งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สนามโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 ลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สนามโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 10.15 ลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมอเนกประสงค์ (ใต้อาคาร 3) 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 3
9.00 ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง)
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สุขศึกษา 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 2
9.00 ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง)
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สุขศึกษา 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 3
9.00 ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง)
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 16.00 ลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 - 16.00 ลงทะเบียน ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคารโตโต้ ชั้น 3 ห้อง สมุด 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 3
9.00 ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง)
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคารโตโต้ ชั้น 3 ห้อง สมุด 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
9.00 ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]