สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 113 30 3 2 146
2 สมุทรสาครบูรณะ 93 17 5 3 115
3 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 66 29 7 1 102
4 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 59 26 11 2 96
5 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 48 24 11 5 83
6 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 38 12 6 5 56
7 สมุทรสาครวุฒิชัย 30 21 10 4 61
8 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 29 21 13 5 63
9 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 29 15 11 4 55
10 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 28 14 8 2 50
11 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 27 25 13 6 65
12 สามชัยวิเทศศึกษา 25 10 5 4 40
13 เทศบาลบ้านมหาชัย 23 12 6 2 41
14 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 14 16 15 6 45
15 อันนาลัย 13 16 5 5 34
16 ทานตะวันไตรภาษา 13 8 6 1 27
17 ประชินนุสรณ์ 13 5 5 1 23
18 บ้านปล่องเหลี่ยม 11 5 8 1 24
19 กุศลวิทยา 9 5 9 6 23
20 หลักสองส่งเสริมวิทยา 7 15 3 6 25
21 อนุสรณ์ศุภมาศ 7 8 4 2 19
22 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 1 4 1 9
23 เทศบาลอ้อมน้อย 1 2 2 0 5
24 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 6 0 1 6
รวม 700 343 170 75 1,213