สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรทิพา  สาครจันทร์
 
1. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาววิภา  พนาวรรณ
 
1. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายวัฒนา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวรา  วงศ์รู้การ
 
1. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  วงศ์แววดี
 
1. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนนทกร  ห้วงศิลา
 
1. นางสาวนิรมล  ดอกดิน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา   สัมมะจารินทร์
 
1. นางสาวนิรมล  ดอกดิน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  กาญจนโกศล
 
1. นางสาวอนงค์   ดลชม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวศศิวิมล  ภาวะหา
 
1. นางสาวอนงค์   ดลชม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรุนันท์   โกมาลภัตร
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา   กิจลักษมี
 
1. นางสาวนิรมล  ดอกดิน
2. นางสาวสิริวิมล  คงลอด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดา  สังเกตุ
 
1. นางสาวอนงค์  ดลชม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไกรษร
 
1. นางสาวสิริวิมล  คงลอด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล   นาคตระกูล
 
1. นางสาวสิริวิมล  คงลอด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เวียนหาผล
2. เด็กหญิงธนพร  ห้วงศิลา
3. เด็กชายสุภชัย  ภักดีงาม
 
1. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวอรทัย  ฝ่ายนา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงวุฒิ  ผินกลับ
2. นายวริทธิ์นันท์  ใหญ่สมบูรณ์
3. นายเทวา  โปร่งอากาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา  เจริญผล
2. นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายปองภพ  อาจวิชัย
 
1. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.82 ทอง 7 1. เด็กชายรัฐนันท์  เจริญผล
2. เด็กหญิงอรทิพา  สมาจักร์
 
1. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวนพรัตน์  พูลเฉลียว
2. นายสมพร  เดือนเพ็ญ
 
1. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลิน  พงษ์นัยรัตน์
2. นางสาวมนัญญา  เกตุวัตถา
3. นางสาวลลิตา  ยินดี
4. นายวงศกร  ยมจินดา
5. นายวรชิต  สุวรรณโชติ
6. นางสาวสาวิตรี  แดงทำดี
7. นางสาวสิรินาฏ  จิตเอื้อ
8. นางสาวอนัญญา  สาจรัส
9. นางสาวอรยา  เผ่าพันธ์ดี
10. นางสาวอาทิตยา  หวานเสนาะ
 
1. นายธนัตถ์สรณ์  วงศ์พึ่ง
2. นายโสภณ  วงษ์คงดี
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนมหาไพศาล
2. เด็กชายปิยชาติ  กลั่นด้วง
 
1. นายโสภณ  วงษ์คงดี
2. นายธนัตถ์สรณ์  วงศ์พึ่ง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.81 ทอง 5 1. นางสาวนงนภัส  พงษ์นัยรัตน์
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีฤกษ์
 
1. นายโสภณ  วงษ์คงดี
2. นายธนัถต์สรณ์  วงศ์พึ่ง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสนา  สิงหา
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาภา  ล้ำเลิศ
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวนภัสสร  อินหอม
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดเสาดี
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยศวดี  ป้อมถาวร
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิสถิตย์
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอธิกา  บำรุง
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายวรพล  วงค์เนียม
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสชา  เอมเสม
 
1. นายวัชรพงศ์  บุญต้น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรดา  เพ็ชรสุวรรณ
 
1. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  น้ำเงิน
 
1. นายเมธัส  เจริญผล
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 6 1. เด็กหญิงปารีณา  บุญดาษ
 
1. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ธนาภรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวคลี่
 
1. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงดรัลพร  จันริสา
2. เด็กหญิงนฤมล  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายณัฐพล  ภาคพานิช
2. นางสาวนวพร  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภาคพานิช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล้อยมูล
3. เด็กชายนันทชัย  ถนอมจิตร
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  นามโคตร
5. เด็กชายปภินวิทย์  สุวรรณโชติ
6. เด็กชายวงศ์พัทธ์  แค้นคุ้ม
7. เด็กชายสุรเดช  วรรณศิริ
8. เด็กชายอดิเทพ  สุวรรณรัตน์
 
1. นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ
2. นายนพพร  นามสว่าง
3. นายเมธัส  เจริญผล
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงชัย  ถามนต์
2. นายพีรพัฒน์  งามคณะ
3. นายภราดร  เรืองรุ่ง
4. นายรณกฤต  ผ่อนให้
5. นายสรวิชญ์  เครือวัลย์
6. นายสิขเรศ  เจริญผล
 
1. นายโสภณ  วงษ์คงดี
2. นายธนัถต์สรณ์  วงศ์พึ่ง
3. นางสาวอนงค์   ดลชม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิทยาพล  เจริญมงคล
2. นายรัชตะ  มีกระจิต
 
1. นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก
2. นายนพพร  นามสว่าง
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายวรพงศ์  ปตุโม
2. นายสิริโชค  ไชยเขต
 
1. นายนพพร  นามสว่าง
2. นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายธนสิทธิ์  สร้อยมาลา
2. เด็กชายเกรียงไกร  บุญเหมาะ
 
1. นายนพพร  นามสว่าง
2. นายเอกลักษณ์   เทศเล็ก
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตพงศ์  ตรงชื่น
2. นางสาวมนัสชนก  แช่เตียว
 
1. นายนพพร  นามสว่าง
2. นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภาพร  สัตย์ซื่อ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  วงศ์แย้ม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์ต่าย
 
1. นายนพพร  นามสว่าง
2. นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลมาลย์  สุพรรณวงศ์
2. นายถาวร  หัสดง
3. นายศิรชัย  เกษมศิริ
 
1. นายนพพร  นามสว่าง
2. นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิมฮง  ซอน
2. เด็กหญิงกูลนิดา  จันเต็ม
3. เด็กหญิงพรแก้ว  เกษตรวนา
 
1. นางสาวอนงค์   ดลชม
2. นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวณัฎฐปภา  ภักดีงาม
2. นางสาวพรชนก  ถาวรวัฒน์
3. นางสาวยุวรินทร์  สิทธิศักดิ์
 
1. นางสาวอนงค์  ดลชม
2. นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย