::sm-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิเรข เฟื่องบางหลวงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาววาสนา ดิษฐ์ประดับโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดขวัญ นุชนาถโรงเรียนสุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพาวดี ภูธรรมมาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา บัวใหญ่รักษาโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ขันธ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายคเณศ สินไชยโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐฐาภรณ์ แก้วมีศรีโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพา สายกระสุนโรงเรียนสุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ปิ่นทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา ทองหล่อโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ แก้วศรีงามโรงเรียนทานตะวันไตรภาษากรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจำรัส พันลำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา สวัสดิมงคลโรงเรียนสุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายสุภพรชัย เชาว์อยชัยโรงเรียนสุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชธนัชชญาณ์ องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ทองอยู่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวชุลีพร ฤทธิเดชโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอาจารี ชูสุวรรณโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวลาวัลย์ พุ่มประเสริฐโรงเรียนอัสสัมชัญ (สารินซิตี้)กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ฤทธิเดชโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร เพชรเที่ยงโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลฉัต ปทุมศรีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายนเรศ ทองอินทร์โรงเรียนสุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสามชัย คงสมนึกโรงเรียนอัสสัมชัญ (สารินซิตี้)กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา แก้วมากโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นายภานุพงศ์ ตันสุขโรงเรียนสุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวปวีณา พาลุสุขโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลลนา ลีระพันธ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวพีรนุช ชาวนาโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ นิลโคตรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ โพธิ์ศรีโรงเรียนทานตะวันไตรภาษากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ผมพันธ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกอร จันทร์อนันต์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวปทุมมา พลอยน้อยโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวปัญญารัตน์ อาจสัญจรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางสาวสัมฤทธิ์ บุญส่งโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
7. นายเจษฎา รัตนบรรเทิงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
8. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
9. นางสาวภาวดี วงศ์ดีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวอมรา เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายสิงหา รุ่งเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางรุ่งนภา พงษ์สุทธิโสภาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชื่นสดใสโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอุสุมา บัวแก้วโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายธีระพล วงษ์สุริยานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชื่นสดใสโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอุสุมา บัวแก้วโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายธีระพล วงษ์สุริยานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภา ติดแก่นโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายศุภโชค สีวันนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธ อัครางกูรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวรจนาพรณ์ ติ๊บปันโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักกาย สลักคำโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุภัทรา ศรีอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวศศิธร สงภักดิ์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
8. นางสาวคณิสรา สกุลเพ็ชรโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
9. นายสมพร รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนบ้านดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัสชญา เสมาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวพิชญามน เกษมคุณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวพรเพ็ญ พึ่งเพียรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
8. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวนิว ตาคมโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
10. นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
11. นางสาวสุภาวลี พุ่มดียิ่งโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสจรินทร์ นกแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอำนาจ รสเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายวิทยา ตระกูลรัมย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวสถิตย์พร ดีมงคลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ สมนึกโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
7. นายพัชรพล ชิดชมโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
8. นางอุไรวรรณ แย้มละออโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์วรัญช์ น้อยพิทักษ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นางสาวกัลยา บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางนงเยาว์ ดาราเย็นโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สินธุสนธิชาติโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาถ ทองสิมาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณรงค์ภัทร ดวงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวอุษา ระกาพันธ์ุโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางกนกวรรณ รอดท่าไม้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางยุวธิดา คัทเนตรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวนันทศรี ปานเทพโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ คงบัวโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาววิชชุนี อุตรชนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐจรินทร์ แพทย์สูงเนินโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวารัตน์ ราชยะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายไกรสร ตะลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวสาวิณี มะโนรัตน์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิชโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันดี สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี ศิลาชัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวสุภัสสร หอยสังข์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายกันต์กวี แสนคำโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาครกรรมการ
6. นางสาวนภาพร คงสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาววิภาวี เกตุแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวกานต์นที แถบทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา สีหานามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสถาพร บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นางสาวสิริกมล มงคลยศโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ชุนถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิศรุต เกตุคลองเขินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวทองจันทร์ เอี่ยมอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชลนที อักษรประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมาลี นุชสมบูรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวชุติมา เพ็ญสุขใจโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวภิญญาพัชญ์ เชยนอกโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสาววิชิดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้าโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายยืนยง สิงหาวาสน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
9. นางสาวนิตยา รติเบญญากูลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวรสสุคนธ์ หนูงามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช บัวล้อมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร สายคูณโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ปะวะเขโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายกรุณพล โลนุชิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศรีอุสา ตั้งศิริมงคลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทธิดา ปราบทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ทุยหุ่นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นายภชพน เชื่อมทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวี เรืองพงษ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายทินกร ไทยเจริญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ พันธุ์ชัยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสาวบัวลี มะลิโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวสุวนันท์ ระวิชัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายอรรถพล เมตตาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติรานีย์ มงคลตรีลักษณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริยากร แก้วอุดมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางบังอร คุณเมืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
5. นางสาวพรรณี อุดมโภชน์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวทิพย์รัตน์ จตุนราทิพย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรักษ์ จันทร์ชังโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วนพโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ภูกิ่งเงินโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร สังข์งามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวภาวดี เจริญสุขโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวกัลยา จันทร์อ้นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววัชชิรา วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายเพิ่มโชค ศรีอ่อนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายชาญวุฒิ ภูยาธรโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวจงจิต อินทรชาติโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
6. นางสาวกวินนา จันทรบูรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาววิสสุตา สุขพันธ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวจีราวรรณ ทองคำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย รุูปเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายพิชญุตม์ เรืองไชยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ แก้วบุตรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายพรเทพ อยู่คงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายศิริสุข ถนาวรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปวริศา มีสุขเสมอโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ แก้วควนชุมโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. กิตติศักดิ์ ถ้ำแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางสาวปิยมาศ ปันพรโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวศิริมา คงเสนโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
8. นางสาวอรทัย แอ่มรัมย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สิมมะลีโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสิทธิกร ลูนละวันโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายตันติกร ขุนาพรมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นายพีระวิชญ์ ปั้นคำโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
8. นางสาวเกวลี เอี่ยมสอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
9. นายจำลอง อยู่ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ชวนประสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายฐากร ธาดาเลิศทรัพย์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ชวนประสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายฐากร ธาดาเลิศทรัพย์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ คงสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวปรานี อังติลานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกาโรงเรียนกระทุ่มแบน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ คงสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวปรานี อังติลานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกาโรงเรียนกระทุ่มแบน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ไชยรินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ไชยรินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสวงษ์ วัชรสาครข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร จงนิมิตมงคลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา อ่วมจ่าโรงเรียนสารสาสน์พระราม ๒กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสวงษ์ วัชรสาครข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร จงนิมิตมงคลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา อ่วมจ่าโรงเรียนสารสาสน์พระราม ๒กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสำรวย สันทองโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางปูริดา ขวัญไตรรงค์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสำรวย สันทองโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางปูริดา ขวัญไตรรงค์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว เอื้อประเสริฐข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกโรงเรียนสมฤดี สมุทรสาครกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว เอื้อประเสริฐข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกโรงเรียนสมฤดี สมุทรสาครกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาประเสริฐพร โชติวโรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. พระนิพนธ์ ธมฺมโชโตพระอาจารย์วัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางนุศรา สระทองใจโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจตุพร สิงหทราเมศร์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายสุพิษ เทียบแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายชาญชัยนันท์ สีสุพะโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายสุพิษ เทียบแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายชาญชัยนันท์ สีสุพะโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายสุพิษ เทียบแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายชาญชัยนันท์ สีสุพะโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายสุพิษ เทียบแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายชาญชัยนันท์ สีสุพะโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพีรวิชญ์ ปั้นดำโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นายสุรเกียรติ ปัญญารัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางสาววนิดา พรมวันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ ขันติการุณโรงเรียนกระทุ่มแบน ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปิยรัตน์ ธงชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ลาภเจริญโชคโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ เหมือนถนอมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาครกรรมการ
6. นายอำนาจ สงวนรักษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
7. นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. ภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. ผศ.ทิพย์เนตร แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายภูษิต กาญจนศิริปานศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายสุริยา นามวงษ์ศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยานณิวัฒนากรรมการ
2. นายสุภชัย โสรธรมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. สิบเอกเปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยานณิวัฒนากรรมการ
2. นายสุภชัย โสรธรมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. สิบเอกเปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยานณิวัฒนากรรมการ
2. นายสุภชัย โสรธรมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. สิบเอกเปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยานณิวัฒนากรรมการ
2. นายสุภชัย โสรธรมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. สิบเอกเปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
4. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน แตงวงศ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สินพรรมโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายทวี ยาไทยข้าราชการบำนาญ,นักแต่งเพลงกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีอัมพรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน แตงวงศ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
2. นายศิริพร สินพรรมโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายทวี ยาไทยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีอัมพรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน แตงวงศ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สินพรรมโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายทวี ยาไทยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีอัมพรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมาน แตงวงศ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ยาไทยโรงเรียนคงทองวิทยากรรมการ
3. นายทวี ยาไทยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีรยุทธ ศรีอัมพรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบวรศักดิ์ เกียรติศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมพร ผิวอ่อนโรงเรียนวัดเสนากรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายวิฑูร ดอกเพียรโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบวรศักดิ์ เกียรติศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเพียรโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายสมพร ผิวอ่อนโรงเรียนวัดเสนากรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบวรศักดิ์ เกียรติศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสมพร ผิวอ่อนโรงเรียนวัดเสนากรรมการ
3. นายวิฑูร ดอกเพียรโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบวรศักดิ์ เกียรติศิริข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิฑูร ดอกเพียรโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายสมพร ผิวอ่อนโรงเรียนวัดเสนากรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
2. นายชิตชัย ปั้นหลวงโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไลโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
4. นายสมประสงค์ แสงแก้วโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
2. นายชิตชัย ปั้นหลวงโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไลโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
4. นายสมประสงค์ แสงแก้วโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
2. นายชิตชัย ปั้นหลวงโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไลโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
4. นายสมประสงค์ ลิ้มวิไลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
2. นายชิตชัย ปั้นหลวงโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญากรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไลโรงเรียนวัดท่ากระบือกรรมการ
4. นายสมประสงค์ แสงแก้วโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพันศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
3. นายวรชิน มั่นคงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นายศุภมิตร ปุ่นน้อยโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพันศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
3. นายวรชิน มั่นคงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นายศุภมิตร ปุ่นน้อยโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพันศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
3. นายวรชิน มั่นคงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นายศุภมิตร ปุ่นน้อยโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพันศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
3. นายวรชิน มั่นคงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
4. นายศุภมิตร ปุ่นน้อยโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมณ์กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
3. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอานันท์ ช้างพลายโรงเรียนวัดโคกขามนรสิงห์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายปวเรศ พึ่งรอดโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
4. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
4. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายปวเรศ พึ่งรอดโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
6. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นายอานันท์ ช้างพลายโรงเรียนวัดโคกขามนรสิงห์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นายปวเรศ พึ่งรอดโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นางปราณี นันทสกุลวิโรจน์ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นายปวเรศ พึ่งรอดโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายปวเรศ พึ่งรอดโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปรองประธานกรรมการ
3. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายปวเรศ พึ่งรอดโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นายอานันท์ ช้างพลายโรงเรียนวัดโคกขามนรสิงห์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
5. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปกรรมการ
3. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต แซ่จุ่งส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐโรงเรียนราชินีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ กลั่นพิกุลวิทยาลัยนาฎศิลปรองประธานกรรมการ
3. นายวิศรุต แซ่จุ่งโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางปราณี นันทสกุลวิโรจน์ผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นายทศพร จันทร์เลิศโรงเรียนโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลปประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ นุชนวลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางอารีพร หลงสมบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เตียวิเศษโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางปนัดดา ปานเกิดผลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเอมอร ปั้นแก้วโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวนิศามน อินทรจ้อยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. Mr.STUART MELLORโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวมยุรา มะปัญญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาครกรรมการ
8. นายธงชัย โพธิ์ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางสาวเยาวภา พรมทาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง เทศหริ่งโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน มีศิริโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นายคำรณ ผึ่งผายโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่มโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. Mr.RINGER CRAIG EDWARDโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นางอภิรตา สายรัตน์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
8. นางสาวจิตสุภา คําโหงษ์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
9. นายติณณดิษย์ เกาะสมุทรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางธัญกานต์ สังฆโตโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ คงเพ็ชรโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบงกช ดอกเตยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. Mr.DOUGLAS MULVANEYโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษกรรมการ
5. นายธนากร กะการดีโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวศรีแพร ขออ้อมกลางโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
7. นางสาวศศิวรรณ เรืองอำพันธุ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. นายธเนศ พงษ์สีดาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
9. นางนัฎกานต์ เกตุแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาครกรรมการ
10. นางสาวศิรินันท์ คล้ายสุวรรณ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิมลรัตน์ ดวงสีเสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาคร ประธานกรรมการ
2. นางรดาพร บุญพรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุลีพร นุชสมบูรณ์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นางสาวอัญชนา ซุ่ยหิรัญ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวชฎาภรณ์ จันทะบุดศรีโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวอริสรา จันทรมงคลชัยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวพิมพ์พลอย พงษ์กลัดโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. Mr.NICHOLAS LEWIS BENDERโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวอริสรา แตงนวมโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
10. นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางชัญญา ศิรพึ่งเงินโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคลโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางละมูล เอี่ยมวิจารณ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ พุทธาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ โถรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสาวกิติยากร ศรีธาตุโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
7. Mr.DANIEL MONTEFUSCOโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษกรรมการ
8. นางสาวศิรินันท์ อยู่ชมบุญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางสาววิชุดา ศรีตะเขตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายอัคคภาคย์ พลมาตย์โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ขำเหมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เทียนซ้อนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวเกศแก้ว เกิดสวัสดิ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุลโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา บัวสุวรรณโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
7. MissFRANCIS CHRISTINA ROSEโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. นางสาวจิตรลดา เวียงอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางสาวฐิติยา เชาวน์ชื่นโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สิงหทราเมศน์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอริสา คามจังหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวฐานิตา โตสินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิตโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สิงหทราเมศน์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอริสา คามจังหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวฐานิตา โตสินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมุทรสาครกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิตโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
2. MissXu Daโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
3. MissZhai Chunleiโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. MissXu Youqingโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
2. MissXu Daโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
3. MissZhai Chunleiโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ นาคะเวชโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. MissLi Lijuanโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshihiro Toriumiโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
2. MissXu Daโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
3. MissZhai Chunleiโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
4. นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. MissZhong Yangyuchenโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshihiro Toriumiโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
2. MissXu Daโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
3. MissZhai Chunleiโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวสุพัชฌา เชาวสกูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการ
5. MissZhong Yangyuchenโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshihiro Toriumiโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
2. MissXu Daโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
3. MissZhai Chunleiโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐมกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ นาคะเวชโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. MissYang Xiaohuiโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดจันทร์ เดชะปัญญาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshihiro Toriumiโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์ศิริ แก้วรักษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายไฉน เพลาดโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นายภาคภูมิ เจริญชนม์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
7. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวพิชญามน เกษมคุณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
9. นายพรชัย เกิดสินธ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
10. นายธานี ประยูรอนุเทพโรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร)กรรมการ
11. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
13. นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
14. นายบุญสนอง ท้วมบางโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์ศิริ แก้วรักษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายไฉน เพลาดโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นายภาคภูมิ เจริญชนม์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
7. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวพิชญามน เกษมคุณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
9. นายพรชัย เกิดสินธ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
10. นายธานี ประยูรอนุเทพโรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร)กรรมการ
11. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
13. นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
14. นายบุญสนอง ท้วมบางโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริโรงเรียนวัดรางกำหยาดประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิชัย วงษ์จันทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกมล ประทีปธีรานนท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนววิช นวชีวินมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาวดี วิชามุขโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
5. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกมล ประทีปธีรานนท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนววิช นวชีวินมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาวดี วิชามุขโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล อ่วมกระทุ่มโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวดุสิตา แดงประเสริฐโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล อ่วมกระทุ่มโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นายณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ พุกสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมโรงเรียนราชวินิตมัธยมรองประธานกรรมการ
3. นางละออ มสารกรัณฑ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ พุกสวัสดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมโรงเรียนราชวินิตมัธยมรองประธานกรรมการ
3. นางละออ มสารกรัณฑ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิทยนันท์ จตุนราทิพย์โรงเรียนสมุทสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพนธิตร เมืองชื่นโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญญฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา แก้วฉุยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจิรภัทร อัญสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพรเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมทุรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายณัฐพล รัศมียิ่งมงคลโรงเรียนวัดนางสาว"ถาวรราฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวดาราพร เชยเถื่อนโรงเรียนกระทุ่มแบน ประธานกรรมการ
2. นายกลางชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ์โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช เผ่าล้วนงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทองโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวปานจิต ใจเปี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ปลื้อมถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวรรณกาญจน์ บุดดาโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี ปลื้อมถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวรรณกาญจน์ บุดดาโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางริญญาภัสร์ กิตติ์หิรัณย์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ไชยรินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายรัฐปรัญช์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตืฯ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ไชยรินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ส่งชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ เหรียญทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวุฒิชัย กัณหาโรงเรียนบ้านแพววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
5. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ กิติราชโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุวัติ อินมงคลโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ เครือน้ำมิตรโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชย์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพรเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรุณจรัส อาษาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นายโอวาท วีระกูลโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธันว์ ขำทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธันว์ ขำทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ จอกสมุทร โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภัทรนันท์ จอกสมุทร โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาววนิดา สังข์สิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
3. นางสาววนิดา สังข์สิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทกร มาประชุม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทกร มาประชุม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ผลอินโรงเรียนเทศบาลนาดีประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง เปียรักษา โรงเรียนบ้านสวนหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภพาวี ชัยศรี โรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ผลอินโรงเรียนเทศบาลนาดีประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง เปียรักษา โรงเรียนบ้านสวนหลวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภพาวี ชัยศรี โรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ดิษธรรมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ดิษธรรมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิภา บัวผัน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ นุชเสน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวจิระภา ทอนศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนิภา บัวผัน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ นุชเสน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวจิระภา ทอนศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอนัญญา แหยมอุบล โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี น้อยใหม่ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางอนัญญา แหยมอุบล โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวดุษฎี น้อยใหม่ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางอัญญา พังจุนันท์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุคุณ”กรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางอัญญา พังจุนันท์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุคุณ”กรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แท่นนิลโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)ประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ทองมากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวดวงธิดา ทองรุ่งเปลวโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเฉลยพงษ์ ชื่นประทุมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เอี๊ยะแหวดโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพล โสวรรณโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงศ์ แท่นนิลโรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)ประธานกรรมการ
2. นายวรายุทธ ทองมากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางสาวดวงธิดา ทองรุ่งเปลวโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิชัย รีทาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาธิป เปลาเลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกรรมการ
3. นางเณศรา ลำพูโรงเรียนวชิรธรรมโสภิตกรรมการ
4. นายสิรวิชญ์ ไกรแถลงโรงเรียนคงคารามกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ วังเวงจิตโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]