นายสมรักษ์  สีคำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวิสรา  สุดประเสริฐ
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  ใจงาม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปวริศ  แสงนิล
 
1. นางสาวจตุพร  พึ่งพงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  พนอนุอุดมสุข
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เอมประเสริฐ
 
1. นางดวงจิต  บุญกาวิน
2. นายสงบ  สอนสาย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นายพลวัต  รื่นเย็น
2. นางสาวสุรีรัตน์  หยกสุริยันต์
 
1. นางสาววนัสกรณ์  คงศรี
2. นางดวงจิต  บุญกาวิน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สระทองรอด
2. นางสาวจุฑารัตน์  โสภา
3. เด็กชายณัฐพล  พันคง
4. นายธนดล  แจ้งจิตต์
5. เด็กชายนภัสกร  มั่งประเสริฐ
6. นายนิพล  สุดกระแสร์
7. นายภัทรดนัย  รสชุ่ม
8. นายวัฒนาพร  ภู่ระหงษ์
 
1. นายกาจสุภัท  รื่นแก้ว
2. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
3. นางสาวกัลยกร  ลีลาศ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงภาวินี  อิ่มทั่ว
2. เด็กชายสุภกร  จันทร์พ่วง
 
1. นายณภัทร  ศิริอำพันธ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวปภาวี  คงเหมาะ
2. นางสาวมธุริน  พ่วงตรง
 
1. นายณภัทร  ศิริอำพันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภูริมนตรา  จันทร
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกานต์  แซ่ตั้ง
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ผสมทอง
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยทรรศน์  เถาลิโป้
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หมวกเพ็ชร
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรวรรณ  ชมเชย
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรินทร์  กิ่งเกตุ
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิดานุช  นิลกรรณ์
2. เด็กชายศิรวิทย์  สายน้ำเขียว
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  การะเกตุ
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติวัชร  จันทะเรียง
2. เด็กชายอัครินทร์  แสงหาด
3. เด็กหญิงอัญชลี  อุดมศิลป์
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญชัยน์  ทองแผ่น
2. นางสาวญาดา  วงศ์ศรีนาค
3. นายธีรศักดิ์  นพคุณ
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุปธิ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกตุหอม
3. เด็กชายธนภูมิ  แสงจักร์
4. เด็กชายธนัญชัย  ศรีงาม
5. เด็กชายปรัชญา  สังข์ทวี
6. เด็กหญิงเปรมิกา  แก้วเทศ
 
1. นายถิรพงษ์  ทิพวัน
2. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภัทร  หินแก้ว
2. นายนรเทพ  กลิ่นลำภู
3. นายนฤภัทร์  สุทธิผล
4. นางสาวพรวิสุทธิ์  เสือน้อย
5. นายรัตนชัย  กลิ่นลำภู
 
1. นายถิรพงษ์  ทิพวัน
2. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชลธี  แน่นทรัพย์
 
1. นายถิรพงษ์  ทิพวัน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุชาดา  อินเกล้า
 
1. นายถิรพงษ์  ทิพวัน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาดา  อินเกล้า
 
1. นายถิรพงษ์  ทิพวัน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธีมนต์  ถ้วนชาติ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  แก้วเขียว
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนนิกานต์  แซ่แต้
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุญชรัสมิ์  ปักเคทาติ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  แก้วเขียว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ตรีเพชร
3. นางสาวชนนิกานต์  แซ่แต้
4. นางสาวชนิสรา  สนธิ
5. เด็กหญิงฐิติพร  ไวยธรรม
6. นางสาวธัญรดา  เชิดฉิ่ง
7. เด็กชายปุญชรัสมิ์  ปักเคทาติ
8. เด็กชายพงศ์ธร  เชื้อเกิด
9. นางสาวพรชนก  แววมณ๊
10. นายพรรษา  รักชม
11. นายพีรพล  บุญล้อม
12. นายภูมิภัทร  สุขเมือง
13. นายภูวลิต  ศรีนาค
14. เด็กหญิงสิรารัตน์  แก้วฉวี
15. นางสาวสุธีมนต์  ถ้วนชาติ
16. นางสาวอริสา  ทองแดง
17. นายอวิรุทธิ์  เคหะ
18. นายเกรียงศักดิ์  แสงหาด
19. นายเตชสิทธิ์  ธรรมเนียม
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สะราคำ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
2. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
3. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
4. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
5. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจรูญศรี  ศิริอ่อน
2. นางสาวชนิสรา  คงกระพันธ์
3. นางสาวชุติมณฑน์  ขันกสิกรรม
4. นางสาวฐิตาภรณ์  นพรัตน์
5. นางสาวปิยธิดา  แสนกลม
6. นางสาววิลาสินี  รุ่มรวย
7. นางสาวศศิกานต์  สีหานาม
8. นางสาวศิรภัสสร  ยอดทอง
 
1. นางชุติมา  ประโยชน์มี
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารินดา  ดีจอง
 
1. นายไกรสร  ภู่เจริญ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววัชราภรณ์  ธรรมรักษ์
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เฟื่องสุวรรณ
 
1. นางสาวกาญจนา  คงเหมาะ
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวสรวีย์  เผ่าพงษา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณิชาดา  กลิ่นกลุ่น
2. เด็กหญิงธนัญธร  หอมขจร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  หมุนรอด
4. เด็กหญิงพัชราภา  บัวทอง
5. เด็กหญิงสนฉัตร  สุขอิ่ม
 
1. นางสาวศรีประภา  บำรุงสุข
2. นายพัชรโชติ  อนันตโรจน์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  กลิ่นกลั่น
2. เด็กชายธีรนันท์  สุดยอด
 
1. นายปัญญา  พานศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐนนท์  ลิ้มทองคำ
 
1. นายปัญญา  พานศรี
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงเปมิกา  ทรงพลนภจร
 
1. นางสาวภิญญดา  คนึงคิด
2. MissHuang  Ching Wen
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณนิสา  อำไพจิตร
2. นายอสิณชัย  ถิรพร
 
1. นางสาวธัญจิรา  สุวรรณสอาด
2. MissHuang  Ching Wen
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยุตพงศ์  แก้วอ่วม
2. นางสาวทอสิตา  ธรรมจินดารัช
3. นางสาวธิดารัตน์  คำห่อ
4. นายสิรวิชญ์  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวสิริยากร  เจียมจิตต์
 
1. นางสาวธัญจิรา  สุวรรณสอาด
2. MissChen  Yi Ying
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ไชยธานี
2. เด็กชายธิติ  สิทธิชาติบูรณะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  วังแก้ว
 
1. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
2. นางรวงทิพย์  บุญพาลี
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญญา  เผื่อนโชติ
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญขำ
3. นางสาวศันสนีย์  รอดไป
 
1. นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
2. นางรวงทิพย์  บุญพาลี
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชชา  จินดารัตนวรกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  สังกลมเกลี้ยง
3. เด็กชายอัมรินทร์  กาเผือก
 
1. นายภัทร  ประทับทอง
2. นางสาวภัสวรรณ  ซุ่นสุวรรณ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  แพลอย
2. นายสมศักดิ์  ไทรชมภู
3. นางสาวหยาดเพชร  เพ็ชรนิล
 
1. นายภัทร  ประทับทอง
2. นางสาวภัสวรรณ  ซุ่นสุวรรณ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายณัฐกิตติ์  ทองคำ
2. นายเลิศภูมิ  ทองจำรัส
 
1. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
 
90 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
2. เด็กหญิงภคพร  อินทร์จวง
3. เด็กหญิงเทียนแพร  หันเห
 
1. นางสาวดวงฤดี   จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
91 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทนา  เพ็งอุดม
2. นายธนพล  เอกนุ่ม
3. นางสาวพัชรพร  บุตรโจ่
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวกนกนภา  อยู่สบาย
2. นายทัตพงค์  ประกอบชาติ
 
1. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
2. นายลิขิต  สาจันทร์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หน่อทิม
2. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ชูกลิ่น
 
1. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วลำหัด
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายธีทัต  แจ่มแจ้ง
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยธานี
 
1. นายลิขิต  สาจันทร์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 1. นายนภัส  ยอดนิยม
2. นายภูผา  กัลยาณสิทธิ์
 
1. นายลิขิต  สาจันทร์
2. นายภัทร  ประทับทอง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  เหล่าเกษม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คล้ายเพชร
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  ชังบัว
2. นายโชคชัย  ณ นคร
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  หอมขจร
2. นางสาวเปมิกา  คุณิตาอิศม์เดช
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 4 1. เด็กชายวิชญ์  เต็งประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สมบูรณ์อยู่กมล
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  โกสมุทร
 
1. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
2. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษิกา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงสุริสา  ลีลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานแก้ว
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางเอื้อมพร  นารโท
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  บุษบา
2. นางสาวศศิวิมล  กล้าหาญ
3. นายศุภโชค  โอนรัมย์
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญชิต
3. เด็กหญิงปรินธิดา  เป้าเปี่ยมทรัพย์
4. เด็กหญิงภัทรภา  ชมเชย
5. เด็กหญิงภาณิกา  วงศ์น้อย
6. เด็กหญิงมณีอร  กะบินรัมย์
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
 
105 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สีละมุด
2. นางสาวชิดชนก  พลอยม่วง
3. นางสาวอภิญญา  คุ้มเขต
 
1. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
2. นายพรชัย  ระวังวงศ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภา  กิ่งแก้ว
2. นางสาวรัชชประภา  อินทกาญจน์
3. นางสาวอธิชา  กลิ่นประเสริฐ
 
1. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
2. นายพรชัย  ระวังวงศ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยพงษ์
2. เด็กหญิงมณีมณฑ์  บุดดาพันธ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  สระเกตุ
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัตพล  บุญประเสริฐ
2. นางสาวศิรมณี  อยู่สุข
3. นางสาวอารีรัตน์  วัชพิชัย
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางเอื้อมพร  นารโท