สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 47 33 17 97 113 30 3 2 146
2 สมุทรสาครบูรณะ 31 28 22 81 93 17 5 3 115
3 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 17 10 11 38 59 26 11 2 96
4 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 16 22 16 54 66 29 7 1 102
5 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 13 3 5 21 38 12 6 5 56
6 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 4 1 15 23 12 6 2 41
7 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 9 9 14 32 48 24 11 5 83
8 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 7 8 6 21 28 14 8 2 50
9 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 6 6 7 19 29 21 13 5 63
10 สามชัยวิเทศศึกษา 6 4 5 15 25 10 5 4 40
11 ประชินนุสรณ์ 5 3 3 11 13 5 5 1 23
12 สมุทรสาครวุฒิชัย 3 10 6 19 30 21 10 4 61
13 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 3 6 6 15 29 15 11 4 55
14 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 3 5 3 11 27 25 13 6 65
15 บ้านปล่องเหลี่ยม 2 1 3 6 11 5 8 1 24
16 กุศลวิทยา 2 1 0 3 9 5 9 6 23
17 อนุสรณ์ศุภมาศ 2 0 3 5 7 8 4 2 19
18 ทานตะวันไตรภาษา 1 4 4 9 13 8 6 1 27
19 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 1 3 1 5 14 16 15 6 45
20 หลักสองส่งเสริมวิทยา 1 0 2 3 7 15 3 6 25
21 อันนาลัย 0 3 3 6 13 16 5 5 34
22 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 2 2 4 4 1 4 1 9
23 เทศบาลอ้อมน้อย 0 0 1 1 1 2 2 0 5
24 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0 0 0 6 0 1 6
รวม 185 165 141 491 700 343 170 75 1,213