::sm-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นายบุุญชู อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรนภา มงคลไวย์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี วังกานนท์โรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญชู อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรนภา มงคลไวย์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ยักแสงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัชชภร เพ็ญจันทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ทองสุกโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิชา แทบทามโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
6. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ยักแสงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวทัชชภร เพ็ญจันทร์โรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ทองสุกโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิชา แทบทามโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
6. นายนวพล สาธุชนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกุนที กลัดสุขโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
3. นางสาวร่มไทร นามมุงคุณโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวณิชาภา ก้อนแข็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์โรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกุนที กลัดสุขโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
3. นางสาวร่มไทร นามมุงคุณโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวณิชาภา ก้อนแข็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรัสพิมพ์ ศิริมาตร์โรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางคนึง นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานุช พัฒนะโรงเรียนสิงหพาหุฯกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา แซ่จึงโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาววิรัชดา หรั่งแร่โรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางภาสินี ดำรงสินโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางบุศรา ชิดประทุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางศิรกาญจน์ ภูลบศรีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วขาวโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางบุศรา ชิดประทุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางศิรกาญจน์ ภูลบศรีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา บุญสันต์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทร์นัดดา สีเดือนโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
3. นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวแคทรียา สมอครโรงเรียนหัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวจรรยา บุญสันต์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทร์นัดดา สีเดือนโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
3. นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวแคทรียา สมอครโรงเรียนหัวไผ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางผาณิต พัฒนพฤกโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร แสงแก้วโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางชำเรือง วิชนะโภชน์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์ดีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สงวนสุทธิกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิทย์ เปลี่ยนวิทย์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาววิชุดา มุมณีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวศรัณย์ลักษณ์ บุญรอดโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวธีรกานต์ มากุญชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวณัฐชา อภิญญาณานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสาวจิราพร บุญธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.อภิรัฐ ศิระวรกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.อภิรัฐ ศิระวรกุลรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาภรณ์ ภู่แพรอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญศรีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดาภรณ์ ภู่แพรอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุญศรีโรงเรียนอุทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจงเพียร มณีโคตม์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกันต์ สินโนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล มาคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายจงเพียร มณีโคตม์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกันต์ สินโนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล มาคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอมราภรณ์ แสงทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ทองศรีนาคโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางหทัยชนก ขันติกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายจรูญ ดวงจรัสโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี แจ้งดีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ ทับทิมเขียวโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
8. นางบุปผา ใจดีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวปริญดา ชอบธรรมดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรศรี มั่นคงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายโสรัฐ ขันติกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางศราวดี ลูกอินทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอรกัญญา ปัดเตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวธนิศา อินทวารีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยอดข้าว พลอยสุกใสโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
8. นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทองโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา จุลลเกษตร์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุธาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางปวีณกานห์ แสงดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสาธิต นุ่นอ่อนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิศรุต ร่มโพธิ์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐธิดา คดหอยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางวรรณวิภา สุรเมธสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางชญาณ์นันท์ ช่างชุมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ชนานิรมิตผลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายกาญจนศักดิ์ กาญจนะสมบัติโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวนุสรา เสนาผันโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายฤชานนท์ อินอ่วมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อุดมนิทัศน์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิรัญญา สระโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยมโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายเศกสรร ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เประยะโพธิ์เดชโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุทารัตน์ เงินคลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายคิมหันต์ สนิทม่วงโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำเนียง รอดจูโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องามโรงเรียนบ้านแป้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ก๋าใจโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิกร ยิ้มย่องโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการ
6. นางสาวรสริญ เชยสาครโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสวยสม ปั้นเกตุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนันทรัตน์ ประพุสโรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร ดวงจรัสโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวกนกวลัย สำเร็จผลโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา อิ่มรังโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
6. นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ สังข์สอนโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาววัชราภรณ์ ไชยเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
9. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ นิ่มตลุงโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
11. นายฆ้องชัย คงดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวัทนีย์ ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ กลั่นสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิ เรืองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาววิรันทร์รัตน์ เสือจอยโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ศิริเอกโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุนทรีย์ แก้วกันไทยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุสรา หัวไผ่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนวรัตน์ แจ่มจำรัสโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี พัวพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ มณฑาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ทรงศิลป์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร แสงดาวโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ชูทองโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวศศิ กิ่งจันทร์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวบัวแก้ว สมสาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางอุมาพร สุวรรณโมลีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร แสงดาวโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ชูทองโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวศศิ กิ่งจันทร์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวบัวแก้ว สมสาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางอุมาพร สุวรรณโมลีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณทิตา ไกรจำเนียรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพรรษ วิวัฒน์วรวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์นารี โพธิ์ชะคุ้มโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา นันตาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวศศิชา ไชยศรีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสาวทรรศพร พิศรูปโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวมณทิตา ไกรจำเนียรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพรรษ วิวัฒน์วรวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์นารี โพธิ์ชะคุ้มโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวปรารถนา นันตาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวศศิชา ไชยศรีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสาวทรรศพร พิศรูปโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ วัชระโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ พิมพะโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมพัตสร์ พูลสุขวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางกัญญจนชญา วงษ์ดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางจริยา ศุภพันธุ์มณีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสุธินี นิธิยานันท์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดมศักดิ์ วัชระโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ พิมพะโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพัตสร์ พูลสุขวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางกัญญจนชญา วงษ์ดีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางจริยา ศุภพันธุ์มณีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสุธินี นิธิยานันท์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
5. นายพชร มหาชีวสกุลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นายพลกฤษณ์ เข็มเพ็ชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
5. นายพชร มหาชีวสกุลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นายพลกฤษณ์ เข็มเพ็ชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ แย้มคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ธงทองโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายกานต์ กล้าเอี่ยมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางภัทร์ชา ไทยรัตน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรรณี เมฆขาวโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปทุมวดี มีนาคโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ หาญสาริกิจโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไล สำราญดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา สดวันโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวินีย์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายวารุตม์ สวยสะอาดโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางวรนุช เจริญสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปุญญะ รัตนโกสุมโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพรรณ คงอยู่โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ เหมือนขวัญโรงเรียนท่าช่างวิทยาคารกรรมการ
4. นายชำนาญ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายธวัชชัย วงศ์ยะลาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายธวัชชัย วงศ์ยะลาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวเพชรรัตน์ เถกิงศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สงนวนโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสิริมาส ทองมาดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวเพชรรัตน์ เถกิงศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สงนวนโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสิริมาส ทองมาดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนันท์ ทรัพย์เพิ่มพูลโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรักชนก ศุภนครโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนารี อินทรกวีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติมา โพธิ์ดีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา โตน้อยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี ธูปหอมโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลญา เอี่ยมแย้มโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจรารัตน์ เทียนชัยเจริญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโยทนัท สงวนโสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวบังอร เจิมขุนทดโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางสาวอริสรา คำชารีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนุชนาฎ รัตนรังสรรค์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชระศักดิ์ ลัดดาแย้มโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาววิจตรา น้อยเวชโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางนพวรรณ ไล้เลิศนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
5. นายอดิศร พันเพ็ชร์โรงเรียนท่าช่างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาพิทัก พุทธิสาโรพระวัดพระนอนจักรสีห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยทิพย์ นาดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ ศุภพันธุ์มณีโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายชรินทร์ วงศ์ทับผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายมานพ ทรัพย์เจริญผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายวรายุทธ พันอัมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายประกอบ ถิราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ วงศ์ทับผู้เชี่ยวชาญรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ ทรัพย์เจริญผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายธนัชชา สวนแก้วโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายสุริยา คชอินทร์โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายประกอบ ถิราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ วงศ์ทับผู้เชี่ยวชาญรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ ทรัพย์เจริญผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายธนัชชา สวนแก้วโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายมนัสชัย สีสดโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายประกอบ ถิราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ วงศ์ทับผู้เชี่ยวชาญรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ ทรัพย์เจริญผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
4. นายธนัชชา สวนแก้วโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นางสาวณิชกุล จรเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ชอบเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ พุ่มกุมารโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวิณุรา ฉันทชาติโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายวรายุทธ พันอัมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศกร โพธิดาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี เมืองช้างโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐศักดิ์ ปิยะโชติโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมปอง แจ่มยิ่งโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายบรรพต รักงามโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายสายชล ทองประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายพงศ์นารถ จันทร์ภาภาสโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ สระบุปผาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา ปานคีรีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวรัชนก มานะการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี รุ่งแสงโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา ชาชำนาญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา ชาชำนาญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา ชาชำนาญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรัญทณา ชาชำนาญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิลาวรรณ จันทร์ทราโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิลาวรรณ จันทร์ทราโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวรัชนก มานะการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายแฝง ่วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
2. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตรกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
2. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
2. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตรกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
2. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายอรรถชัย มีแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ สุวรรณคงโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายิจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายณัฐชา กล้าหาญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฏฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฏฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักด์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฏฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุเทน เปียหบอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุุรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ ดีชัยโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ เหมบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
2. นางนันทวัน สังขะวรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ เหมบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
2. นางนันทวัน สังขะวรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ เหมบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
2. นางนันทวัน สังขะวรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางไพเราะ เหมบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
2. นางนันทวัน สังขะวรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางไพเราะ เหมบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
2. นางนันทวัน สังขะวรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางไพเราะ เหมบุตรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
2. นางนันทวัน สังขะวรวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิมา สาดทองโรงเรียนทองเอนกรรมการ
3. Mr.Louie Jay Gresosโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. Mr.Scott Paul Millerโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวชิสา โตเรืองโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา พิพัฒน์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐสิมา ศรีโสภาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. Mr.Romeo Simwamukirigoโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายสุพล จูมพลน้อยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ คำนันโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล สุภสุขโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์โรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงพร พึ่งศรีโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์ "กรรมการ
4. นางเพ็ชรา อภิวาสนพงษ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวอทิตยา ธาราฉัตรโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. Ms.Melonie Sevilllaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางอำนวยพร เจริญฉิมโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิดาภา คงประดิษฐ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญประภา บุญศรีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทราภรณ์ มีสัตธรรมโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววธิดา เบ็ญจทรัพย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนิษฐา สุทนต์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภาณัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Rommel Valencia Tabulaโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวลักษิกา แย้มนุ่นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. Mr.Mark Robertโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางมัณตรีณี ยังถินโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี กันพ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jin Micael Dala Vegaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางชมพูนุท แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวเป็นหนึ่ง เฮงสกุลโรงเรียนหัวไผ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวขวัญลดา ทองคำปั้นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวชญาน์นันท์ ศิลป์ธรศิริโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ศรีมาพันธ์ุโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. Ms.Charito Caganaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ชมชื่นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาววันวิสา พุฒนาคโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. Mr.๋John Freckson Hermando Sacataniโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวนวรัตน์ งามเริงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา นวลจันทร์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีทิพย์นิภา จงใจงามโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนพร รักดีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมใจ ดนตรีเสนาะโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี อินทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา วันทูลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวดี เพ็งสาทรโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรปวรวรรณ เพ่งธัญทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา พันธาสุโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวกวินนััทธ์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริจิตต์ แก้วแสนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นายทักษิณ ชูชั่งโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา หัสดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา สินตะกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุรองประธานกรรมการ
3. MissChen Qiโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. MissFeng Dongxueโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี สังข์สะอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา หัสดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา สินตะกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุรองประธานกรรมการ
3. MissChen Qiโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. MissFeng Dongxueโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวเกวลี สังข์สะอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
6. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช ชุ่นสั้นโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. MissWang Liliโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. MissZhang Pingโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายปฐมินทร์ อินว่านโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา หัสดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลี สังข์สะอาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุกรรมการ
4. MissChen Qiโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. MissFeng Dongxueโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวมนฤดี อ้นมีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรกช ชุ่นสั้นโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. MissWang Liliโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. MissZhang Pingโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายปฐมินทร์ อินว่านโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ เพ็งคล้ายโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ใครน้ำโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ กีราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีรกรรมการ
5. นายสุรียา คชอินทร์์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นายพงษ์นารถ จันทร์วาสโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
8. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนศรีวินัติวิทยาคมกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีพัลลภ ศุภพันธุ์มณีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
10. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
11. นางเพ็ญประภา บุตรศรีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
12. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
13. นายัรังสรรค์ หอมสมบัติโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
14. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
15. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ใครน้ำโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ กีรติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายสุริยา คชอินทร์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
7. นายพงษ์นารถ จันทร์ภาพโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
8. นายวรินทร พิริยะวงศ์ตะวันโรงเรียนบศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
9. นายรังสรรค์ หอมสมบัติโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ ศุภพันธ์ุมณีโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
11. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
12. นางเพ็ญประภา บุตรศรีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
13. นายภานุวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
14. นายกมล แก้วอ่อนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
15. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางวัฒนา โคตรมีข้าราชการบำนาญ สพม.เขต5ประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์สพม.เขต5รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล กองทองศธจ.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสมคิด สังวรณ์ศธจ.ลพบุรีกรรมการ
5. นางริญดา สุวรรณอ่อนสพม.เขต5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายกำพล อู่ดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายกำพล อู่ดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล คนพินิจโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
3. นางสาวขวัญวิภา ภู่แสโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย กุศลสุขโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล คนพินิจโรงเรียนสิงห์บุุรีกรรมการ
3. นางสาวขวัญวิภา ภู่แสโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพัชร์ งามจริงโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ เรียงผาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทวัน แก้วทองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยพัชร์ งามจริงโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ เรียงผาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทวัน แก้วทองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุลิษา สยมพงศ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดานริน สังขวารีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวสุ เกิดเจริญโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย แก้วมณีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
2. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
3. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ ฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เงินอยู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาษณีย์ เทียนศรีรัชกุลโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาษณีย์ เทียนศรีรัชกุลโรงเรียนพรมหบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางพรลภัส พิบูลโภคาสมบัติโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรภิศา พลทวีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวพรภิศา พลทวีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวพรภิศา พลทวีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางศุลิษา สยมพงษ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดานริน สังขวารีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดานริน สังขวารีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางศุลิษา สยมพงศ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย ศุภพงศ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายลัทธวัฒน์ ปลื้มน้อยโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายลัทธพล ปลื้มน้อยโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายตรีโชค กางกั้นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายตรีโชค กางกั้นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงศ์ เชาว์โนว์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนพงศ์ เชาว์โนโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ลัดดาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายมาโนช เงินอยู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ ลัดดาโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายมาโนช เงินอยู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางภาราดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้างแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ภูมิวัฒนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุุประสานมิตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางภาราดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา ภูมิวัฒนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์ สอนสอาดโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหาพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก่อศักดิ์ สอนสอาดโรงเรียนสิงหาพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางปนัดดา อ้นโตโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสุปรีดา เรืองพันธุ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางปนัดดา ปั้นโตโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรืองโรงเรียนบ้างแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรืองโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะพร โกมลโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา สุขแสงโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเณตรชนก บัวสระโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายพิชวญะ ศรีคันธมาสโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นางสาวกชกร ปกป้องโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะพร โกมลโรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา สุขแสงโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ใจอารีย์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเณตรชนก บัวสระโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายพิชวญะ ศรีคันธมาสโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นางสาวกชกร ปกป้องโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐรดา ยิ้มพงษ์โรงเรียนสิงห์บุุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา แก้วเข้มโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวชนกภรณ์ บุญกิ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวดารัตน์ เกษรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรตื์ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล4กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณปราง กลีบพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิตกร เจริญวงษ์โรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ ฯกรรมการ
3. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัศวิน บุญแย้มวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ ฯประธานกรรมการ
2. นายจิตกร เจริญวงษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางมาลี พรหมเพ็ญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]