งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

[ ทั้งหมด   3 ก.ย. 2562   4 ก.ย. 2562   5 ก.ย. 2562   6 ก.ย. 2562   7 ก.ย. 2562   8 ก.ย. 2562   11 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคาร2 ชั้น 1 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคาร2 ชั้น 1 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 137 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 137 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคารพระสมุทคุณาจารย์ 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคารพระสมุทคุณาจารย์ 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 438 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 438 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2562 9.00-14.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 6 ก.ย. 2562 08.00-16.00
2 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 6 ก.ย. 2562 08.00-16.00
3 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 6 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 6 ก.ย. 2562 08.00-16.00
5 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 6 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 6 ก.ย. 2562 08.00-16.00
7 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 6 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 6 ก.ย. 2562 08.00-16.00
9 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 448 6 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]