สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธัญบุรี 96 28 14 3 138
2 ธัญรัตน์ 86 37 12 7 135
3 สายปัญญารังสิต 78 30 11 3 119
4 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 72 28 16 4 116
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 66 28 11 10 105
6 หนองเสือวิทยาคม 62 24 10 7 96
7 วัดเขียนเขต 36 10 7 6 53
8 สารสาสน์วิเทศรังสิต 34 19 10 4 63
9 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 34 9 12 8 55
10 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 28 25 13 12 66
11 เตรียมบัณฑิต 18 10 13 2 41
12 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 15 10 5 6 30
13 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 12 20 10 8 42
14 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 12 16 11 9 39
15 อุดมศึกษา รังสิต 7 7 11 11 25
16 ระเบียบวิทยา 6 9 8 10 23
17 อุดมวิทยา 6 8 6 9 20
18 พระวิสุทธิวงส์ 2 9 11 11 22
19 มัธยมนครรังสิต 2 4 7 1 13
รวม 672 331 198 131 1,332