เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวมาลินี พัวพานิช ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
2 นายณรงค์ นิธิยานันท์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
3 นายปรีชา มีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
4 นางนันทรัตน์ ประพุสโร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
5 นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
6 นางสาววันวิสา ภมร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯวิทยาศาสตร์
7 นายบำเหน็จ บุษบงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
8 นายธนะศักดิ์ รอดเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายจรูญ ดวงจรัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
12 นางบุญตา แก้วเกิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
13 นางละเอียด สงวนสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
14 นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศ สพม.๕ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
15 นางนวลสวาท ปืนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสมชาย โกนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
17 นายอภิชาต เพชรพลอย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
18 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวชลดา เต่งภาวดี โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21 นางสาวกิติยา บุญมีสง่า โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผลศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
22 นางสิริมาส ทองมาดี โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดูแลระบบประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23 นายชำนาญ เอี่ยมสำอาง โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
24 นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
25 นางสาวกุลธิดา ปราบทอง โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 นายทัศนัย อยู่ไทย โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการจ่าย-รับซองเอกสารศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางละเอียด สงวนสุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
31 นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์ดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
32 นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
33 นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
34 นางสาวณัฐกันต์ สินโน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
35 นายสาธิต นุ่นอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
36 นางสาวจำเนียร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
37 นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
38 นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
39 นายวิศรุต ร่มโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
40 นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
41 นางสาววรรณภา สาระวะดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
42 นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
43 ดร.ณิชาภา ธพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการคณะกรรมการดำเนินการ
44 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาววันดี ผิวสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
47 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
48 นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นายสุรพล มาคล้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
51 นางสาวอรอุมา ปานคีรี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
52 นางสาวอรอุมา ปานคีรี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา Admin ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
53 นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
54 นางสุกัญญา ชอบเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
55 นางสาวอรอุมา ปานคีรี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
56 นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นางเรณู ร่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
59 นายจำเรียง หลำ่ริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
60 นายวรวุฒิ ชุนหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
61 นายปรีชา มีชัย ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
62 นางจริญ เกตุสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
63 นางจริญ เกตุสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
64 นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
65 นางสาวสุนทรี กันพ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
66 นางสาวกรปวรวรรณ เพ่งธัญทรัพย์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
67 นางสาวชิสา โตเรือง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
68 นางณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
69 นางสาวสุนทรี กันพ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี Admin ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
70 นางสาวอรญา บุญไทย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
71 นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์แนะแนว
72 นางสาวอรญา บุญไทย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการงานแนะแนว
73 นางสาวสุนทรี กั่นพ่วง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ
74 นางอรุณศรี ศรีชัย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
75 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์
76 นางสิริมาส ทองมาดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ฯ
77 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการคอมพิวเตอร์
78 นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการศิลปะ
79 นางสาวอรอุมา ปานคีรี ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา admin ศูนย์วิชาการสุขศึกษา
80 นางศิรกาญจน์ ภูลบศรี ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร admin ศูนย์วิชาการภาษาไทย
81 นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ ครู โรงเรียนอินทร์บุรี admin ศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์
82 นางพันทิพา พวงพรหม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin ศูนย์วิชาการการงานอาชีพ ฯ
83 นายประวิทย์ ใครน้ำ ครู โรงเรียนทองเอนวิทยา admin ศูนย์วิชาการงานลูกเสือ
84 นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร admin โรงเรียน
85 นางสาววิวรรณ สุขสโมสร ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา admin โรงเรียน
86 นางพรภิศา พลทวี ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม admin โรงเรียน
87 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง ครู โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา admin โรงเรียน
88 นางสาววิภาษณีย์ เทียนศรีรัชกุล ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก admin โรงเรียน
89 นางสาวณัฐกันต์ สินโน ครู โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม admin โรงเรียน
90 นางสาววิมลศรี ศาสตร์สกุล ครู โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา admin โรงเรียน
91 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย ครู โรงเรียนสิงหพาหุ admin โรงเรียน
92 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี admin โรงเรียน
93 นางศุลิษา สยมพงศ์ ครู โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม admin โรงเรียน
94 นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปราง ครู โรงเรียนอินทร์บุรี admin โรงเรียน
95 นางสาวชาคริยา หอมนาน ครู โรงเรียนพระกุมารเยซู admin โรงเรียน
96 นางสาวพนิดา พวงทอง ครู โรงเรียนอินทโมลีประทาน admin โรงเรียน
97 นายจิระพงษ์ โตงาม ครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ admin โรงเรียน
98 นางวลัยรัตน์ หลำริ้ว ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการศูนย์ฯวิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]