สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธัญบุรี 40 29 16 85 94 28 14 3 136
2 ธัญรัตน์ 33 22 25 80 86 37 12 7 135
3 สายปัญญารังสิต 27 26 19 72 78 30 11 3 119
4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 26 15 8 49 66 28 11 10 105
5 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 20 24 23 67 72 28 16 4 116
6 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 18 11 2 31 34 9 12 8 55
7 หนองเสือวิทยาคม 12 15 12 39 50 24 10 7 84
8 สารสาสน์วิเทศรังสิต 8 4 14 26 34 19 10 4 63
9 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 6 7 7 20 28 25 13 12 66
10 วัดเขียนเขต 4 8 7 19 35 10 7 6 52
11 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 3 1 3 7 12 16 11 9 39
12 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 2 3 3 8 15 10 5 6 30
13 เตรียมบัณฑิต 1 5 3 9 18 10 13 2 41
14 พระวิสุทธิวงส์ 1 0 1 2 2 9 11 11 22
15 มัธยมนครรังสิต 1 0 0 1 2 4 7 1 13
16 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 0 3 3 6 12 20 10 8 42
17 ระเบียบวิทยา 0 3 2 5 6 9 8 10 23
18 อุดมศึกษา รังสิต 0 2 0 2 7 7 11 11 25
19 อุดมวิทยา 0 1 1 2 6 8 6 9 20
รวม 202 179 149 530 657 331 198 131 1,186