เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานเครือข่ายศูนย์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
2 นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
3 นายวินัย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
4 นางจุฑาธิป ยกดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
5 นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติ ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
6 นายชัชชาย นิสสัยสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
7 นางสาวทองพูน เจือไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
8 นายอภิชาติ แก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
9 นายอภิชาติ แก้ววิเชียร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
10 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
11 นายบัณฑิต องค์อภิชาติ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
12 นางธานี รอดเรืองนาม ครูชำนาญการ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
13 ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์ ค้ำคูณ พนักงานราชการ โรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
14 นางธิดารัตน์ ขันติการุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระทุ่มแบน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
15 นายศราวุฒ บุญนาค ครู โรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
16 นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
17 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
18 นายนพคุณ อยู่ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
19 นายทีศักดิ์ แดงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
20 นางสาวพรพิมล ลาภเจริญโชค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
21 นายวีรเกียรติ ศรีอนันต์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
22 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
23 นายวินัย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
24 นายชัชชาย นิสสัยสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
25 นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
26 นายจักรวี กองวิเชียร พนักงานราชการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
27 นายสุรเกียรติ ปัญญารัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
28 นายทิวัตถ์ นนท์อามาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
29 นายอำนาจ สงวนรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
30 นางสาววนิดา พรมวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นางทิพวัลย์ นาคะเวช ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
32 นางสาวศิริกานต์ ขุนพิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
33 นางสาวจุฬารัตน์ นำภา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
34 นางสาวณัฐกาญจน์ ชาวหญ้าแพรก นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
35 นางสาวกนกลดา ขันธ์สกุล นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
36 นางสาวรมิดา จิตต์มั่น นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
37 นางสาวศตพร ตาดทองไทร นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
38 นางสาวศุภจิรา เพชรนิล นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
39 นางสาวชนาภา จรรยาดิลก นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
40 นางสาวชลิตา กิตติ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
41 นางสาวสุภัทรตรา สุวรรณเครือ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
42 นางสาวพันภัสสา พานิชเจริญ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
43 นางสาวมัลลิกา มาสันเทียะ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
44 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
45 นายบัณฑิต องค์อภิชาติ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
46 นายจักรวี กองวิเชียร พนักงานราชการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
47 นายสุรเกียรติ ปัญญารัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
48 นายทิวัตถ์ นนท์อามาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นายอำนาจ สงวนรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นางสาววนิดา พรมวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
51 นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
52 นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการบันทึกภาพศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
53 นายจักรวี กองวิเชียร พนักงานราชการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการบันทึกภาพศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
54 นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
55 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการประเมินผลศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
56 นางสาววนิดา พรมวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการประเมินผลศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการประเมินผลศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นายจักรวี กองวิเชียร พนักงานราชการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นายสุรเกียรติ ปัญญารัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
61 นางสาววนิดา พรมวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
62 นายอำนาจ สงวนรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
63 นายทิวัตถ์ นนท์อามาตย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
64 นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
65 นายบัณฑิต องค์อภิชาติ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
66 นายนพคุณ อยู่ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ประธานกรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นางธิดารัตน์ ขันติการุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระทุ่มแบน ประธานกรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นายบัณฑิต องค์อภิชาติ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
69 นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน ครู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
70 นายพีรวิชญ์ ปั้นดำ ครู โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
71 นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
72 นายสุรเกียรติ ปัญญารัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
73 นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
74 นางปิยรัตน์ ธงชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
75 นางสาวพรพิมล ลาภเจริญโชค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวทยา กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
76 นายสุเทพ เหมือนถนอม ครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาคร กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
77 นายอำนาจ สงวนรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
78 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
79 นางสาวธาราพรศ์ ศรีบุญญารักษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการตัดสินตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
80 นายวินัย จันทร์หอม ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง
81 นายสุพิษ เทียบแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง
82 นายปิยะ เหล็งสุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง
83 นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล ครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง
84 นายชาญชัยนันท์ สีสุพะ ครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาคร กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง
85 นางทัศนีย์ แตงไทย ครูชำนาญการ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง
86 นายบัณฑิต องค์อภิชาติ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง
87 นายสาโรช เรืองศิริ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินการ ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นายภัลลภ อินทมาตร์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการ ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 ว่าที่ร้อยตรี วัชระ ประทุมรัตน์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 นางสาวนิตยา รติเบญญากูล ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นางสาวกานต์นที แถบทอง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นายชลนที อักษรประดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทอง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 นายอรรถพล เมตตา ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 นางสาวกัลยา จันทร์อ้น ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นางสาวจีราวรรณ ทองคำ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นายพรเทพ อยู่คง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นางสาวสโรชา ภู่ระย้า ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
101 นางสาวเกวลี เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
102 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 นักเรียนโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
103 นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย รองประธานการดำเนินการ ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
104 นายภักดี คำชัย ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการ ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 นางสาวสโรชา ภูระย้า ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
106 นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
107 นายชวาฬ อันชื่น ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
108 นางวันเพ็ญ สาริการินทร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
109 นายพิชัย วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
110 นางพัชรินทร์ คงสมบัติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
111 นางปูริดา ขวัญไตรรงค์ ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
112 นางชนากานต์ อินจงกล ครู โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
113 นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร ครู โรงเรียนกุศลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
114 นางศิริพรรณ ทัศนิยม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
115 นายสมเดช ก้าวพัฒนา ครูโรงเรยนวัดธรรมจริยาภิรมย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
116 นางสาวลำยอง คงสงฆ์ ครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
117 นายพรชัย เกิดสินธุ์ ครูโรงเรียนวัดนางสาว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
118 นายจารึก ฤทธ์สุข ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
119 นางสาวจิดาภา แสงอรุณ ครูโรงเรียนอันนาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
120 นายนิรันดร์ ชาลี ครูโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
121 นางสาวปาริชาติ สืบบุก ครูโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
122 นางสาวเจนจิรา อ่วมจ่า ครูโรงเรียนสารสาสน์พระราม ๒ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
123 นายภคพงศ์ เหล่ายนขาม ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
124 นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิต ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
125 นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อำนวยการ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
126 นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
127 นาางสุนภา ทองตะโก ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
128 นางพูลสุข อัครางกูร ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
129 นางจิรา สมเกียรติกุล ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
130 นายธันว์ ขำทอง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
131 นายชวาฬ อันชื่น ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นางสาวเบญจรวรรณ สกุลเนรมิต ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
133 นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคน ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
134 นายพรหมมินทร์ การะเกต ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
135 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
136 นายจิรศักดิ์ พิมพ์พันธ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
137 นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
138 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
139 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
140 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
141 นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
142 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
143 นายสมบัติ แสงทองศรี ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในโรงเรียน
144 นายภาคภูมิ เจริญชนม์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในโรงเรียน
145 นายสุธาวัฒน์ ยิ้มทรัพย์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในโรงเรียน
146 นายธนากิจ ตั้งสมบูรณ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในโรงเรียน
147 นายวิีระ เนียมเพ็ชร์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรภายในโรงเรียน
148 นางจิรา สมเกียรติกุล ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
149 นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
150 นางสาวจิดาภา แสนโยธา ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
151 นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
152 นางสาวพรรณิภา ดาวเรือง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
153 นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิต ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน
154 นางสาวพัชรี เหรียญทอง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน
155 นางสาวจิดาภา แสนโยธา ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน
156 นางสาวกุสุมา จักขุจันทร์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน
157 นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน
158 นางสาวณิชนันท์ หงษ์งาม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวนักเรียน
159 นางจิรา สมเกียรติกุล ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่พิธีการและประชาสัมพันธ์
160 นายชวาฬ อันชื่น ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่พิธีการและประชาสัมพันธ์
161 นายชวาฬ อันชื่น ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
162 นางสาวเบญจวรรณ สกุลเนรมิต ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
163 นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
164 นางจิรา สมเกียรติกุล ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
165 นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้ว ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
166 นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคน ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
167 นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
168 นางสาวพัชรี เหรียญทอง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
169 นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
170 นายจิรศักดิ์ พิมพ์พันธ์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
171 นางสาวกุสุมา จักขุจันทร์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
172 นางสาวจิดาภา แสนโยธา ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
173 นางสาวณิชนันท์ หงษ์งาม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
174 นางพูลสุข อัครางกูร ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่การเงิน
175 นางสาวสุวรรณา จูเอี่ยม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่การเงิน
176 นายณัฎฐกร ทองมีสี ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่การเงิน
177 นางสาวนิว ตาคม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่การเงิน
178 นางสาวกุสุมา จักขุจันทร์ ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประเมินผลการจัดการประกวดการแข่งขัน
179 นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประเมินผลการจัดการประกวดการแข่งขัน
180 นางสาวพัชรี เหรียญทอง ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประเมินผลการจัดการประกวดการแข่งขัน
181 นางสาวณิชนันท์ หงษ์งาม ครู โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" เจ้าหน้าที่ประเมินผลการจัดการประกวดการแข่งขัน
182 นางสาวอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เจ้าหน้าที่ประเมินผลการจัดการประกวดการแข่งขัน
183 นายอดิศักริ์ รอดนุช โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร ERIC Center
184 นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
185 นางสาวสุพัชฌา เชาวสกู ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
186 MISS ZHONG YANGYUCHEN ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
187 MISS YANG XIAOHUI ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
188 MISS LI LIJUAN ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
189 MISS XU YOUQING ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
190 นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
191 นางรดาพร บุญพรม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
192 นางธัญกานต์ สังฆโต ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
193 นางปนัดดา ปานเกิดผล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
194 นางสาวทองพูน นุชมั่น ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
195 นางสาวฐานิตา โตสิน ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
196 นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิต ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
197 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
198 นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
199 นางสาววันเพ็ญ ขำเหม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
200 นายธเนศ พงษ์สีดา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
201 นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการประสานงานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
202 นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
203 MISS XU DA ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
204 MISS ZHAI CHUNLEI ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาจีน
205 นางสาวทิพย์รัตน์ จตุนราพิทย์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการลงทะเบียนนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นายพรเทพ อยู่คง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
208 นายชลนที อักษรประดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
209 นายสาโรช เรืองศิริ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
210 นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
211 นายภัลลภ อินทมาตร์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
212 นายธวัชชัย รูปเอี่ยม ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
213 นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
214 นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
215 นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
216 นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
217 นางสาวปัทมา สีหานาม ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
218 นางสาวรสสุคนธ์ หนูงาม ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
219 นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
220 นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
221 นาวสาวกานต์นที แถบทอง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
222 นายอรรถพล เมตตา ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
223 นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทอง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
224 นายศิริสุข ถนาวรณ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
225 นางสาวจีราวรรณ ทองคำ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
226 ว่าที่ร้อยตรี วัชระ ประทุมรัตน์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
227 นางสาวทิพย์รัตน์ จตุนราพิทย์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
228 นางสาวนิตยา รติเบญญากูล ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
229 นางสาวกัลยา จันทร์อ้น ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
230 นายวิศรุต เกตุคลองเขิน ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
231 นางสาวทองจันทร์ เอี่ยมอ่อน ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
232 นางสาวสโรชา ภู่ระย้า ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
233 นางสาวเกวลี เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสถานที่การแข่งขันของศูนย์วิทยาศาสตร์
234 นางสาวปัทมา สีหานาม ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
235 นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
236 นางสาวกานต์นที แถบทอง ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
237 นายศิริสุข ถนาวรณ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
238 นางสาวจีราวรรณ ทองคำ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
239 ว่าที่ร้อยตรี วัชระ ประทุมรัตน์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
240 นายภักดี คำชัย ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
241 นางสาวทิพย์รัตน์ จตุนราพิทย์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
242 นางสาวกัลยา จันทร์อ้น ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
243 นางสาวนิตยา รติเบญญากูล ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
244 นางสาวทองจันทร์ เอี่ยมอ่อน ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
245 นางสาวเกวลี เอี่ยมสอาด ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
246 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 นักเรียนโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันของศูนย์วิทยาศาสตร์
247 นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ การเงิน
248 นางสาวกัลยา จันทร์อ้น ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการ การเงิน
249 นายภักดี คำชัย ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ การเงิน
250 นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการอำนวยการ
251 นายสาโรช ระหว่างบ้าน โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ
252 นายภัลลภ อินทมาตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการอำนวยการ
253 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์ ที่ปรึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
254 นางขวัญทิพย์ จันทร์ดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
255 นายสุรพล สาครพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
256 นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
257 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
258 นายทศพร เรืองภู ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
259 นายสาโรช เรืองศิริ ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
260 นายธเนศ พงษ์สีดา ครูโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
261 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
262 นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
263 นางสาวชนิตา แซ่ลิ้ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
264 ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย เชื้อนิล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
265 นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
266 นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
267 นางสาวศิริพร วงศ์กระต่าย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
268 นางสาวสุพัชฌา เชาวสกู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
269 นางสาวธัญรดา แก้วโวหาร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
270 นางนวลนุช ใจบรรจง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
271 นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานศูนย์ศิลปะ
272 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา โรงเรียนสมุทรสาครวิิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
273 นางนวลนุช ใจบรรจง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
274 นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
275 นายสุเมธ ที่รัก โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
276 นายอรรคพล สงวนยวง โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
277 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
278 นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
279 นางสาวชนิตา แซ่ลิ้ม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
280 นางนวลนุช ใจบรรจง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีไทย
281 นางสาวณิชกานต์ เขียวแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีไทย
282 นายณัฐดนัย ปัญญาวงศ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนประสานงานกลุ่มนาฏศิลป์
283 นายพงศกร พูลสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรกมพัฒนาผู้เรียน
284 นางสาววีรินทร์ จันทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
285 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
286 นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
287 นางชยาพร รอดเทภัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
288 นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
289 นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
290 นายณัฐวุฒิ นิลโคตร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
291 นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
292 นางสาวบุศบง อุยยาหาญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
293 นางสาวปรานี อังติลานนท์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
294 นายจรัญ อนันต์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
295 นางสุภัค ตรังรัตนจิต ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
296 นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
297 นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุล ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
298 นางสาวพรทิพย์ ครุฑศิริ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
299 นางสาวศิริพร เฟืองอุย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
300 นางสาววนาวัณฏ์ จ้อยชรัด ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
301 นางศิริพรรณ ทัศนิยม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
302 นางเจริญศรี ม่วงนา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
303 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
304 นางสาววิภาวี เกตุแก้ว ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
305 นายกรุณพล โลนุชิต ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
306 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
307 นางสาวภาวดี เจริญสุข ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
308 นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
309 นายภชพน เชื่อมทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
310 นางสาวปิยมาศ ปันพร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
311 นางสาวสุวนันท์ ระวิชัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
312 นางกนกวรรณ ชุนถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
313 นางนภวรรณ บัญชานนท์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
314 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
315 นายสมพร รอดด้วยบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
316 นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
317 นางสาวภาวดี วงศ์ดี ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
318 นางสาวณัฐจรินทร์ แพทย์สูงเนิน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
319 นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
320 นางอารีพร หลงสมบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
321 นางสาวเชาวรี ตี๋สงวน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
322 นางทัศนียา วันนา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
323 นางสาวอริสา คามจังหาร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
324 นางสาวภัทริกา เฟื่องขจร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
325 นายธนพล ตู้เพ็ชร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
326 นางสาววัชรพัทธ์ เหล่างาม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
327 นางสาวเกศแก้ว เกิดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
328 นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
329 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
330 นายดำรง วิมลธาดดา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
331 นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
332 นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
333 นางสาวธัญลักษณ์ ทานะสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
334 นายสุพิษ เทียบแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
335 นางสาวจริยา สุวรรณทา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
336 นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
337 นางสาวเยาวพา เผือกนุช ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
338 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
339 นางสาวพิไลพร จันทรพิภพ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
340 นายสุเทพ กระจิบทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
341 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
342 นางสุพรรณี ปลื้อมถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
343 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
344 นายสมชาย ประภาโส ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
345 นายกฤช วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
346 นางสาววีรินทร์ จั่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
347 นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
348 นายนรินทร์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
349 นางสาวจันทกร มาประชุม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
350 นายพีระพงษ์ กิติราช ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
351 นายสมเกียรติ แก้วชิงดวง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
352 นางกัลยาณี ภูมรินทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
353 นายปิยะลาภ เตียรธิติ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
354 นายยุทธนา จันทร์ผล ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
355 นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
356 นางปาริชาติ เสลานนท์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
357 นางไพรินทร์ ไล้ทองดี ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
358 นางสาวยุพาวดี ภูธรรมา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
359 นายปณวัตร มาตพงษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
360 นางสาววิสสุตา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
361 นางวลัยพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
362 นางสาวสิริชล พูลทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
363 นางสาวพัชนี สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
364 นางสาวกมลชนก พุฒแก้ว ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
365 นางสาวรัตนชาติ ช่ำชองยนต์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
366 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
367 นายชัชพงศ์ สมนอก นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
368 นายชาติศิริ นาดี นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
369 นายมิลธดา หอมสุคนธ์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
370 นายธิติสรรค์ วรรณาเวศน์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
371 นายวทัญญู สุเลียมมา นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
372 นายชลสิทธิ์ แอพืช นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
373 นายณัฐวุฒิ บุญตา นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
374 นายธงชัย สมศรีสุข นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
375 นายธีทัต เพ็งรักษา นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
376 นายพรลภัส ใจจิตร นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
377 นายภัทรพล จงกลนี นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
378 นายอิทธิพล เรียนรมย์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
379 นางสาวธนาพร ภวธนเกียรติ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
380 นางสาวชนัญชิดา ตรีแสน นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
381 นางสาวชลธิชา นามนอก นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
382 นางสาวชลธิดา หุ่นสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
383 นางสาววราภรณ์ วีระสอน นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
384 นางสาววริษฐา แดนดงยิ่ง นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
385 นางสาววันทนีย์ พรมสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
386 นางสาวสิทธิณี เอี่ยมเอี้ยง นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
387 นางสาวสุภาวิดา พนมใส นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
388 นางสาวอภิญญา เสือเล็ก นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
389 นางสาวเบญจวรรณ ปฏิทัศน์ นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
390 นางสาวเพชรลัดดา งิ้วงาม นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
391 นางสาวณัฐณิชา ยางนอก นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
392 นางสาวปิ่นมณี นพสาย นักเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
393 นางสาวพรรณ๊ อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การสึกษา
394 นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
395 นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
396 นางสุนภา ทองตะโก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
397 นางพูลสุข อัครางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
398 นายยุทธ อัครางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
399 นางจิรา สมเกียรติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
400 นายธันว์ ขำทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
401 นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
402 นายธันว์ ขำทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
403 นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
404 นางสาวชม้อย สังข์ทองงาม ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
405 นางธันยภัทร์ นารีรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
406 นางอนัญญา แหยมอุบล ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
407 นางสาวอรอนงค์ แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
408 นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจ ครูโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
409 นายกัมพล นิยมหาญ ครูโรงเรียนกุศลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
410 นางสาวดุษฏี น้อยใหม่ ครูโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
411 นายเกียรติเกรียงไกร หมุยจินดา ครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
412 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
413 นางสาวศิริลักษณ์ ช่างเรือนกุล ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
414 นางสาวศุภพาวี ชัยศรี ครูโรงเรียนประชินนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
415 นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
416 นางสาวอรุณจรัส อาษา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
417 นายสมบัติ แสงทองศรี ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
418 นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคน ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
419 นายอารมณ์ โนราษฎร์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
420 นายพัฒน์ ก๋ำดารา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
421 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
422 นายจิรศักดิ์ พิมพ์พันธ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
423 นายเพิ่มโชค ศรีอ่อน ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
424 นายธนากร สายคูณ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
425 นายสุรศักดิ์ ชื่นสดใส ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
426 นายสุธิพงค์ แท่นนิล ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
427 นายจักรพันธ์ ปาอนันต์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
428 นายกฤษณะ เจี๊ยะทา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
429 นายสุธาวัฒน์ ยิ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
430 นายธนากิจ ตั้งสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
431 นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
432 นางสาวปิยวรรณ สุขสราญ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
433 นายพรหมมินทร์ การะเกต ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
434 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
435 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
436 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
437 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
438 นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
439 นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
440 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการบันทึกภาพ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
441 นายภาคภูมิ เจริญชนม์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
442 นายพัฒน์ ก๋ำดารา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
443 นายกฤษณะ เจี๊ยะทา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
444 นายสุธาวัฒน์ ยิ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
445 นายธนากิจ ตั้งสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
446 นางอัญญา พังจุนันท์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
447 นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
448 นางสาวสายทิพย์ ทองเนียม ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
449 นางสาวปูรศิริ กุลชนะโยธา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
450 นางสาวพรรณิภา ดาวเรือง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
451 นางสาวปิยวรรณ สุขสราญ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
452 นางสาวอรุณจรัส อาษา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
453 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
454 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
455 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
456 นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
457 นางสาวดาราพร เชยเถื่อน ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
458 นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
459 นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
460 นางจิรา สมเกียรติกุล ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
461 นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
462 นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
463 นายธันว์ ขำทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
464 นายสมบัติ แสงทองศรี ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
465 นางอัญญา พังจุนันท์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
466 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
467 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
468 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
469 นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
470 นางสาวดาราพร เชยเถื่อน ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
471 นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
472 นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูล ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
473 นางสาวสายทิพย์ ทองเนียม ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
474 นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
475 นางสาวปูรศิริ กุลชนะโยธา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
476 นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
477 นางสาวอรุณจรัส อาษา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
478 นางพูลสุข อัครางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
479 นางสาวพิมพ์วรัญช์ น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
480 นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
481 นางสาวปูรศิริ กุลชนะโยธา ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
482 นางสาวนิว ตาคม ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
483 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
484 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
485 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
486 นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัย ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” คณะกรรมการประเมินผล ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
487 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ยศเทียม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
488 เด็กหญิงอารียา คะมาปะเต โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
489 เด็กหญิงนิษฐเนตร์ อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
490 เด็กหญิงพรทิพย์ มาดี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
491 เด็กชายอภิวุฒิ สืบฤกษ์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
492 เด็กหญิงศิรินภา แก้วมา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
493 เด็กหญิงนาราภัทร หุ่นปั้น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
494 เด็กหญิงทิพากร กรุงเกษม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
495 เด็กหญิงอาทิตญาภา หินเถื่อน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
496 เด็กหญิงพรกมล ต้นโต โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
497 เด็กหญิงนฐกร ต้นโต โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นักเรียนช่วยงาน
498 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
499 นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทอง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
500 นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
501 นางภัทรานิษฐ์ ศรีสุคนธ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
502 นางสาววันเพ็ญ พุทธา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
503 นางศรีวรรณ ด่อนขำ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
504 นางปนัดดา คุณะวัฒนา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
505 นายวีรชัย คำวิรัตน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
506 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
507 นางสุพรรณี ปลื้อมถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
508 นายนรินทร์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
509 นายพีระพงษ์ กิติราช ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
510 นายกฤช วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
511 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
512 เด็กหญิงวรรัก กล่อมเดช นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
513 เด็กหญิงกีรติกร การฟุ้ง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
514 เด็กหญิงธนพร ทองแดง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
515 เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำเวียง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
516 เด็กหญิงวริยา สำราญ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
517 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เมืองพวน นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
518 เด็กหญิงชนัฎฎา มงคลสุขเจริญ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
519 เด็กหญิงจิราพร สงวนทอง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
520 เด็กหญิงอุษา สุขมา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
521 เด็กชายวรเมธ ภาคานาม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
522 เด็กหญิงสิวินีย์ บัวรอด นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
523 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พิมพา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
524 เด็กหญิงพุฒิญาดา พฤฒิรังสีภูมิ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
525 เด็กหญิงณัฐณิชา แสนเขื่อน นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
526 นายชนกันต์ โลมสนธิ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
527 สุวิจักขณ์ ชาวบ้านแหลม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
528 สุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]