สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงชนาภา  จาตะเสม
 
1. นางสาวรุจิเรข  เฟื่องบางหลวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกตัญญู  เทียบท้าว
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงเสาวลักขณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางวันเพ็ญ  สระเอี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดใจ
 
1. นางสาวอังคณา  ธนสีลังกูร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงมณิชญา  ไชยธรรมมา
 
1. นายธนู  ทอมุด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงไพลิน  บุญเรือง
 
1. นางนัยนา  ปิ่นสุภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงพรไพลิน  คนขยัน
 
1. นางนิตยา  บุญเฉลิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งมณี  มีสมิง
 
1. นางสาวธันยพร  โปสินธุ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงลลนา  ดำรงกิจอุดม
 
1. นางณัฐฐาภรณ์  แก้วมีศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวอรณิชา  ไทรสาคร
 
1. นายสุวัฒน์  วงศ์หล้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงมีนา  ขนทรัพย์
 
1. นางสาวฐิษฏิรัตน์  ปัญญามหาศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงปริยากร  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวศุทรา  วิเศษนคร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงปริศนา  สุระพล
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ทองมี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอริษา  คงช่วย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์ขันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สงวนศรี
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงญาณิษา  เพิ่มผลพูนทวี
 
1. นางสาวน้ำฝน  แซ่ตึ้ง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ถาวร
 
1. นางสาววาสนา  ดิษฐ์ประดับ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ช้างดำ
 
1. นายไชยศ  ทิพย์อุทัย
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  แซ่ฮ้อ
 
1. นางอุบลรัตน์  สมยาประเสริฐ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  มาลาเวช
 
1. นางสาวปนัดดา  หมีเงิน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายสมบัติ  จ่าภา
 
1. นางกมลพร  สุดหล้า
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายชวภณ  แก้วโมราเจริญ
 
1. นางสาวลาวัลย์  พุ่มประเสริฐ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แก้วสะอาด
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวพนมขวัญ  วิระยาลัย
 
1. นายธนู  ทอมุด
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวสุทธิดา  เสวกวัง
 
1. นางสาวน้ำฝน  แซ่ตึ้ง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวปรารถนา  อ้นทอง
 
1. นางสาวจีรพร  ก้อนคำ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวศุภกานต์  ศิริสุข
 
1. นายนางวันเพ็ญ  สระเอี่ยม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวนิศารัตน์  กุลสูงเนิน
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวศิริกัญญา  แสงงามพริ้ง
 
1. นางสาวจินตนา  แสงงาม
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวรัตติยากร  นพคุณ
 
1. นายสมยศ  ปิ่นทอง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวรุ่งทิพย์  หลายชั้น
 
1. นางสาวรุจิเรข  เฟื่องบางหลวง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวรสิตา  โชติเสน
 
1. นายณรงค์  ไชยสิทธิ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวญาสินี  ดีรักษา
 
1. นางสาวกมลฉัต  ปทุมศรี
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวอัญชลี  ตรีรัตน์
 
1. นางสาวปัณชนิศา  พรมไตร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายธนกฤต  แววมณี
 
1. นางสาววรมน  บุญจันทร์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอารีรัตน์  ชินหัวดง
 
1. นายไชยศ  ทิพย์อุทัย
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวญาดา  คูวัฒนาถาวร
 
1. นางชุลี  แสงเงิน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นางสาวซิ แมน  ลี
 
1. นางสาววนัชพร  ถาวรสมสุข
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  ชีบุญส่ง
 
1. นางสาวชนิกานต์  พิมูลชาติ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  ชะนะบุญ
 
1. นางสาวศิริพร  เพชรเที่ยง
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายเกียรติศักดิ์  โกวิทยะวงศ์
 
1. นางกมลพร  สุดหล้า
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายปรมี  คงปรีพันธุ์
 
1. นางกมลพร  สุดหล้า
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงซาทุย  -
 
1. นางสาวมุกดา  บัวใหญ่รักษา
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอันนาลัย 1. นายสุทธิพงษ์  ลักษณารมณ์
 
1. นายสุวัฒน์  วงศ์หล้า
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงดรุณี  เนียมหอม
 
1. นางสาวศรีนวล  บุญมาพิลา
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  มากพิชัย
 
1. นางสาวจิตรพรรณ  พึ่งพงษ์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  รุธิรบริสุทธิ์
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักษา
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวงษ์
 
1. นางสาวณิชา  สระทองใจ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจุฬามณี  ศรีรักษา
 
1. นางจำรัส  พันลำ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงดิษลัดดา  เสาหงษ์
 
1. นางสาวลลนา  ลีระพันธ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ทองทับ
 
1. นางสาวอารยา  แก้วประเสริฐ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงเกสรา  ไชโย
 
1. นางชนัตตา  เกตุแก้ว
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  นุ่มทองคำ
 
1. นายคเณศ  สินไชย
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ประภาสัย
 
1. นางสาวสุกานดา  สวัสดิมงคล
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อินสมัย
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวมาริสา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวสวรส  บัวงิ้วใหญ่
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจันทกานต์  คำเวียงคำ
 
1. นางจำรัส  พันลำ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวนฤมล  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนรี  พ่วงบัวทอง
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวอภิญญา  จันทร์เครือ
 
1. นางสาววรมน  บุญจันทร์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นายสมยศ  ปิ่นทอง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาววรันธร  แก้วบุญเรือน
 
1. นางสาวสุนีย์  นิลเถื่อน
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวนันท์นรินทร์  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวลลนา  ลีระพันธ์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกอกนก  ลีเขียน
 
1. นายนเรศ  ทองอินทร์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายธีรภัทร  พิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวณิชา  สระทองใจ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นายเจษฎาภรณ  แสงแก้ว
 
1. นายคเณศ  สินไชย
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวสร้อยเพชร  วันเพ็ญ
 
1. นางกมลพร  สุดหล้า
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวศิริวศา  ศรีลาพัฒ
 
1. นางสาวมุกดา  บัวใหญ่รักษา
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงคณัฐพร  ปัญญาประทีป
 
1. นางสาวมาลินี  สุทธิเวช
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สีมุกดา
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อุดมศรี
 
1. นางสาวสุกานดา  สวัสดิมงคล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงภิมลดา  อ้นปรารมย์
 
1. นางอนงค์  พลขันธ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงผกามาศ  เอื้อกนกพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์ขันธ์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวชุลีพร  ฤทธิเดช
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงวิชิตา  เสือช้อย
 
1. นางชนัตตา  เกตุแก้ว
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ทรัพย์เย็น
 
1. นางสาวจิตรพรรณ  พึ่งพงษ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไพอุปลี
 
1. นางวรัญญา  ทองหล่อ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญิงชลิดา  ชาญสายชล
 
1. นายสามชัย  คงสมนึก
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงศิรินภา  ถวิลรุ่งเรือง
 
1. นางกมลพร  สุดหล้า
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนพร  แสงวัชรสุนทร
 
1. นางจำรัส  พันลำ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นายธนกฤต  วรรณรังษี
 
1. นางสาวธัญยพร  โปสินธุ์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงภัทรคีนันท์  จิตรประยูร
 
1. นางสาวอรอุมา  แก้วมาก
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวรุจิรางค์  สามเรือนทอง
 
1. นายสุวัฒน์  วงศ์หล้า
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 16 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงทิพากร  บัวเงิน
 
1. นายคเณศ  สินไชย
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิยะขอด
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายวีรภัฏ  เกตุรวม
 
1. นางสาวพีรนุช  ชาวนา
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปัณฑิตา  อยู่แผน
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาววรัญญา  หม้อนนทา
 
1. นางวรัญญา  ทองหล่อ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวชุติกาญน์  ตะลุ่ม
 
1. นางวิลาวัลย์  สว่างสุรีย์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุกันธพิช  ชะเอมขจรวิทย์
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวเมธาพร  แซ่เตียว
 
1. นางสาวชุลีพร  ฤทธิเดช
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวอารียา  เหล็งบำรุง
 
1. นางสาววรมน  บุญจันทร์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกานต์มณี  สุขแสง
 
1. นางสาววิภารัตน์  อุปดิษฐ
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวช่อเพชรรัตน์  ทองแดง
 
1. นางสาวอาจารี  ชูสุวรรณ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 41.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลย์ชนก  เจริญสิริรดีธร
 
1. นางสาวพรรณทิพา  สายกระสุน
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวสมฤดี  กิตินารถอินทราณี
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวชัญญา  ก๊กผล
 
1. นางสาวพีรนุช  ชาวนา
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวเกวลี  สมประสงค์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวปาริฉัตร  สิ่วท่าไม้
 
1. นางกมลพร  สุดหล้า
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวชุติมา  เหลืองประดิษฐ
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จีนสุขประเสริฐ
 
1. นางสุมนทิพย์  เลิศนพรัตน์วงศ์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตนา  สีดาวงษ์
 
1. นางณัฐฐาภรณ์  แก้วมีศรี
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขำบาง
 
1. นางสาวอลิษา  เทพตาแสง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีเศษ
 
1. นางสาวจิตรพรรณ  พึ่งพงษ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79.3 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวจิรพร  เขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวรุจิรดา  ผื่นพิมาย
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมุธิตา  แสนบุญยัง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ศรีสุคนธ์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงพรณภา  กลิ่นบานชื่น
 
1. นางสุรัชดา  แก้วเกลื่อน
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ลีลาพจนาพร
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.3 เงิน 9 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงอมราภรณ์  ทวีกุล
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  โทวันนัง
 
1. นางวิลาวัลย์  สว่างสุรีย์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 11 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชาภา  กลิ่นยอ
 
1. นางสาวอารยา  แก้วประเสริฐ
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาริตา  ชมเกษร
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 13 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงอารียา  สีหานาม
 
1. นายธนู  ทอมุด
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 14 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงอภิสรา  บุญวงศ์
 
1. นางสาวจำเนียร  สร้อยทอง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 15 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ยงประพัฒน์
 
1. นางสาวปนัดดา  หมีเงิน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์เจริญวาณิชย์
 
1. นางสาววรณัน  วงษ์สุรไพฑูรย์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศธิพานา
 
1. นางสาวศุทรา  วิเศษนคร
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ผามจุงกุง
 
1. นางชนัตตา  เกตุแก้ว
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สงศิริ
 
1. นางสาวมาลินี  สุทธิเวช
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงพรปวี  อินสว่าง
 
1. นางสาวฐิษฏิรัตน์  ปัญญามหาศิริ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวธันยพร  โปสินธุ์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวกมลวรรณ  พันพิลึก
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวพรทิวา  ศรเกตุ
 
1. นางสาวจินตนา  แสงงาม
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นายสุวัฒชัย  ทิมชูกุล
 
1. นางสาวจีรพร  ก้อนคำ
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวธิญาดา  เข็มทอง
 
1. นางสาวชิดขวัญ  นุชนาถ
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวชุติมน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุมนทิพย์  เลิศนพรัตน์วงศ์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวพจนา  เฉิน
 
1. นางวิลาวัลย์  สว่างสุรีย์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 7 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นางสาวสิริกร  กาญจนสิริภักดี
 
1. นางสาววนัชพร  ถาวรสมสุข
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชญาณี  สินธุรส
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 70.33 เงิน 9 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชุติธิดา  บัวเชย
 
1. นางสาวจิตรพรรณ  พึ่งพงษ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ดาลิน  แก้วเกลื่อน
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวธนภรณ์  แท่นนิล
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาววณิชชา  มูลอภัย
 
1. นางสาวอาจารี  ชูสุวรรณ
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณภัทร  ถนอมชาติ
 
1. นายวิเชษฐ์  หิรัญชัย
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายศุภกร  วงษ์ศรี
 
1. นายธนู  ทอมุด
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวพรประภา  ศรีสุพรรณ
 
1. นายสมยศ  ปิ่นทอง
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรัพย์สนอง
 
1. นางสาวนันทิดา  เฟื่องไกรศรี
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงมานิดา  แสงมะ
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  บรรเทา
 
1. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวัลลภา  มีน้อย
 
1. นายทศวรรษ  พุ่มศรีชาย
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพัชญ์สิริ  เคนเพ็ชรแสง
 
1. นางเมศฐ์ปภา  เมืองนาม
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ชาวหญ้าแพรก
 
1. นายจรินทร์  ฤทธิเดช
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   มาเป้า
 
1. นางสาวสมจิตร  ทองตระกูล
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธาวินี  สุวรรณ
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสงโสภา
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 10 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงแสงเดือน  คองทอง
 
1. นางละออ  มสารกรัณฑ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกัญญาธร  พูลสำโรง
 
1. นางสาวอรอุมา  แก้วมาก
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ใจมั่น
 
1. นางณัฐฐาภรณ์  แก้วมีศรี
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53.67 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายพนัชกร  สัญจร
 
1. นางสาวอลิษา  เทพตาแสง
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงปพิชญา  หลอดทองคำ
 
1. นายสุวัฒน์  วงศ์หล้า
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวสุจิณณา  ประเยตานัง
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวปาริชาติ  มรีจันทร์
 
1. นางสาวกมลฉัต  ปทุมศรี
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  จ้อยถนอม
 
1. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวประภัสสร  รอดวงษ์
 
1. นายทศวรรษ  พุ่มศรีชาย
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอารยา  ไม้เกตุ
 
1. นายภานุพงศ์  ตันสุข
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาววาสนา  มาเป้า
 
1. นางสาวสมจิตร  ทองตระกูล
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เครือ
 
1. นางสาววรมน  บุญจันทร์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐนันท์  เพียรพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวนันทิดา  เฟื่องไกรศรี
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวจันทรา  สุขวินัย
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวกชกร  สังข์อนุสรณ์
 
1. นายจรินทร์  ฤทธิเดช
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวสุจิตรา  มินชาติ
 
1. นางสาวจีรพร  ก้อนคำ
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  ครูประเสริฐ
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงปรารถนา  ทองพาศน์
2. เด็กหญิงมัตติกา  แสงหิรัญ
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชนิกา  ก๊วยสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินทะเกิด
 
1. นางสาวอัจฉรา  เงินทิม
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  คำเพราะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถุงเงิน
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
2. นางสาวอรอุมา  แก้วมาก
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิริโสภา  มณฑาทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา  โชคน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กชายธีระยุทธ  ศรีงาม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญลุมา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองอยู่
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ
2. เด็กหญิงปวีณา  เกอะประสิทธิ์
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธาดา  คุ้มวงษา
2. เด็กชายนพรุจ  บรรจงศิลป์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
2. นางสาวเปรมสุรีย์  ฤทธิมงคล
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ผิวบาง
2. เด็กหญิงเกตุนรินทร์  โหมกพิมาย
 
1. นางสาวรัตนาพร  เวียงแก้ว
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงญาณิศา  แตงเอี่ยม
2. เด็กหญิงณฐพร  เปรมใจ
 
1. นางสาวปวีณา  พาลุสุข
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายณัฐพล  ทรัพย์ขำ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวณิชธนัชชญาณ์  องค์อภิชาติ
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์ถนอม
 
1. นางสาวเยาวรัตน์   ทองมี
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงฐิติมา  วอนศิริ
2. เด็กหญิงภัทรภร  อาภารุ่งสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์ขันธ์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  สิงหา
 
1. นางสาวธันยพร  โปสินธุ์
2. นางสาวเกวลี  สมประสงค์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ฐิตยานันท์
2. เด็กหญิงลักษมน  ธนาดำรงค์
 
1. นางสาววรณัน  วงษ์สุรไพฑูรย์
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ธนชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวปนัดดา  หมีเงิน
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีคชไกร
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พิลาวุฒิ
 
1. นางสาวศุทรา  วิเศษนคร
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวจิราพร  อยู่ประเสริฐ
2. นางสาววรรณิดา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายปรารมย์  ดวงเพชร
2. นางสาวพรกนก  ภูหนู
 
1. นายสุภพรชัย  เชาว์อยชัย
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธนพล  สำราญรื่น
2. นางสาวศิริพร  มามาก
 
1. นางสาวเก็จวลี  น่วมไม้พุ่ม
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวชุติมา  ทายก
2. นางสาวสุวนันท์  นุ่นสวน
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวดลฤดี  ต้นโพธิ์
2. นายศิริพงศ์  บุตรแพง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองอยู่
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  คงวิจิตร
2. นางสาววีรญา  เดชเพชร
 
1. นายสมยศ  ปิ่นทอง
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชลธิชา  มาบรรดิษ
2. นางสาวบุษกร  เอี่ยมไพรสน
 
1. นางสาวอรอนงค์  ผุยมูลตรี
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนากานต์  กลัดกลีบ
2. นางสาวเกวลิน  พยัพพฤกษ์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
2. นางสาวเปรมสุรีย์  ฤทธิมงคล
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวปาริฉัตร  พันธุยา
2. นางสาววัลวิภา  เกิดป้อม
 
1. นางสาวณิชธนัชชญาณ์  องค์อภิชาติ
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวนงณภัส  คุมมงคล
2. นางสาวอัชฌา  งามชื่น
 
1. นางสาวจินตนา  แสงงาม
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทักษอร  นาจันทัด
2. นายไกรสิทธิ์  บุญล้อม
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
2. นายณัฐวุฒิ  นิลโคตร
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวปาริฉัตร  พร้อยพานิช
2. นางสาววีนัส  แซ่ถัง
 
1. นางสาวอรอุมา  แก้วมาก
2. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวศุภิสรา  เรืองศรี
2. นางสาวอริสา  พรรคติวงษ์
 
1. นางสาวจีรพร  ก้อนคำ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญา  ปะทังวา
2. เด็กหญิงณัฐชฎา  เขียวเจริญ
 
1. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
2. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกุลวดี  หาญวงษ์
2. เด็กชายภูวมินทร์  ซุยคง
 
1. นางสาวรัชนี  วงศ์เลาหกุล
2. นายวงศกร  แก้วเกลื่อน
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  ทองแดง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเวียง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ศรีสุคนธ์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมเกษร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เยเสริม
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
2. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงจิดาภา  ราชวงษ์
2. เด็กชายธนวิชญ์  เทศแก้ว
 
1. นางสาวอโนชา  อินทรักษา
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายพงศธร  เกิดประสิทธิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  กมลสาคร
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชินกฤต  จิตรสมุทร
2. เด็กหญิงอารยา  อินทร์กลับ
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงเพ็ชร
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนม์ณานันท์  แจ่มเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงชนัญญา  สมใจ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ทองมี
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนภสร  ฉือจะผะ
2. เด็กหญิงอนัญญา  แสงสิรินภา
 
1. นายทศวรรษ  พุ่มศรีชาย
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงวชิราพรรณ  ดีแสน
2. เด็กหญิงอัมพิกา  สวยน้อย
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายบุญใหม่  ใจตรง
2. เด็กชายศรัณย์  ศรีสุดใจ
 
1. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
2. นางสาวมุกดา  บัวใหญ่รักษา
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  ภูผาวงค์
2. เด็กชายรัตนชัย  จันโทวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  ดิษฐ์ประดับ
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระสันทอง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ขันจำนงค์
 
1. นางสาวจันจิรา  สมรูป
2. นางวรัญญา   ทองหล่อ
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจินดามณี  สระกบแก้ว
 
1. นางสาวชิดขวัญ  นุชนาถ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุธาลินี  เปลี่ยนปรีชา
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายสุธี  แก้วภักดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงเพ็ชร
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวปวีนา  ป้องสุด
 
1. นางสาวน้ำฝน  แซ่ตึ้ง
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศวิตา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นิลโคตร
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกมลชนก  ส่งเสริม
 
1. นางสาวเอมอร  ช่วยประคอง
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวฐานนันท์  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวจันจิรา  สมรูป
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายพงษ์พัฒน์  เผือกเล็ก
 
1. นางสาวรัชนี  วงศ์เลาหกุล
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวฐิติมนต์  ใจเย็น
 
1. นางสาวพีรนุช  ชาวนา
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวสุนิตรา  เสวิภา
 
1. นางสาวจีรวรรณ  อโนรัตน์
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวพรสวรรค์  สีจันดี
 
1. นางสาวมุกดา  บัวใหญ่รักษา
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวจันทกานต์  สวยน้อย
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายพงษกร  ขาวสำอางค์
 
1. นางสาวกนกกร  จันทร์อนันต์
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จงมีสุข
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผมพันธ์
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงปราถนา  ทองพาศน์
 
1. นางสาวอมรา  เกษตรสมบูรณ์
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  อ่องยิ้ม
 
1. นางสาวปภัสชญา  เสมา
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกัญญาธร  พูลสำโรง
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ฟักปั้น
 
1. นางปาริชาต  ควินน์
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายฌานทัศ  สาลี
 
1. นางอมลรัตน์  คงสุข
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กชายภูริยวุธ  พึ่งพรพระ
 
1. นางสาวนุกูล  สังข์คลุย
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เต็มเปี่ยม
 
1. นายเจษฎา  รัตนบรรเทิง
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายศุภกฤต   ถิรพิเชฐวงศ์
 
1. นายเดชณรงค์  คงกำปั่น
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตรีไชย
 
1. นางสาวปัญญารัตน์  อาจสัญจร
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  อยู่ม่วง
 
1. นางสาวพิชญามน  เกษมคุณ
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงประภานิช  แซ่หลี่
 
1. นายสมหวัง  พวงประสาทพร
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภรณ์  วิเศษสังข์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  หมู่เฮงปัญญานิธิ
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาสิตา  ทองมิน
 
1. นายจักกาย  สลักคำ
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงทิวา  อินบางยาง
 
1. นางสาวถวิล  ศรีสุข
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายภูบดี  ธรรมพิทักษ์
 
1. นายสิงหา  รุ่งเจริญ
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวพจนา  เฉิน
 
1. นายวสันต์  สูงเนิน
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาววรรณภา  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  มณีนิล
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายภูเบศ  ธรรมพิทักษ์
 
1. นายธีระพล  วงศ์สุริยานนท์
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชื่นนภา   ควรสถาน
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์สุทธิโสภา
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวประภาพร  ทนานทอง
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวเบญญาภา  ชูบูระ
 
1. นางสาวน้ำฝน  คิดประเสริฐ
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายนิธิกร  เขียวไข่กา
 
1. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวเพ็ญนภา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวมธุริน  ตันนุรักษ์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายวิทวัส  แสงพิทักษ์
 
1. นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวอุทัยวรรณ  รูปทรง
 
1. นางสาวนุกูล  สังข์คลุย
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวอุษารัตน์  กั่งเซ่ง
 
1. นายเจษฎา  รัตนบรรเทิง
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวมลธิชา  นพคุณ
 
1. นางสาวถวิล  ศรีสุข
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  ชะนะบุญ
 
1. นางสาวพิชญามน  เกษมคุณ
 
249 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนิกา  ภู่เพชร
2. เด็กหญิงธัญยพร  สวยสูงเนิน
3. เด็กชายสหรัถ  บุญปองหา
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางนภวรรณ  บัญชานนท์
 
250 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายคชาทัช  กนกพรพัทธ
2. เด็กชายจิรเวช  วิทธิเวช
3. เด็กหญิงทัตติพันธ์  ศิริบัวพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุญชูประเสริฐ
2. นางสาวธิดาวรรณ  เสาแก้ว
 
251 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ขวัญชื่น
2. เด็กหญิงสุธีมาพร  สุโชคชัยกุล
3. เด็กหญิงสุธีราพร  สุโชคชัยกุล
 
1. นายภมรเมษย์  เลาหวิรุฬห์กุล
2. นางสาวรจนาพรณ์  ติ๊บปัน
 
252 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงทิวาพร   คำลา
2. เด็กหญิงปิยภรณ์   สุนทรภมรรัตน์
3. เด็กหญิงสังวาลย์  เจริญชัย
 
1. นางกฤษณา  วงศ์กวินวุฒิ
2. นายสุรศักดิ์  ชื่นสดใส
 
253 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายนัทธนันท์  นามรม
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีบุญเกิด
3. เด็กชายอนันต์   เอกปัญญากุล
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
2. นางสาวอุสุมา  บัวแก้ว
 
254 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อาจทา
2. เด็กหญิงมนันญา  เพ็ชรนนท์
3. เด็กชายสุมิตตา  เฉลิมรัตนาพร
 
1. นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย
2. นายจักกาย  สลักคำ
 
255 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรองกาญจน์  ปันนาผล
2. นางสาวกุลนิษฐ์  ชาวบ้านเกาะ
3. นายธนากร  เกาะโพธิ์
 
1. นายภมรเมษย์  เลาหวิรุฬห์กุล
2. นางสาวรจนาพรณ์  ติ๊บปัน
 
256 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธนวัฒน์   เกตุสมบุญ
2. นายพงศ์ไพสิฐ   คนชาญ
3. นางสาวพลอยมณี   ศรีประเสริฐ
 
1. นางกฤษณา  วงศ์กวินวุฒิ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เล็กท่าไม้
 
257 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวพัชร์พีริยา  ยศเทียม
2. นายเดชาวัต  มั่นเขียว
3. นายเอกชัย  แพร่ไพศาลภูบาล
 
1. นางสาวกิตติมา  ปัทมาวิไล
2. นายธีระพล  วงศ์สุริยานนท์
 
258 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธัญญารัตน์  มาตรศรี
2. นางสาวปิยฉัตร  ไชยแสง
3. นางสาวพรพนา  กันทาทำ
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางนภวรรณ  บัญชานนท์
 
259 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวญาณิศา  ขำเลิศ
2. นางสาวตะวัน  นิลเภตรา
3. นางสาวลักขณา  เลิศวัฒน์ธนกุล
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นายเดชณรงค์  คงกำปั่น
 
260 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   จีนสุขประเสริฐ
2. เด็กชายวรภพ    บุญรอดค้ำ
3. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์   จันทร์ศิริ
 
1. นายสมเกียรติ    นาคสงวน
2. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
261 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธิสิริสุนทร
2. เด็กหญิงสุภาพร  อรัญ
3. เด็กหญิงสุภาสิณี  ทับทิมแดง
 
1. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
2. นายอมรเทพ  พิมพ์คำวงศ์
 
262 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ธนะศรี
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  จิตสง่า
3. เด็กหญิงสิตานุช  สังข์ทอง
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ราชยะ
2. นางสาวจุฑามาศ  ภู่นาค
 
263 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนทัต  ทุมสิทธิ์
2. นางสาวมะปราง  ไตรลิขิต
3. เด็กหญิงสุธีรา  แวงโสภา
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางสาวณัฐจรินทร์  แพทย์สูงเนิน
 
264 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกรกช  สุขศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดิษแพ
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  นวลขาว
 
1. นางบุญญารักษ์  แย้มสมุทร
2. นายภาวัต  นามะมอญ
 
265 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกฤษณ์กมล   วันเจริญ
2. เด็กหญิงขจรภา   รุ่งโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงมานิตา   ร้อยอำแพง
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ณ บางช้าง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   พิมพ์ทอง
 
266 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พ่วงเจริญ
2. เด็กชายชยณัฐ  วงค์ตาผา
3. เด็กหญิงนัทธมน  กุลรัตนาวิจิตรา
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
2. นางสาวอุสุมา  บัวแก้ว
 
267 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวต้องรัก  สกุลวัฒนะ
2. นายบุญฤทธิ์  สำราญ
3. นางสาวสุทธิดา  กลแกม
 
1. นางสาวปภัสชญา  เสมา
2. นางสาวสินีนาถ  ทองสิมา
 
268 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนากร  แก้วงาม
2. นางสาวสริญญา  โนนพยอม
3. นางสาวเหมวรรณ  สาออน
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นางสาววิกานดา  ชิ้นสุวรรณ
 
269 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวพชิรา  ณ น่าน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุดแสง
3. นางสาวเขมิกา  มุขวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
2. นางสาวอุสุมา  บัวแก้ว
 
270 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปวันรัตน์  ทองโต
2. นางสาวปาณิสรา  บุษบา
3. นางสาวสิริยากร  ชื่นสดใส
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
2. นางสาวนิภา  อภิญญาณสัจจะ
 
271 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธงชัย  สมศรีสุข
2. นายมิลธดา  หอมสุคนธ์
3. นายวรรณกร  เซี่ยงผุง
 
1. นางสาวอรอุมา  กลิ่นโลกัย
2. นางสาวภาวดี  วงศ์ดี
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายภูมิชัย  ปานรอด
 
1. นางสาวสุธิดา  เกตุแก้ว
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพัชรี  แสงตะวัน
2. เด็กหญิงภิญญดา  สังข์สุวรรณ์
 
1. นายศุภโชค  สีวันนา
2. นางสาวนิชกานต์  กออนุรักษ์
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายปฏิยุทธ์  ทรรศมโนไณย
2. เด็กชายวรวิทย์   อินทร์กล่ำ
 
1. นายจมาพร  นามสม
2. นางสาวสุภาวลี  พุ่มดียิ่ง
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายณฐพลพชร  ทองใบ
2. เด็กชายโกเมษร์  คริบสงวน
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุจารี  ดวงแก้วนภาลัย
2. เด็กหญิงอนงนาถ  คลังหิรัญ
 
1. นางจอมใจ  ทับทองดี
2. นายธีระพล  วงศ์สุริยานนท์
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชัชคุณ  สังวาลย์
2. เด็กชายสุทธิกานต์  พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวณัฐชยา  ทับทิมทอง
2. นางสาวศุภลักษณ์  วิชัยโน
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชาติ  อุตมะ
2. เด็กชายโชคพิพัฒน์  เพ็งวัน
 
1. นางสาวภาวดี  วงศ์ดี
2. นางสาวณัฐจรินทร์  แพทย์สูงเนิน
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กชายนำโชค  แสนดี
2. เด็กชายวีรศิลป์  เขาถ้ำทอง
 
1. นายวิทยา  ตะกูลรัมย์
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มั่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุริษา   เสาร์ทอง
 
1. นางสาวนิว  ตาคม
2. นางสาวฐิตาภา  ติดแก่น
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำคุ้ม
2. เด็กหญิงปนัดดา  กาแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  กิจจำรูญ
2. นายพัชรพล  ชิดชม
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  ปาวสกุล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วปัญญา
 
1. นางสาววีรดา  มีสัจจ์
2. นายธรรมนูญ  พุกกะเวส
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธัญวิทย์  วิชิตจิตตานนท์
2. นายเจษฎา  สีใส
 
1. นางปรุง  อินทมาตร์
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายภูริวัจน์  อักษรประดิษฐ์
2. นายสรวิศ  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางสาวกิตติมา  ปัทมาวิไล
2. นางสาวศิริพร  วงศ์กระต่าย
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธนนันท์   วิเชียรปัญญา
2. นางสาวรัตนาภรณ์   จงแจ่ม
 
1. นายนครินทร์  แสบงบาล
2. นางสาวนันทศรี  ปานเทพ
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายวรพงษ์  กระจ่างโพธิ์
2. นายวรวิทย์   แซ่ลี้
 
1. นางจมาพร  นามสม
2. นางสาวสุภาวลี  พุ่มดียิ่ง
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธนภัทร  วัชชวงค์
2. นายอภิสิทธิ์  บุญประคม
 
1. นายศุภโชค  สีวันนา
2. นางสาวสุภัทรา  ศรีอ่อน
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายก้องภพ  ประเสริฐศรี
2. นางสาวมิ่งกมล  โนนสันเทียะ
 
1. นางสาวภาวดี  วงศ์ดี
2. นางปานปิติ  ทรัพยาคม
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายธีรพงศ์  กรุ่นทิพย์
2. นายภูมิภัทร  ยิ่งคลองขอม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  นันเปียง
2. นางสาววิชชุนี  อุตรชน
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายทศพร  เสือวิเชียร
2. นายอนิรุต  แก้วใส่คู
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวณัฐรุจา  นามีผล
2. นางสาวเปรมฤดี  อุบลไทร
 
1. นายวิทยา  ตะกูลรัมย์
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  ชมปรารภ
 
1. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงคณัฐพร   ปัญญาประทีป
 
1. นางสาวนิว  ตาคม
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายบวร  หมอปาน
 
1. นางอัฐพรพรรณ  ทองพรรณ
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายโกมนต์  คริบสงวน
 
1. นางอุไรวรรณ  แย้มละออ
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายอิทธิพล  มุงคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  ศรีอ่อน
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  เขียวคำ
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายดนุพร  โตกราน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  นันเปียง
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงชลดา  การินทร์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พึ่งเพียร
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนภา  มัคเจริญ
 
1. นางสาวพิชญามน   เกษมคุณ
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณภา  ฤทธิจีน
 
1. นางสาวคณิสรา  สกุลเพ็ชร
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายคฑาวุธ  จ้อยสุดใจ
 
1. นางสาวสุชานันท์  คำเกษ
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงมัตติกา  แสงหิรัญ
 
1. นางสาวอมรา  เกษตรสมบูรณ์
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายธนรัชต์  วงษ์รินยอง
 
1. นางสาวบัว  หอมจันทนเวช
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไกรเทพ
 
1. นางสาววีรดา  มีสัจจ์
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทะสุใจ
 
1. นางสาวนุกูล  สังข์คลุย
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลีเขียน
 
1. นางสาววิกานดา  ชิ้นสุวรรณ
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิทธิขำ
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤตมุข  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายวีรภัทร  บรรเทิงใจ
 
1. นางอุไรวรรณ  แย้มละออ
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธนชัย  สังข์สุวรรณ
 
1. นางปาณัฏฐ์ศิญา  จารุจารย์
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเนตรชนก  เขียวขำ
 
1. นายสมพร  รอดด้วยบุญ
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายวัชรพงศ์   ลิ้มทอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   พิมพ์ทอง
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายสุธี  ชาวสมุทร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เดชานนท์ธนาวัฒน์
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายแก้วนรา  นราแก้ว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พึ่งเพียร
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายอภิมุข  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวธัญพิชชา  อุทัย
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายภราดร  ปานยินดี
 
1. นางสาวนุกูล  สังข์คลุย
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายศุภณัฐ  สุขสมกิจ
 
1. นางสาวคณิสรา  สกุลเพ็ชร
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายพลกฤต  โตการ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  นันเปียง
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาววริษา  คงคาหลวง
 
1. นางนภาพร  มณีนิล
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวจันทิมา  ทันศึก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  บุษดา
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวธัญภรณ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวนิว  ตาคม
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นายเจษฎาภรณ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวพิชญามน  เกษมคุณ
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิริศักดิ์  เกษมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  รอดธานี
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แกล้วณรงค์
2. เด็กหญิงจิรัณดา  พวงเพ็ชร
 
1. นางสาวรสจรินทร์  นกแก้ว
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายจิรายุ  วิเศษเจริญ
2. เด็กชายพิทักษ์  ปทุมวัน
 
1. นายอดิศักดิ์  สมบูรณ์
2. นายณัฐวุฒิ  วัชราภรณินทร์
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงปวริศา  ประชานิยม
2. เด็กชายพญา  รอดคลองตัน
 
1. นางนงเยาว์  ดาราเย็น
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายสุวรรณ  แซ่เฉิน
2. เด็กชายเมธินทร์  ลิ้มณรงค์
 
1. นางสาววารุณี  อุ่นสกุลสุข
2. นายสมหวัง  พวงประสาทพร
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายกณก  เพ็งโตวงษ์
2. เด็กชายชยพล  มาบุญธรรม
 
1. นางสาวเกวลิน  เสนาไทย
2. นางสาวสุชานันท์  คำเกษ
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นามครูลอง
2. เด็กหญิงชินภาดา  บุญวงศ์ทะ
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์   บุญส่ง
2. นางสาวจันทร์จิรา  เสริมผล
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์   สารพลาย
2. เด็กหญิงปิยรมย์   แฝงสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพ์วรัญช์  น้อยพิทักษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  แหยมอุบล
2. เด็กชายสุรยุทธ  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวประภาพร  อุตทะเสน
2. นายเจษฎา  รัตนบรรเทิง
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายกิตติภณ  ตะวะนะ
2. เด็กชายปัญจะ  สง่าเนตร
 
1. นางสาวนิชกานต์  กออนุรักษ์
2. นายอำนาจ  รสเครือ
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทอน
2. เด็กชายอานนท์  คงจุติ
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
2. นางสาวถวิล  ศรีสุข
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายกันตพงศ์   สายเนตร
2. เด็กชายณัฏฐากร  ทางตระกูล
 
1. นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย
2. นางรัศมี  พุ่มเกิด
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐธนันท์  สิงห์สนั่น
2. เด็กชายธนโชติ  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  หมู่เฮงปัญญานิธิ
2. นางสาวสถิตย์พร  ดีมงคล
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายธนพงศ์   แสงงามพริ้ง
2. เด็กชายวชิรวิทย์   มณีฉาย
 
1. นายริทธิ์นันท์   หนูกระจ่าง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   พิมพ์ทอง
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เตศิริ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  น้อยวิไล
 
1. นายธรรมนูญ  พุกกะเวส
2. นางสาววีรดา  มีสัจจ์
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กชายพศวีร์  แซ่เอี๊ยว
2. เด็กชายสิปปกร  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวพิชญามน  เกษมคุณ
2. นางสาวสำรวย  สันทอง
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายณภัทร  ศรีวงษา
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  เม่นสูงเนิน
 
1. นางสาวอุสุมา  บัวแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอลิษา  เสาธงทอง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  หมู่เฮงปัญญานิธิ
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายประชา  สมศรี
 
1. นางสาวกัลยา  บุญจันทร์
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นายนที  ยอดสุรินทร์
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธรรมรัตน์  ประทุมวรรณ
 
1. นางสาวนิชกานต์  กออนุรักษ์
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวนภัสสร   จันธสโร
 
1. นายนิรุตติ์  หลงสมบุญ
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอทิติยา  จิวสุวรรณ
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธนภัทร   อำนาจสิทธิชัย
 
1. นางสาวพิมพ์วรัญช์  น้อยพิทักษ์
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายวรรณชัย  เพ็ชรกิ่ง
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  บุษดา
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายธนา  เครือภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวศศิธร  เพ็งจันทร์
 
1. นางนงเยาว์  ดาราเย็น
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายปภินวิทย์  แก้วอิ่ม
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์   บุญส่ง
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายภัสกร   ฉิมขันธ์
 
1. นายวริทธิ์นันท์   หนูกระจ่าง
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจีรัฐติกุล  ปัญสุวรรณ์
 
1. นายจักรินทร์  ชินณะ
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวดวงนภา  มาละกุล
 
1. นางสาวประภาพร  อุตทะเสน
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นายชลันธร  เอี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิชญามน  เกษมคุณ
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายธนกร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาทิพย์  สังข์ประเสริฐ
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงชนาภา   กลิ่นเขียว
 
1. นางสาวอุษา  ระกาพันธุ์
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   อิ่มเอี่ยม
 
1. นายวริทธิ์นันท์   หนูกระจ่าง
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายธีร์ธวัช  บุญโกย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  วิชัยโน
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ทรัพย์เย็น
 
1. นางกนกวรรณ  รอดท่าไม้
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธนธาร  ลือประเสริฐ
 
1. นางสาวสำราญ  ผิวทองอ่อน
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายนครินทร์  เพชรรักษ์
 
1. นางสาวสุนันทา  บ้านกล้วย
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายนรินทร  ตรีล้ำ
 
1. นางสาววิชชุนี  อุตรชน
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วเอี่ยม
 
1. นายณรงค์ภัทร  ดวงชัย
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงอภิรดี  วงษ์วัฒนะพูนผล
 
1. นางสาวถวิล  ศรีสุข
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมยุวรรณ  บุญนาค
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายจักรินทร์  คงล่ำซำ
 
1. นางสาวศศิธร  สงภักดิ์
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปภัสสรา  วงไชยา
 
1. นายธรรมนูญ  พุกกะเวส
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงธันทิวารัตน์  โยงกระโทก
 
1. นางสาวสุชานันท์  คำเกษ
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงเมธารินทร์   ไชยดวง
 
1. นางยุวธิดา  คัทเนตร
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 16 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงเจติยา  เงาะอาศัย
 
1. นางสาววิยะดา  นนทะศรี
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงประเสริฐ
 
1. นางนงเยาว์  ดาราเย็น
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายณัฐพงศ์   ลีวงศ์วรสิงห์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พึ่งเพียร
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวพิมพ์ชนก   พาเจริญ
 
1. นางสาวกนกกร  จันทร์อนันต์
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนิภาวรรณ  บุญทำนุก
 
1. นางกนกวรรณ  รอดท่าไม้
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวนฤสรณ์  วงหาจักษ์
 
1. นายกฤษฎา  สินธุสนธิชาติ
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวไรวินท์  กุลอัตตาภรณ์
 
1. นางสาวสำราญ  ผิวทองอ่อน
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายชัยศักดิ์  ม่วงศรี
 
1. นางสาววิชชุนี  อุตรชน
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุนันยา  โฉบทับ
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวธนัชพร   สำรวมจิตต์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ณ บางช้าง
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นายพัชรพล  ชิดชม
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวกิติยา  จันทอง
 
1. นายนิรุตติ์  หลงสมบุญ
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวสุกัญญา  คล่องแคล่ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ  คงบัว
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ร้อยอำแพง
 
1. นางนงเยาว์  ดาราเย็น
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจันทรรัตน์  มั่นมาก
 
1. นายภาวัต  นามะมอญ
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายอรรคพงษ์  ศรีธนาชัยวงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  วงศ์กระต่าย
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายธนธรณ์   จันทร์ผ่องใส
 
1. นางสาวสาวิณี  มะโนรัตน์
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธาดา  คุ้มวงษา
 
1. นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายผลิตโชค  เกลื่อนกลาด
 
1. นางสาวภาวดี  วงศ์ดี
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงณิชานาฎ  กลับใจ
 
1. นางอุไรวรรณ  แย้มละออ
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายธนวิชญ์   โตใจธรรม
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ณ บางช้าง
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงศรี
 
1. นายภมรเมษย์  เลาหวิรุฬห์กุล
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาวลี  พุ่มดียิ่ง
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ต้นวงศ์
 
1. นายไกรสร  ตะลุ่ม
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงทัชชญา  วัฒนพรจิรา
 
1. นางสาวนิตยา  กิจจำรูญ
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายธรรม์ชนก  แทรกสุข
2. นางสาวรัฐติยาพร  บุญเบ้า
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ตาทอง
 
1. นางมาลี  นุชสมบูรณ์
2. นางสาวปวีณา  วิชนี
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายธนาธิป  มานิตขจรกิต
2. เด็กชายสพล  สิริยุทธพงศ์
3. เด็กหญิงเบญญา  ศิริหงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญธนา  จันทร์ชื่น
2. นางสาวโสรญา  ป้องวงษ์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายพิทยา  ุขุนพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุจิรา  ดวงแก้วนภาลัย
3. นางสาวอัญชนา  อุ่นเจริญ
 
1. นางสาวขวัญดาว  พุกกนะวนิช
2. นายอรรถพล  เมตตา
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสันติบรรยง
2. เด็กหญิงวรัชยา  ตะโกจีน
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ปานทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์   แก้วนพ
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงณัฐนรินทร์   ลาดนอก
2. เด็กหญิงทรงพร    มาตรวิจิตร์
3. เด็กหญิงรัตติยากร   นิบุญทัน
 
1. นางสาวรัตนาวดี   ศิลาชัย
2. นางสุนภา   ทองตะโก
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ขำบาง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงสุภัททรา   สงัดศรี
 
1. นางสาวธิติกา  นรสิงห์สาทร
2. นางสาวจันทิมา   เหรียญทอง
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณฤดี  ทรัพย์มณี
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ทองชิว
3. เด็กหญิงอารียา   ฮวดสุนทร
 
1. นายยืนยง  สิงหาวาสน์
2. นางสาวสายถวิล  แซ่ฮ่ำ
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วเกษ
2. เด็กหญิงรพิชา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  มะลิทอง
 
1. นางรัศมี  พุ่มเกิด
2. นางสาววินุรักษ์  สุขสำราญ
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  พุทธพงษ์
3. เด็กหญิงสิริโสภา  มณฑาทอง
 
1. นางสาวพรรณี  อุดมโภชน์
2. นายภชพน  เชื่อมทอง
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์   คำสมมาท
2. เด็กหญิงมณิชญา  ไชยธรรมมา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   สีสุข
 
1. นางสาวภูมิใจ  วิมานจันทร์
2. นางสุรีรัตน์  เทศวงษ์
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนศรี
2. เด็กหญิงปาริตา  ชมเกษร
3. เด็กหญิงสุนิสา  รอดธานี
 
1. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
2. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  แหยมอุบล
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทองเจริญ
3. เด็กชายปุญพัฒน์  ทองเจริญ
 
1. นายตันติกร  ขุนาพรม
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  เขยนอก
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคาหลวง
2. เด็กชายนนทกาญ  สุขสาคร
3. เด็กหญิงสุขแก้ว  ท่าบ่อ
 
1. นายทินกร  ไทยเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วควนชุม
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงชญาภา  แจ่มสว่างกุล
2. เด็กหญิงชลธร  วอนวัฒนา
3. เด็กชายสราวุฒิ  สุทธะชัย
 
1. นางสาวปรางทิพย์  สาตแฟง
2. นางสาวอณิษฐา  ชุ่มเพี้ยน
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธีรเดช  สวัสดิ์ผล
2. นางสาวน้ำเพชร  ติ๊นคลองตัน
3. นางสาวรินลดา  กันยา
 
1. นางสาวปัทมา  สีหานาม
2. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวนันท์นรินทร์  แสงอาทิตย์
2. นางสาววงศ์ศุลี   ชมเชย
3. นายวราเทพ    บุญทัน
 
1. นายสถาพร  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวชลิตา   ดาวลอย
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธีรพงศ์   คะมิ
2. นางสาวพจนา    เฉิน
3. นายภาณุกรณ์   บุญพลบ
 
1. นางบังอร  คุณเมือง
2. นางสาวนภาพร  คงสุข
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวจุลลนาฎ  คะพลวงศ์
2. นางสาวปวันรัตน์  รุ่งนภาเวทย์
3. นายเอกพงศ์  วงซุย
 
1. นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม
2. นางสาวรอฮีม๊ะ  ตะนิแร
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพิมทิชา  แสงสว่าง
2. นางสาวภัททิยา  บุญแท่น
3. นายศิริมงคล  แก้วอำไพ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ภูเต้า
2. นางสาววรรวิษา   ดิษแพ
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวพนมขวัญ  วิระยาลัย
2. นายอภิมุข  อินจงกล
3. นางสาวเบญญาภา  ชูบูระ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปะวะเข
2. นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวณัชชา  ฐิติสกุล
2. นายธณิศร  คำเอี่ยม
3. นายศรัณย์  บุญเกิด
 
1. นางสาวขวัญธนา  จันทร์ชื่น
2. นางสาวโสรญา  ป้องวงษ์
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกชกร  หารดำรงค์
2. นายภูธเนศ   เล้ารักษา
3. นางสาวเหมวรรณ  สาออน
 
1. นางสาวบัวลี  มะลิ
2. นางวาริพัชร์   ภิรมย์พิรสิน
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวตฤณรวี  ร่ำรวยทรัพย์เงิน
2. นางสาวนภัสสร  จันธสโร
3. นางสาวปรารถนา  อ้นทอง
 
1. นายธัชนนท์  พุ่มโภคัย
2. นายนิรุตติ์  หลงสมบุญ
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาววิลาวัณย์  สุขสกล
2. นางสาวสุภาวิดา  พนมใส
3. นางสาวเพชรลัดดา  งิ้วงาม
 
1. นางกนกวรรณ  ชุนถนอม
2. นางสาววิภาวี  เกตุแก้ว
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัชชา  ศรีสุข
2. นางสาวณิชากร  ธนสิทธิโชค
3. นางสาวสุทธิรักษ์  เตียเจริญ
 
1. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
2. นางสาวสุนิสา  สูงตัง
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวชนิดาภา  ปพัฒน์พรพานิช
2. นายนภดล  ลิขิตปัญญาราษฏร์
3. นางสาวสุภัควี  นุชพูน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์   แก้วนพ
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายณธนภัทร  สุวรรณภูมิ
2. นายณัฐวุฒิ  อาจเดช
3. นางสาวสุจารี  พูลแก้ว
 
1. นายตันติกร  ขุนาพรม
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  เขยนอก
 
425 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดลพร  เก่งทางดี
2. เด็กหญิงพรวิสา  คงหาญ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานรักษา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายนภัทร   รัตนากรภักดี
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศักดาศักดิ์
3. เด็กชายอายุวัฒน์   ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอนุสรา  ทุยหุ่น
2. นางสาวกวินนา  จันทรบูรณ์
 
427 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงกัญภร   ตัณติรถานนท์
2. เด็กหญิงชนารดี   เกิดไพบูลย์
3. เด็กหญิงนรินทร์   กาดีวงค์
 
1. นางอังคณา  แสบงบาล
2. นายธนากร    สายคูณ
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปานวาด  เฮ้งเจริญ
2. เด็กหญิงภาสิณี  จันทร์เทียน
3. เด็กหญิงลลิตา  บัวรังษี
 
1. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
2. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงชวิศา  วิยาภรณ์
2. เด็กหญิงบุษยมาส   ภูจันหา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ปินฝั่น
 
1. นางสาวโสรญา  ป้องวงษ์
2. นางสาวขวัญธนา  จันทร์ชื่น
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เนินษะเกษ
2. เด็กหญิงณัฐพร  กุลประดิษฐ
3. เด็กหญิงพิชญ์นรี  พรมเสน
 
1. นางสาวปรางทิพย์  สาตแฟง
2. นางสาวอณิษฐา  ชุ่มเพี้ยน
 
431 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำแท้
2. เด็กชายธนเดช  เพ็งธรรม
3. เด็กหญิงนันทิยา  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวอรประภา  วิเศษสังข์
2. นางสาวสุภาพรรณ  โคตรวงษ์จันทร์
 
432 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกรรภิรมย์   ภิรมย์เณร
2. นางสาวนัฐลดา  ชฎาแก้ว
3. นางสาววริษฐา   พึ่งฉ่ำ
 
1. นายธนากร   สายคูณ
2. นางอังคณา  แสบงบาล
 
433 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาววิภาวนี  มีศิริ
2. นางสาวอารยา  สามารขึ้น
3. นางสาวเบญญาภา  พรหมสุทธิ์
 
1. ดร.กชพร  จุลสัตย์
2. นายพฤฒิ  บุญยิ้ม
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวพจนีย์    เฉิน
2. นางสาววันวิสา   แสงทับ
3. นายเมธาสิทธิ์   กลั่นฉวี
 
1. นางสาวสายถวิล  แซ่ฮ่ำ
2. นางสาวอนุสรา  ทุยหุ่น
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลนรี  อนันตภูมิ
2. นายชาติศิริ  นาดี
3. นางสาวเกศินี  ช่างปืน
 
1. นางกนกวรรณ  ชุนถนอม
2. นายกรุณพล  โลนุชิต
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  อินศรีชื่น
2. นายธนดล  ม้วนจั่น
3. นายธนพนธ์  อ่อนสนิท
 
1. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
2. นางสาวกานต์นที  แถบทอง
 
437 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาววรรณษา  ถาวรกสิวัฒนกุล
2. นางสาวเจน  ตาปูน
3. นางสาวเบญจมาศ  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม
2. นางสาวรอฮีม๊ะ  ตะนิแร
 
438 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายคณาธิป  วงศ์จันทร์แย้ม
2. นายบุญญฤทธิ์  มังสุริยงค์
3. นายภูมิณรินทร์   จำนงค์โชติ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์   แก้วนพ
 
439 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกฤตวรรณ  พรหมโกมุท
2. นายธนกร  ปัญญาวัฒนาสกุล
3. นางสาวศศิตา  วีระพงษ์
 
1. นายชุติพนธ์   ตู้ธนบัตร
2. นางสาวบัวลี  มะลิ
 
440 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 9 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพัชร  ทัดมาลี
2. นางสาวปัณฑิตา  อยู่แผน
3. นางสาวสุจิตา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
2. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
 
441 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  คงวิจิตร
2. นางสาวนภัสวรรณ  ลิ้มไพบูลย์
3. นางสาววีรญา  เดชเพชร
 
1. นายสุรชัย  จันทร์หงษ์
2. นางสุภา  เกาะเต้น
 
442 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  จานแก้ว
2. เด็กชายธีรโชติ  จูจ้อย
3. เด็กหญิงน้องเดือน  จันทร์คลองตัน
 
1. นายทินกร  ไทยเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วควนชุม
 
443 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงฐิติยา  นาคสวาท
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวงาม
3. เด็กชายสิรวิชญ์  อุปถัมภกานนท์
 
1. นายจักรกฤษณ์  สุริยันต์
2. นางวันดี  สุริยันต์
 
444 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายปรจักร  คำลือ
2. เด็กชายมนัสวิน  ทองบ่อ
3. เด็กหญิงศาตนันท์  อุบลไทร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสรารัตน์  ช่อไม้ทอง
 
445 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายรหัท   ลัดกรูด
2. เด็กชายวชิระวิชญ์    เอกวุธ
3. เด็กชายอภิรักษ์   สุขขำ
 
1. นางสาวนภาพร   คงสุข
2. นายกิตติศักดิ์  ถ้ำแก้ว
 
446 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สาระสุข
2. เด็กชายปกรณ์   น้อยดี
3. เด็กชายพิษณุ   นันทรัตน์
 
1. นางสาวสุทธิดา    ปราบทอง
2. นายเพิ่มโชค  ศรีอ่อน
 
447 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  กอนไธสง
2. เด็กชายบุญญวันต์  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่เฮง
 
1. นางสาวสุนิสา  สูงตัง
2. นางสาวพัตรา  ยงพรหม
 
448 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกนกพร   อังคษร
2. เด็กหญิงสุตาภัทร   ใยเทิง
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ลวดทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวจงจิต   อินทรชาติ
 
449 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนกฤต  พุทธศรี
2. นางสาวประพิณพร  ชัยมงคลมณี
3. นายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
 
450 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนนทพัทธ์  บุณยสุรัตน์
2. นายศักดิ์ชัย  มดขุนทด
3. นายอัศวิน  สมปราชญ์
 
1. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
2. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
 
451 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธีรพัฒน์    สุชาติ
2. นางสาวบุญณิสา  วิทิตพันธ์
3. นางสาวแอนยุภา   จุ้ยเสงี่ยม
 
1. นางสาวอรวี  เรืองพงษ์
2. นายพิชญุตม์  เรืองไชย
 
452 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายกีรติกร  ผิวงาม
2. นายธนโชติ   อุยประเสริฐ
3. นายธีรศักดิ์   พลอยแดง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์   แก้วนพ
 
453 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.79 เงิน 5 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายทัศพล  โฉมทัพ
2. นายบุญฤทธิ์  เนียมเพ็ชร
3. นายภารดล  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสุนิสา  สูงตัง
2. นางสาวพัตรา  ยงพรหม
 
454 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายพงศ์พัทธ์  นวลแก้ว
2. นายวชิรพล  เมืองช้าง
3. นายอนิวัฒน์  รูปโฉม
 
1. นางสาวรอฮีม๊ะ  ตะนิแร
2. นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงนัชชา  นุ่มแป้น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มีแสงเงิน
3. เด็กหญิงเพชรดา  สุภาพ
 
1. นางสาวดวงรักษ์  จันทร์ชัง
2. นางสาววิไลพร  แซ่ลิ้ม
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ขุนพิลึก
2. เด็กชายสรายุทธ  ทองรัก
3. เด็กหญิงอริสา  เครื่องเพ็ชร์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปะวะเข
2. นางสาวชุติมา  เพ็ญสุขใจ
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  กะการดี
2. เด็กหญิงนภสร  กุหลาบ
3. เด็กหญิงวรรณภา  ฤทธิจีน
 
1. นางสาวศิริมา  คงเสน
2. นายพีรวิชญ์  ปั้นดำ
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ศาลากิจ
2. เด็กหญิงมนฤทัย  เฮงที
3. เด็กหญิงอัญชิสา  นิลโนรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  อาจารสุทธิ์
2. นางสาวจีราวรรณ  ทองคำ
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกุศลทิพย์  เต็กจินดา
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  แป้นแย้ม
3. เด็กหญิงพิชชาพร  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวจงจิต   อินทรชาติ
2. นางสาวลัดดาวัลย์   แก้วนพ
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีสองห้อง
2. เด็กหญิงนราทิพย์  ประสาททอง
3. เด็กหญิงภัทรพร  คำจันทร์
 
1. นางสาวภาวดี  เจริญสุข
2. นางสาวสุวนันท์  ระวิชัย
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงกวีณา   ปัดครบุรี
2. เด็กหญิงปิยลดา   เติมสายทอง
3. เด็กหญิงมานิดา   หงษ์กิจ
 
1. นางสาวสิริยากร  แก้วอุดม
2. นางสาวจันห์นิภา   สุนทรบุญ
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พุ่มสงวน
2. เด็กหญิงธีริศรา  กั๊กชัย
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
2. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธนานุภัทร   รอดปาน
2. เด็กหญิงพัชรพร   วงค์แสงน้อย
3. เด็กหญิงวศินี   โอสถ
 
1. นางสาวสุภาพร  สังข์งาม
2. นางสาวนันทิยา  สุวรรณวงศ์
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงชนัดชา  เหมือนละม้าย
2. เด็กหญิงนุชนภา  มัคเจริญ
3. เด็กชายอานนท์  น่วมกลิ่น
 
1. นายทินกร  ไทยเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วควนชุม
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกฤษณา  อาสาสร้อย
2. นายธนากร  บุญสืบมา
3. นายวุฒิชัย  ระยาย้อย
 
1. นายทวีชัย  เชื้อจีน
2. ดร.กชพร  จุลสัตย์
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวปัญญทิพย์   อัมรามร
2. นางสาววิภาวี  สมพิศ
3. นางสาวสุพิชชา   หอมเลิศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  จรเขตต์
2. นางสาวสิริกมล   มงคลยศ
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมประภัส  พ่อค้า
2. นางสาวมัณฑิตา  ลุนสำโรง
3. นายอรรถพล  ภมรพล
 
1. นางสาวรัตติกาล  ทองเก่งกล้า
2. นางสาววิสสุตา  สุขพันธ์
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาววัลภา   อุยยาหาญ
2. นางสาวศุภัคตรี   ศรีโหร
3. นางสาวอทิติยา   มาเกิดพะเนา
 
1. นางสาวนันทิยา   สุวรรณวงศ์
2. นางบังอร  คุณเมือง
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวธันวรัตน์    สุนทร
2. นางสาวนันทวัน  การบรรจง
3. นางสาวนิด  สมบูรณ์
 
1. นางสาวจันห์นิภา   สุนทรบุญ
2. นางสาวสิริยากร  แก้วอุดม
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  พินิจมนตร์
2. นางสาวนงนภัส  อ่วมคำ
3. นายวิษณุ  สารจันทร์
 
1. นายภักดี  คำชัย
2. นางสาวทิพย์รัตน์  จตุนราพิทย์
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาภัค  พลประจัน
2. เด็กหญิงรุจิรดา  สายทวี
3. นายไพศาล  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
2. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ชาวหงษา
2. เด็กชายธนพล  อาภาวุฒิคุณ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นายพรเทพ  อยู่คง
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองอุไร
2. เด็กชายรัตนาภรณ์   สุขชัยศรี
 
1. นายเพิ่มโชค  ศรีอ่อน
2. นางสาวสุทธิดา  ปราบทอง
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายชนพรชัย  รักษภักดี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ขำบาง
 
1. นางสาววิชิดา   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2. นายกันต์กวี   แสนคำ
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 4 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงณัฐวลัญข์  แสนสนุก
2. เด็กชายนวพล  ลวดทอง
 
1. นายชาญวุฒิ  ภูยาธร
2. นางสาวอรประภา  วิเศษสังข์
 
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายศรยุทธ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายอานุภาพ  เพ็ญบุญ
 
1. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
2. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายจุฑาภัทร  ชมทรัพย์
2. นายวิศิษฎิ์  สังวะชา
 
1. นางสาวรอฮีม๊ะ  ตะนิแร
2. นางสาวแวววิไล  ไชยเสริม
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายปฐพี  พลอยสีขำ
2. นายสุณัธพงษ์  ผิวทอง
 
1. นายอารมย์  โนราษฎร์
2. นายพิชญุตม์  เรืองไชย
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายจิรายุทธ  วงค์แสนศรี
2. นายสุธิพงศ์  ตัวสะเกต
 
1. นางสาวปิยมาศ  ปันพร
2. นายพีรดนย์  จิระกูลวัฒน์
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายณัฐกร  ท้าวลา
2. นายแสงตะวัน  สร้อยเสนา
 
1. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
2. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายธวัชชัย  แก้วประดับ
2. นายสาธิต  พูลผล
 
1. นางสาวณัฐวดี  ใจช่วงโชติ
2. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวญาณิศา  ขำเลิศ
2. นายพลังทอง   โหมดพลาย
 
1. นายชุติพนธ์  ตู้ธนบัตร
2. นางสาวนุชนาถ   โพธิ์สุวัณวัฒนานัน
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  เกตุพันธ์
2. เด็กชายชยุต  คมไสยวง
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นายธีรพงษ์  ผิวเกลี้ยง
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายพงศธร   ดีสมบูรณ์
2. เด็กชายระพีพัฒน์    กรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวปวริศา   มีสุขเสมอ
2. นางสาวศศิธร   บุญศร
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายวีระพล  พิมพ์สมาน
2. เด็กชายเซาะจ่า  ห้วยน้ำชื่นจิต
 
1. นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์
2. นายชาญวุฒิ  ภูยาธร
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายทศพร   แดงประทุม
2. เด็กชายสรรชัย   สัตยะเลขา
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  พันธุ์ฟัก
 
1. นางสาวอรทัย  แอ่มรัมย์
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายทิพากร   ศรีลาพจน์
2. เด็กชายเทพธัญญา   แก้วคำน้อย
 
1. นางสาวชลธิชา  ลิ้มเกษตรสกุล
2. นางสาวสุภาพร  สังข์งาม
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงวาหทัย  อุปพันธ์พงศ์ชัย
2. เด็กชายเจษฎา  ฮู้ทรง
 
1. นายสุรชัย  จันทร์หงษ์
2. นางสุภา  เกาะเต้น
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายชนะภัย  พงษ์เพิ่มวงษ์
2. เด็กชายอดิศร  บัวแก้ว
 
1. นางสาววราลักษณ์  จงเทพ
2. นายวันชัย  บุญมานันต์
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  ชีพสาทิศ
2. เด็กหญิงปภัทรสรา  กาวี
 
1. นายศิริสุข  ถนาวรณ์
2. นางสาวกัลยา  จันทร์อ้น
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิตติวัชร์  ปัตตาทานัง
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  มาเชียงผา
 
1. นายพีรดนย์  จิระกูลวัฒน์
2. นางสาวปิยมาศ  ปันพร
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายชนกันต์  ทรัพย์สนอง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ภูชิกะตัน
 
1. นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์
2. นายชาญวุฒิ  ภูยาธร
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายธีรกรณ์  คุ้มทรัพย์
2. เด็กชายอนุชา  บัวสง่า
 
1. นางสาววราลักษณ์  จงเทพ
2. นายวันชัย  บุญมานันต์
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายชญานิน  สุวรรณนิกรกุล
2. เด็กชายธัญ  บุญสุริยาธรรม
 
1. นายชาญศักดิ์  อยู่ประเสริฐ
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  ธนะเจริญ
2. เด็กหญิงํีธัญญรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  ประทุมรัตน์
2. นายศิริสุข  ถนาวรณ์
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศรีสมชัย
2. เด็กชายสหัสสนัย   สัญญนาค
 
1. นายสิทธกร   ลูนละวัน
2. นางสุรีรัตน์  เทศวงษ์
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายคุณากร  ทองบ้านเกาะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   พงษ์บ้านแพ้ว
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายกุลชาติ   ประภาสพงษ์
2. เด็กชายจีราวัฒน์   วิทธิเวชกุลธร
 
1. นางสาวธิติกา   นรสิงห์สาทร
2. นางสาวจันทิมา  เหรียญทอง
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กชายพิชิตชัย  ชาวนา
2. เด็กชายแอนดริว  ม่วงเชย
 
1. นายสุรชัย  จันทร์หงษ์
2. นางสุภา  เกาะเต้น
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายกฤษฎา   รอดคล้าย
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ตระการศุกล
 
1. นายกิตติศักดิ์  ถ้ำแก้ว
2. นายยืนยง  สิงหาวาสน์
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธันวา  นิมากร
2. เด็กชายเกรียงไกร  นพคุณ
 
1. นายสรเดช  เลิศวัฒนาวณิช
2. นางสาวพัตรา  ยงพรหม
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   ลิ้มฮกไล้
2. เด็กชายพรรณภพ   โพธิ์รักษา
 
1. นางอรวรรณ  สิมมะลี
2. นายณัชพล   บัวสมบูรณ์
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายปราเมศ  จำปาบวบ
2. เด็กชายวายุ  นกน่วม
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นางสาววัลย์ยา  อ่อนสี
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายธนดล  เล็กประเสริฐ
2. เด็กชายธนภัทร  อุ่มเพชร
 
1. นางสาวศิริมา  คงเสน
2. นายพีรวิชญ์  ปั้นดำ
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ถมสุวรรณ
2. เด็กชายศิวนาถ  จั่นบางยาง
 
1. นายทินกร  ไทยเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  แก้วควนชุม
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญบางยาง
2. เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งปาน
3. เด็กหญิงสาธิตา  ทัศนพาณิชย์
4. เด็กหญิงสิริกรานต์  ปัญญาประทีป
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิวาสุข
 
1. นายอานนท์  เพ็ชรเกลี้ยง
2. นายชวาฬ  อันชื่น
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงขำ  ตาน้อย
2. เด็กหญิงชลิตา  กุนาศล
3. เด็กหญิงทิพากร  บัวเงิน
4. เด็กหญิงรวิกานต์  เกษรเกิด
5. เด็กหญิงรวิพร  งั่วสมบูรณ์
 
1. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
2. นายพิเชษฐ์  คงศรี
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายธนภัทร  อถมพรมราช
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  กรรณทิพย์
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  พินิจการ
4. เด็กหญิงภาวิดา  ชาวบ้านเกาะ
5. เด็กหญิงสุชาวลี  ทองอ่อน
 
1. นางสาวอาริญชยา  ชุนสิทธิ์
2. นายวัลลภ  กลั่นชื่น
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สวัสดี
2. เด็กหญิงต้นข้าว  ทรัพย์มูล
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงพูล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  กงม้า
5. เด็กหญิงวราศิณี  ตีเหลา
 
1. นางสาวสุทธินี  สกุณวัฒน์
2. นางสาวมณีวรรณ  ปั้นทอง
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงกรกมล  โคละนำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์เพชร
3. เด็กหญิงชลธิชา  วิรัชกุล
4. เด็กหญิงดวงกมล  ยู้ท่าเสา
5. เด็กหญิงเปรมมิการ์  คล้ายแผน
 
1. นางสาวสิรินารถ  นาคปลัด
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ขุนทอง
2. เด็กชายธนากรณ์  ทองไพร
3. เด็กหญิงภัคจิรา  สิริวรไพบูลย์
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  สิริวรไพบูลย์
5. เด็กหญิงสิริภัทร  สัตยธรรม
 
1. นางสาวศศิพร  ขันติภิญโญ
2. นางสาวทฤชษา  เอลโย
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 7 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เดชประสาท
3. เด็กหญิงปารณี  ชอบธรรมดี
4. เด็กหญิงพิชชาพร  รอดคง
5. เด็กหญิงอรุณี  สินหิรัญธันยกร
 
1. นายฆัดธะนาม  ธรรมอินทร์
2. นางปูริดา  ขวัญไตรรงค์
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทองนิสา   จักขุจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    รู้จิตร
3. เด็กหญิงวันวิสา   แป้นรักษา
4. เด็กหญิงศุภกานต์    บรรเทา
5. เด็กหญิงเจนจิรา   พงค์ภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แหวนเงิน
2. นางสาวอัจฉรา  อยุทธศิริกุล
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงบิญญา  
3. เด็กหญิงพิชชาอร  สุคำม่วง
4. เด็กหญิงภัทรมน  แสงอรุณ
5. เด็กหญิงมนัสชนก  ชูศรียิ่ง
 
1. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
2. นายอริธัชย์  สิทธิกิตติยานนท์
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงจินตนา   สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงประภัสสร   อุ่ยกระโทก
3. เด็กหญิงปัญญาพร   พลตื้อ
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร   บุตรสันเทียะ
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   ดอกจันทร์
 
1. นายรณกร  รักษ์ศิลป
2. นางสาววิรัญยา  จุลนันท์
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีจินดา
2. นางสาวภักร  -
3. นางสาวภัทรภากร  บัวเงิน
4. นางสาวสุนิตา  โคกจินดา
5. นางสาวสุปราณี  เหมือนมณี
 
1. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
2. นายพิเชษฐ์  คงศรี
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวธัญพิชชา  จุมปูบุญ
2. นายศุภกร  วงษ์ศรี
3. นางสาวสิรินญา  ทิพย์ประสงค์พร
4. นางสาวอุทุมพร  สิทธิศรีจันทร์
5. นางสาวอุมาภรณ์  อยู่สุข
 
1. นางสาวสิรินารถ  นาคปลัด
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาดา   นุชเสียงเพราะ
2. นายมงคล   เมาคำ
3. นางสาวลลิตา   เอียดมูสิก
4. นางสาววรรณกานต์   ตาแก้ว
5. นายศักดิ์ชัย   จริตไทย
 
1. นางสาวอัจฉรา  อยุทธศิริกุล
2. นางสาวศิริพร  เฟืองอุย
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายกันต์  สุขม่วง
2. นางสาวกาญจนา  คำนนท์
3. นางสาวธิดารัช  ศรีอริยกร
4. นางสาวปภาวรินท์  แก้วสายทับ
5. นางสาวสุชาดา  ชาติเกียรติสกุล
 
1. นางสาวอาริญชยา  ชุนสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  ชวนประสิทธิ์
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวชูขวัญ  ฟูกทรัพย์
2. นางสาวปาริฉัตร  ทองมีแสง
3. นางสาวสุชานันท์  แสงทอง
4. นางสาวอัชฌา  งามชื่น
5. นางสาวเมสิณีย์  มงคลแก้ว
 
1. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
2. นางสาวสุนิสา  เทศเจริญ
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร์  ทองประยูร
2. นางสาวจินดาทรัพย์  มิลอน
3. นายธนบูลย์  เสวกจินดา
4. นายปรเมศร์  คุ้มถนอม
5. นางสาวอริสา  จันทะกูล
 
1. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
2. นางสาวรัตติกาล  จำอินทร์
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.25 ทอง 7 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวชัญญา  ก๊กผล
2. นางสาวนิภาพร  ดาวทอง
3. นางสาวพัชรินทร์  แซ่ตัง
4. นางสาวลลนา  นุยืนรัมย์
5. นางสาววนิดา  รถทอง
 
1. นายชัยณรงค์ฤทธิ์  ธัญญเจริญ
2. นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  คงวิจิตร
2. นายปฏิภัทธิ์  จันทร์วงษ์
3. นางสาวพรประภา  ศรีสุพรรณ
4. นางสาวรัตติยากร  นพคุณ
5. นางสาววีรญา  เดชเพชร
 
1. นายวัชระ  หวายฤทธิ์
2. นางสาวลำยอง  คงสงฆ์
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวจันทร์จิรา   มาแก้ว
2. นางสาวชญาดา   สภานนท์
3. นายทศพล   ภูอุทา
4. นางสาววราภรณ์   เพชร์ขุนทศ
5. นางสาวสุกัญญา   เทพบุรี
 
1. นางสาววาธินี   ขาวพุ่ม
2. นางรุ่งอรุณ  สอสิริกุล
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.75 ทอง 10 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกิตติกา  ศรีสุกใส
2. นางสาวตรีรัตน์  มากคง
3. นางสาวธัญวรัตน์  เจริญตา
4. นางสาวพิมลลักษณ์  สีหาสุทธิ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  เกนทะโกฎิ
 
1. นายอานนท์  เพ็ชรเกลี้ยง
2. นายชวาฬ  อันชื่น
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวกมลชนก  บัวทอง
2. นางสาวจุฑาภรณ์  จุลศรี
3. นางสาวณิมนษดา  บุญมีรอด
4. นางสาวพิมพ์รภัทร  เกิดวิชัย
5. นางสาวเนตรดาว  บัวอุบล
 
1. นางสิริพันธ์  วุฒิพงศ์
2. นางไสว  เกตุแดง
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวจิรัญญา  ภัทรธนวัฒน์
2. นายปรินทร์  เซงจา
3. นายรัชชานนท์  ปัจฉา
4. นางสาวสมสุดา  กุลกรรณ์
5. นางสาวอริสา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวธนัชพร  เอื้อประเสริฐ
2. นางสาวเกสร  จงนิมิตมงคล
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวฐิตินันท์  คงนาน
2. นางสาวธมนวรรณ์  บัวเทพ
3. นางสาวภาวิเดา  เวปุดานนท์
4. นางสาววีรยา  แก้วกระจ่าง
5. นางสาวหทัยรัตน์  จุ้ยดี
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  เหล่านอก
2. นางสาวชลภัท  วรุณวิภากุล
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจันทกานต์  ดำเวียงคำ
2. นางสาวบวรลักษณ์  ศรีประเสริฐ
3. นางสาวพิชญาภา  สร้อยสมจิตร์
4. นางสาววณิดา  ริมหมู่ดี
5. นางสาวศิริกัญญา  ชะฎาทอง
 
1. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
2. นายอริธัชย์  สิทธิกิตติยานนท์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฏฐา  โดดสังข์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เปลี่ยนศิลปะชัย
3. เด็กชายณัฐพล  ทรัพย์ขำ
4. เด็กชายสิทธิเดช  ภูเขาใหญ่
5. เด็กหญิงสุริษา  อรุณนัฏ
 
1. นางพัชรินทร์  คงสมบัติ
2. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกมลชนก   แพนลา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรัพย์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวรัมพร  รู้ธรรม
4. เด็กชายเทวินทร์  จงมีสุข
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   สุริเย
 
1. นายอัฐพงศ์   แก้วเจียรวนนท์
2. นางสาวพิมพ์อธิชา  ห้องสวัสดิ์
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายนพรัตน์  นุชวงษ์นาช
2. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  จันทร์ทองสุข
3. เด็กหญิงพลอยรัตน์  จำปานวน
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาศรีรัตน์
5. เด็กหญิงอรรัมภา  สิทธิเสนา
 
1. นายจิรศักดิ์  พิมพ์พันธ์
2. นางสาวพัชรี  เหรียญทอง
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   อินเสือ
2. เด็กชายรติภัทร   อ้นบำรุง
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คุ้มเปี่ยม
4. เด็กหญิงอริสรา  ออกประทุม
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์   แสวงศิลป์
 
1. นางวารี  สังข์เขียว
2. นางสาวจรีพร   พูลชัย
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.9 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลยา  แก้วบัวพาน
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  มักมะยม
3. เด็กหญิงปรียานุช  นนทศาสตร์
4. เด็กหญิงสิตา  ยังสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุชาวดี  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สนธิ
2. นายรัฐพล  ทีคำ
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายจักรินทร์  เพชรรักษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  อินทร์เอี่ยม
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทับเลี้ยง
4. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วปฐม
5. เด็กหญิงวรางคณา  จูเอี่ยม
 
1. นางสาวน้ำฝน  สุวรรณเชษฐ
2. นายนิรุตต์  ตันเปรมวงษ์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงชนัดชา  เหมือนละม้าย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคาหลวง
3. เด็กหญิงนุชนภา  มัคเจริญ
4. เด็กหญิงน้องเดือน  จันทร์คลองตัน
5. เด็กหญิงศัลธยา  อินทรพิพัฒน์
 
1. นางสาวสำรวย  สันทอง
2. นางสาวกาญจนา  สิริวงศาวรรธน์
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.1 ทอง 8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงจิติยา  ประพันธ์พจน์
2. เด็กหญิงชนาภา  จาตะเสม
3. เด็กหญิงปรารถนา  ทองพาศน์
4. เด็กหญิงพัชทราภร  แย้มสมุทร
5. เด็กหญิงมัตติกา  แสงหิรัญ
 
1. นายถาวร  เนตร์นันท์
2. นายนพอนันต์  ไชยสนาม
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทับทิมทอง
2. นางสาวจิรนันท์  เสือสี
3. นางสาวพิชญา  ชาวบางน้อย
4. นางสาวรุ้งตะวัน  สุวรรณ
5. นางสาวสรินทิพย์  บุญประเสริฐ
 
1. นายมานิด  อมรลักษณ์ปรีชา
2. นายสมเดช  ก้าวพัฒนา
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวธนัชพร  เหมือนท่าไม้
2. นางสาวนิชกานต์  คุณพรรณ์
3. นางสาวบุษบง  เภตรานนท์
4. นางสาวอทิตยา  จันทร
5. นางสาวอรสา  คิดนุนาม
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายชัชชาย  นิสสัยสุข
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวดุษฎี  ไชยศักดิ์
2. นางสาวนัชชา  ดีงาม
3. นางสาวปารีญา  นุชโสภา
4. นางสาวสุชาวดี  อิ่มทรัพย์
5. นางสาวใจประดับ  กามลคร
 
1. นางสาวพิมพ์อธิชา  ห้องสวัสดิ์
2. นายอัฐพงศ์   แก้วเจียรวนนท์
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐริกา  บุญเจริญ
2. นางสาวปิ่นมณี  เพ็ชรภู่
3. นางสาวภัทรกันย์  เลิศไตรณรงค์
4. นางสาวระพีพัฒน์  สุบัติคำ
5. นายวิวัฒน์  วรวัฒนา
 
1. นางสาวหัทยา  เพ็ชรอิน
2. นางสาวสิริลักษณ์  สนธิ
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.62 ทอง 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายกฤต  นิลโท
2. นางสาวปทิตตา  ใจเที่ยงธรรม
3. นายพงศกร  เหรียญทองคำ
4. นายราเชนทร์  ซานเชส แซ่ริม
5. นายวัฒนา  พรมมิ
 
1. นางจิรา  สมเกียรติกุล
2. นางสาวสุวรรณา  จูเอี่ยม
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายจิรศักดิ์   สารัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์   ลัยนันท์
3. นางสาววิภาวินี   สุมรัมย์
4. นายวิรยะ   บุญเต็ม
5. นายเธียรชัย   คงชาวนา
 
1. นางสาววาธินี   ขาวพุ่ม
2. นางสาววิรัญยา  จุลนันท์
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  จั่นโพธิ์เตี้ย
2. นางสาวจารุวรรณ  ชาตรีคำ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  วันดี
4. นางสาวปุณรดา  หทัยนรากุล
5. นางสาวอรวรรณ  เทศผ่องใส
 
1. นางสาวจิดาภา  แสงอรุณ
2. นางสาวกัลยกร  แสงอรุณ
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.1 ทอง 8 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวกวินทิพย์  รามจาตุ
2. นางสาวจันทนา  โชคชัยพิบูลย์
3. นางสาวธมนวรรณ  นิละบุตร
4. นางสาวพัชรินทร์  เบี้ยวบังเกิด
5. นางสาวเบญจพร  อ่วมเมี่ยง
 
1. นางชนากานต์  อินจงกล
2. นางสาวณิชากร  ศรีอ่อนโพธฺิ์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา  สกุลเต็ม
2. นางสาวทิพานัน  รุ่งเรือง
3. นางสาวธนวรรณ  แซ่คู
4. นางสาวนัดดา  เพิ่มสิน
5. นางสาวสายสุณีย์  คุ้มเปี่ยม
 
1. นายธวัช  ประดับ
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 10 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  ปิ่นมณี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  สายสวัสดิ์
3. นายระพีพงศ์  ระหงษ์
4. นางสาวศิริพรรณ  แสงสุข
5. นางสาวเปรมสินี  ภู่สุด
 
1. นางสาวสำรวย  สันทอง
2. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายชาคริต  เที่ยงตรง
2. เด็กชายธีรนัย  เทียมศิริ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์ดา
4. เด็กชายวสุพล  ทมกระโทก
5. เด็กชายศรัณย์  มิลาวรรณ์
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นายภวัต  โลกวิทย์
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายชัชชล  มณีรัตนรุ่งเรือง
2. เด็กชายลภณ  รุ้งพราย
3. เด็กชายลวัณกร  เมธานิธิกุล
4. เด็กชายวรพล  รุจิรอานนท์
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  วัฒนาพร
 
1. นายภคพงศ์  เหล่ายนขาม
2. นางสาวชลิตา  จินันทุยา
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงขอขวัญ  เตชะองอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียนย้อย
3. เด็กชายพงค์ศักดิ์  วานิชยานนท์
4. เด็กหญิงศริญญา  ภักดีไทย
5. เด็กชายอชิระ  พงศาปรมัตถ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สืบบุก
2. นายปราชญ์  สุขสายชลธาร
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   สุนา
2. เด็กหญิงกาญจนา   อุดเรือน
3. เด็กชายนัฐพล   คะพลวงศ์
4. เด็กหญิงวิสุดา   วิเศษนคร
5. เด็กชายอาชา   สำราญ
 
1. นายพรชัย  เกิดสินธุ์
2. นายณัฐพล   รัศมียิ่งมงคล
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สอนกล่อม
2. เด็กชายตะวัน  สินทะเกิด
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิงหา
4. เด็กชายพิเชษฐ์  ทองคำ
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เหนี่ยวองอาจ
 
1. นายธวัช  ประดับ
2. นายสนธยา  มอญใต้
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกชกร  หารดำรงค์
2. นางสาวฐิติยา  เยื้องไธสง
3. นางสาวนภัสสร  สิงห์ชูวงค์
4. นางสาวศิริพร  ศรีปุย
5. นางสาวอรณิชา  วรรณโกวัฒน์
 
1. นางสาวสุนิสา  เทศเจริญ
2. นายธีรวัฒน์  บุญปะถัมภ์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายปณิธาน  ขยันกิจ
2. นายปรมินทร์  นกจิบ
3. นายวีรัชย์  ช้างพันธ์
4. นายศิวกร  บุญยะ
5. นายอุชุกร  เกาะสมุทร
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นายรัฐพล  ทีคำ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวนวรัตน์  เปี่ยมเพิ่มพูล
2. นายพงศภัค  พรหมนิตย์
3. นางสาวภัณฑิรา  ชอบชื่น
4. นางสาวสิรินดา  ทิมอินทร์
5. นายอาคเนย์  บางประอิน
 
1. นางกาญจนา  เกตุเรือง
2. นางสาวจริยา  มีแสง
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธนภัทร  ศรีมา
2. นายปฐพี  พลอยสีขำ
3. นายปิยกิจ  ยุวดำรงชัย
4. นายพันกร  งามดอกไม้
5. นายหมื่นเขต  ลีพา
 
1. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมรังกา
2. นางสาวกุสุมา  จักขุจันทร์
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจตุเทพ  วิเศษเจริญ
2. นายจรุง  กาญจนศร
3. นายธุวานนท์  ปลื้มญาติ
4. นายนนทวัฒน์  จันจู
5. นายพุฒิพงศ์  จันทบาล
 
1. นางจันทร์กรา  บัวจง
2. นายจิรายุส  ดำรงกิจกุลชัย
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายกิตติพันธ์  คำแหง
2. นายจีรวัฒน์  ทองประเสริฐ
3. นายชัชวารย์  จันทร์อ้น
4. นางสาวญาณิกา  บุญอ่อน
5. นายฐิฌานนต์  จริยปัญญางาม
6. นางสาวณัฐพร  ภูอาจสูง
7. นางสาวทิพย์ตะวัน  เพิ่มลี้วิริยะกุล
8. นายธัญพิสิษฐ์  แจงบำรุง
9. นายบวรภัค  ราชสุทธิ์
10. นางสาวบุณฑริก  เข็มแดง
11. นางสาวปภาวดี  โพธิ์น้อย
12. นายปิยวัฒน์  ปิดตาระโพธิ์
13. นายพงศธร  โฉมศรี
14. นางสาวพลอยพรรณ  สุวรรณเวียง
15. นางสาวพิทยารัตน์  เฮี้ยนชาศรี
16. นายรณชัย  ชูเกตุ
17. นายวรวุฒิ  อินชูกุล
18. นายวีรพงศ์  ฟักบางยุง
19. นางสาวศิริวรรณ  แฝดกลาง
20. นางสาวหรรษมน  แสนคำราง
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
2. นายจิรศักดิ์  พิมพ์พันธ์
3. นางสาวกุสุมา  จักขุจันทร์
4. นางสาวณิชนันท์  หงษ์งาม
5. นางสาวจิดาภา  แสนโยธา
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจตุพรชัย  ทองประเสริฐ
2. นายจุลจักร  แพงแสน
3. เด็กชายณัฐภัทร  เอื้อสถาพรกิจ
4. นายทินกฤต  มาสันเทียะ
5. นายธนพล  เนตรล้อมวงค์
6. นางสาวธนัชชา  เกิดช่อ
7. นางสาวธนัญญา  ไกลพะเนา
8. นางสาวนราเกตน์  กำเนิด
9. นางสาวนันทน์ณัฏฐ์  ผ่องธรรม
10. เด็กชายประจักษ์   แสงรอด
11. นายปวเรศ  แก้วบัวขาว
12. เด็กหญิงปาณิศา  มรรคเจริญ
13. เด็กหญิงพัณณิตา  ชาวสมุทร
14. นายภัคธร  บุหลั่นเพ็ง
15. เด็กชายวรภพ  เคลิ้มฝัน
16. นางสาววันเพ็ญ  พูลคล้ายวงษ์
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยภูธร
18. นายศุภกร  สุวรรณ์
19. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ทอง
20. นางสาวเสาวรักษ์  ชาติพหล
 
1. นายพิชัย  วงษ์จันทร์
2. นายถาวร  มุคำ
3. นางสาวนุชจรีย์  หุ่นเจริญ
4. นางสาวกัลยา  พัวอุดมเจริญ
5. นางสาวลัดดา  กาฬจันทร์
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกชพร  ปรัชญาเสมากุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  แจสมุทร
3. นายกิตติศักดิ์  อริยะพิทักษ์
4. นางสาวจิรวรรณ  แกรอด
5. นางสาวช่อผกา  สีสวย
6. นางสาวฐิตินันท์  ช่องคันปอน
7. นางสาวณัฎฐธิดา  แก้วพิทักษ์
8. นายธนวุฒิ  จันทรากูลพงษ์
9. นางสาวนภสร  จูงอานุภาพ
10. นางสาวพรรณวชา  สิงหา
11. นางสาวภัสทรา  คุณบุราณ
12. นายรัตนพงศ์  สมบูรณ์
13. นางสาววริศรา  ฉายะยันต์
14. นางสาวศรินดา  ทองบ้านเกาะ
15. นางสาวศศิวิมล  ไหมสีงาม
16. นายศุภโชค  ใกล้ชิด
17. นายศุภโชค  แทนเจ็ดริ้ว
18. นายอนันตชัย  แสงสว่าง
19. นางสาวเกวลิน  ลิ้มบริสุทธิ์
 
1. นางสาวธนัชพร  เอื้อประเสริฐ
2. นางสาวเกสร  จงนิมิตมงคล
3. นายสมเดช  ก้าวพัฒนา
4. นายมานิด  อมรลักษณ์ปรีชา
5. นายนพอนันต์  ไชยสนาม
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกชพรรณ  เกิดจงรักษ์
2. เด็กหญิงจุฬามณี  ศรีรักษา
3. นายณพดล  ชูสุข
4. นายภานุกรณ์  บุญพลบ
5. นางสาวรัตติยา  กิมจือ
6. เด็กหญิงวรดา  สวนสวัสดิ์
7. นางสาววิลาวัณย์  เอกพงษ์
8. นางสาวศรัณย์พร  วรดูลย์
9. เด็กหญิงศศิธร   เชื้อมอญ
10. นายศิระ  เส็งหริ่ม
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดาราเย็น
12. นายสุรพันธ์  พึ่งเจาะ
13. นางสาวอรลดา  อืนทำมา
14. นางสาวอัญญาดา  บุตรทองคำ
15. เด็กหญิงอัญมณี  ปริบูรณะ
16. นายเกียรติศักดิ์  ทัศน์มาลี
17. เด็กหญิงเมธาวี  นนท์สุภี
18. เด็กหญิงแก้วศรัญญา  ทรรศนสฤษดิ์
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
3. นายภวัต  โลกวิทย์
4. นางธิดาเทพ  ปัทมะ
5. นายอริธัชย์  สิทธิกิตติยานนท์
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  วิโรจน์จรัสกุล
 
1. นางสาวธนสิริ  ขาวจันทร์
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คูหลำ
 
1. นางสาวจิดาภา  แสนโยธา
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงรัชดา  หงษ์สทอง
 
1. นางสาวภาวิณี  หมายมี
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงปรางค์ธิดา  อยู่คล้อย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พงษ์บ้านแพ้ว
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  น่วมกลิ่น
 
1. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อยู่กุญชร
 
1. นางสาวธนัชพร  เอื้อประเสริฐ
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 7 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กชายปีรติ  ฉวีวรรณ์
 
1. นางศิราณี  หนูเพชร
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทศพล   สำแดงชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ครุฑศิริ
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายกิตติทัศน์  พุทธวิริยะกุล
 
1. นายอรุณ  แสงจันทร์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  รอดทะยอย
 
1. นายธวัช  ประดับ
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสุมณฑา  สุทธิราช
 
1. นางสาวกมลรัตน์  พงษ์บ้านแพ้ว
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวปิญาพร  ฟักสุวรรณ์
 
1. นางธิดาเทพ  จิตต์ปัทมะ
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวปุณยวีย์  ผลบุญเสริม
 
1. นางสาวพนารัตน์  แจ่มจำรัส
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอาริยา   คำบัวขวา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ครุฑศิริ
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวรุจจิรา  แสนมี
 
1. นางสาวณิชนันท์  หงษ์งาม
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวเกศิณี  แก้วหลวง
 
1. นางสาวภาวิณี  หมายมี
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายอิสริยยศ  กองแก้ว
 
1. นางสาวธนัชพร  เอื้อประเสริฐ
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวธัสฎาธร  วรหสังข์
 
1. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 9 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  ชะนะบุญ
 
1. นางสาวสำรวย  สันทอง
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายภุมเรศ  รอดเขียว
 
1. นางศิราณี  หนูเพชร
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญทวี   พงษ์โอสถ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ใจซื่อสมบูรณ์
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกัณฑิรา   ครูประเสริฐ
2. นายจิรวัฒน์  ศิลปประสาทเอก
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุทธิลักษมี
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงจินต์ฑิกา   ชานนท์
2. เด็กชายปิยังกูร   พูลแช่ม
 
1. นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร
2. นางรุ่งอรุณ  สอสิริกุล
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงยุวันดา  คงพุกา
2. เด็กชายศุภกร  โต๊ะเจริญ
 
1. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
2. นางแม้นมาส  สุดดี
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  นุ่มทองคำ
2. เด็กชายสิปปกร  เกตุแก้ว
 
1. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
2. นางสาวสำรวย  สันทอง
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 6 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายพงษ์เทพ  นุชมั่น
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์วัน
 
1. นางปูริดา  ขวัญไตรรงค์
2. นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงธันย่า  คงพุกา
2. เด็กชายธีรยุทธ  รัตนพงศ์ธระ
 
1. นางสาวเกสร  จงนิมิตมงคล
2. นายสมเดช  ก้าวพัฒนา
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ไกรพัฒน์ธัญกุล
2. เด็กหญิงพรพิมล  ล้อมเล็ก
 
1. นายนิรันดร์  บาลี
2. นางสุภาพร  สังข์สร
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายศักรินทร์  มงคลชนะวงศ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ปิยกัณฑ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เฮงทิ้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  สกุลเนรมิต
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายภัคพล  ตั้งดีวิจิตศิลป์
2. เด็กหญิงอภิชญา  แสนศรีมหาชัย
 
1. นางสาวธนสิริ  ขาวจันทร์
2. นางประไพ  เย็นสบาย
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายปัญญาพล  จันทำ
2. นางสาวอารีรัตน์  ภู่สุวรรณ
 
1. นางสาวรัตน์ตัญญู  ประกอบผล
2. นางสาวพนารัตน์  แจ่มจำรัส
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 12 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกนกภรณ์  แพรัตนดิลก
2. เด็กชายภูรีภัทร  ลิ้มสถาพร
 
1. นายพิชัย  วงษ์จันทร์
2. นางสาวจริยา  เทพสมุทร
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  วรรณรังษี
2. เด็กหญิงสุชาดา  นพคุณ
 
1. นายวุฒิชัย  อุ่นชิน
2. นางสาวอาทิตยา  อุบลมณี
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงนภัทร  ศรีวิทิตกุล
2. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญชนม์กุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  สืบบุก
2. นางสาวนุชนาจ  กาบแก้ว
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงภคอร  เศรษฐีสำราญ
2. เด็กชายอนาบุญ  นัจสิทธิ์
 
1. นางสาวปิติภัทร  ลือพงษ์
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายธิติพันธ์  ธโนปจัย
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุขตน
 
1. นางพัชรินทร์  คงสมบัติ
2. นางสาวทองพูน  เจือไทย
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงศิรพัตร์  ศิริศิลป์
2. เด็กชายเพียงพอ  ดวงจินดา
 
1. นายธนาวัตร  ใจตรง
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิรัฐ
2. เด็กชายอรรถพล  คำกลั่น
 
1. นายอำนาจ  หาญวิเศษ
2. นายจารึก  ฤทธิสุข
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชมเกษร
2. เด็กชายเดชา  บัวเกิด
 
1. นางสาววีร์สุดา  นุชสวาท
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 20 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงรัตนากร  มุกดาสาคร
2. เด็กชายเดชทวี  รูปทรง
 
1. นางนงลักษณ์  บัวสกุล
2. นางสุพร  แก้วหาวงษ์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มากเปียม
2. เด็กชายสุภัทรชัย  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  เปรมประเสริฐ
2. นายกันตณัฐ  บุญประเสริฐ
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายกฤติธี   สายสุด
2. นางสาวณัฐธิดา   กลัดกมล
 
1. นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร
2. นางสาววาธินี   ขาวพุ่ม
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์  วงศ์จำปา
2. นายรัฐศาสตร์  สัตบุตร
 
1. นางสาวสาวิตรี  เฮงทิ้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  สกุลเนรมิต
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายปุญยวีร์  ทองชิว
2. นางสาวสรัลพร  สมประดิษฐ์
 
1. นางสาวพิมพ์อธิชา  ห้องสวัสดิ์
2. นางยุพา  เอี้ยงชะอุ่ม
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวณัฐกมล  คุ้มสว่าง
2. นายสุธา  จิตรประสงค์
 
1. นางสาวเกสร  จงนิมิตมงคล
2. นายมานิด  อมรลักษณ์ปรีชา
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายวัชรพล  ศักดิ์เกษมโสภณ
2. นางสาวอภัสชา  สุขมั่น
 
1. นางสาวปิติภัทร  ลือพงษ์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.16 ทอง 6 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวกิติยา  เขียวกระเสม
2. นายกุลชาติ  ชนะพาล
 
1. นายนิรันดร์  บาลี
2. นางสุภาพร  สังข์สร
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายกิตติทัต  สุดดี
2. นางสาวธิดาพร  แตงอ่อน
 
1. นางสาวชลภัท  วรุณวิภากุล
2. นางสาวจันทร์ฉาย  เหล่านอก
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.83 ทอง 8 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาววนิชพร   นาคพันธ์
2. นายอาทินันท์   หล้ารอด
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจริยา  เล็กชิน
2. นายมนัญชัย  ฉิมบุญอยู่
 
1. นางสาววีร์สุดา  นุชสวาท
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวรัชนีกร  สุขเริงรื่น
2. นายสิรภพ  ไชยชำนาญ
 
1. นางสาวสมฤดี  จันทร์กล่ำ
2. นางสาวนริสรา  อากาศ
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.16 ทอง 11 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวมลธิชา  นพคุณ
2. นายอัครชา  ชาวนาโค
 
1. นายวุฒิชัย  อุ่นชิน
2. นางสาวอาทิตยา  อุบลมณี
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.83 ทอง 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายจักรภพ  พากุล
2. นางสาวรรินธร  จันทร์เปลี่ยน
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นางพัชรินทร์  คงสมบัติ
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.83 ทอง 12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
2. นางสาวศศิตา  วีระพงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  เทศเจริญ
2. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.83 ทอง 14 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวกชกร  สังข์อนุสรณ์
2. นายธณัท  เฉลิมกิตติชัย
 
1. นางปูริดา  ขวัญไตรรงค์
2. นายฆัดธะนาม  ธรรมอินทร์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวคณิศร  ธรรมสาลี
2. นายวิศรุต  รุ่งลอย
 
1. นางสาวรัตน์ตัญญู  ประกอบผล
2. นางสาวพนารัตน์  แจ่มจำรัส
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวณีรนุช  ภูบรรพต
2. นายภัทรวุฒิ  ล้อธนโชติ
 
1. นางสาวปาริชาติ  สืบบุก
2. นางสาวอรอนงค์  รื่นเริงใจ
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 17 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายกฤษณะ  อ้นสาย
2. นางสาวปรียาพร  วรรณพัฒน์
 
1. นางนงลักษณ์  บัวสกุล
2. นายสุนันท์  เฮงมี
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกฤตยา  คุณสี
2. นางสาวจริญญา  เจิมจวง
3. เด็กหญิงชนกกานต์  พรมมะทิง
4. เด็กหญิงชนัฏดา  ศรีสมุทร
5. นางสาวณัฐณิชา  เปี่ยมเจริญ
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  อาภาวุฒิภาคย์
7. นางสาวปวันรัตน์  สุทธิ
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทริเพ็ง
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ชื่นชม
10. เด็กหญิงเมทิกา  สุรวิทย์
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางสวงษ์  วัชรสาคร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรรณเอี่ยม
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกมนนิษฐ์   ภิรมย์กิตติ์กุล
2. เด็กหญิงจันทิมา   อินมิทิน
3. เด็กหญิงณชกมล   ยืดเนื้อ
4. เด็กหญิงธิติมา   นพคุณ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา   ทองสวัสดิ์
7. เด็กหญิงภิญญดา  มอญใต้
8. เด็กหญิงภูลิสา   บุญแย้ม
9. เด็กหญิงวรรณวิษา   วังประทุม
10. เด็กหญิงวิชาดา   ช่อทองดี
 
1. นางวารี  สังข์เขียว
2. นางนุชจรี   พัฒนเรืองกุล
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พันศิริ
2. เด็กหญิงจิรดา  ศรีงาม
3. เด็กหญิงปาณิศา  กลับวงษ์
4. เด็กหญิงยุวดี  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงรนิตา  ภิลาคุณ
6. เด็กหญิงรัตนสุดา  สุมาลี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  คำเดิม
8. เด็กหญิงวริศา  แซ่อึ้ง
9. เด็กหญิงสิริกัลยา  ประดิษฐ
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  สมบัติอารี
 
1. นางพัชรินทร์  คงสมบัติ
2. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
3. นายภวัต  โลกวิทย์
 
624 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนาพร  ชะวาเขียว
2. เด็กชายนนทวัฒน์  อยู่พิทักษ์
3. นางสาวนัทชา  พันธ์ไผ่
4. เด็กหญิงวันวิสา  บุญพลบ
5. เด็กหญิงศลิสา  พนมศิลป์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะภา
7. เด็กหญิงสิริกร  กิตติคุณชนก
8. เด็กหญิงสิรินยา  สายสุด
9. เด็กหญิงสุนิตรา  โชคเหมาะ
10. เด็กหญิงไปรยา  อยู่เเจ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กุลกรินีธรรม
2. นางสาวดลยา  เบญจนุสรณ์
3. นางสาวภาวนา  สลอดตะคุ
 
625 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธนานุภัทร  รอดปาน
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  โถแก้ว
3. เด็กหญิงนัณธภรณ์  ภู่เปี่ยม
4. เด็กหญิงปภาดา   รอดแดง
5. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์แสงน้อย
6. เด็กหญิงวศินี  โอสถ
7. เด็กหญิงวาสนา   ยิ่งใหญ่
8. เด็กหญิงศศิวิมล  เกรียงไกรศร
9. เด็กหญิงอมราพร  มะขามหอม
10. เด็กหญิงอริศรา  รอดดารา
 
1. นายจักรวี  กองวิเชียร
2. นางสาวธาราพรศ์  ศรีบุญญารักษ์
3. นางสาววาสนา  สกุลนิติโรจน์
 
626 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายชัยพร  มาวิเชียร
2. นายชินวัตร  พิมายนอก
3. นายธนวัตน์  กิ่งเเก้ว
4. นายพงศธร  รอดบุญเกิด
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนช้อย
6. เด็กชายภูบดินทร์  บุตรโยจันโท
7. เด็กชายวรเมธ  ภาคานาม
8. นายสมพงษ์  เเซ่ลิ้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กุลกรินีธรรม
2. นางสาวดลยา  เบญจนุสรณ์
3. นางสาวภาวนา  สลอดตะคุ
 
627 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวกรรณิภา  สิมาทอง
2. นางสาวกัญญาวีร์  สิมาทอง
3. นางสาวจิรกา  จรอำ
4. นางสาวณัชกานต์  เพ็ชรจิตต์
5. นางสาวน้ำทิพย์  ยิ้มจ้นทร์
6. นางสาวปุณยานุช  มาถึ
7. นางสาววิจิตราภรณ์  นิลสาริกา
8. นางสาวสุุพิชฌา  ศิลปกิจ
 
1. นายอภิชาติ  เกตุเรือง
2. นางสาวศิวริน  ผะกาแดง
3. นายธีรพล  เปกไธสง
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พิมายกลาง
2. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงพาราม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง
2. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายชวิศ  กิจเกษตรสถาพร
2. เด็กชายธนสรณ์  ศรีสมาน
 
1. นางสาววาสนา  สกุลนิติโรจน์
2. นางสาวธาราพรศ์  ศรีบุญญารักษ์
 
630 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติพงศ์  อู่เจริญ
2. เด็กหญิงพรธิภา   ระวิโชติ
 
1. นางสาวดลยา  เบญจนุสรณ์
2. นางสาวภาวนา  สลอดตะคุ
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พุกภูษา
2. เด็กชายธนภัทร  จ้อยถนอม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีแจ้
2. นางสาวพัชระนันท์  พรหมเสน
 
632 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิง จิรัชญา  เขียวคำ
2. นางสาวหงษ์สกุล   กิจประเสริฐ
 
1. นางพจนาฏ   จำปี
2. นายอนุวัฒน์  อินมงคล
 
633 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงวันวิภา   ปานล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงแพงพลอย  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เหลืองภักดี
2. นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล
 
634 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แซ่ตัน
2. เด็กหญิงสุภัททรา  สงัดศรี
 
1. นางสาวนุชนาถ   โพธิ์สุวัณวัฒนานัน
 
635 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวธนิดา  ศรีนิเวศน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ตั้ง
 
1. นายกัมพล  สารธิเสน
2. นายทีศักดิ์  แดงประดิษฐ์
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายพิศิษฐ์   ใคลสาคลี
2. เด็กหญิงฟาติมา  สัมหะ
 
1. นางสาวสุวพร  ทิมพิทักษ์
2. นายสันติสุข  งามเจริญ
 
637 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงชนัดชา  เหมือนละม้าย
2. เด็กหญิงนุชนภา  มัคเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์  ค้ำคูณ
2. นางสาววลัยพรรณ  ทองรอด
 
638 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายรัชพล  ศรีพันนา
2. เด็กชายไพบูลย์  แซ่จง
 
1. นายธิษณุ  โรจน์บัณฑิตกุล
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงนาตาชา  ต้นโพธืื
2. เด็กชายแสงตะวัน  แพงสา
 
1. นายณัฐกิตติ์  จาละ
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กชายศุภฤกษ์    น้ำฉ่ำ
2. นางสาวเปรมยุดา  เปรมเล็ก
 
1. นายพีรวัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวพรพิมล  ลาภเจริญโชค
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกตุจันทร์
2. เด็กหญิงรุจิรา    ลอดทรง
 
1. นายทวีชัย  เพ็ชรจิตร์
2. นางสาวศิริลักษณ์  บุศย์รัศมี
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นยอ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดธานี
 
1. นายศราวุฒ  บุญนาค
2. นายวราวุธ  ไชยรินทร์
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวฐณัชญ์พร  นิลสัมฤทธิ์
2. นางสาวอริสรา  ทองวัน
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  วิริยพรสวัสดิ์
2. นายจักรพันธ์  ปาอนันต์
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายณัฐกิตติ์  สนมศรี
2. นางสาวเบญญาภา  ชูบูระ
 
1. นางรจพร  รัตนพงศ์ธระ
2. นายวิทยา  หับเผย
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวนารีรัตน์  บุญเจริญ
2. นางสาวเพชรพลอย  ห้วยธาร
 
1. นายอัสนีย์  สระทำ
2. นางปิยรัตน์  ธงชัย
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาววีรยา  วงษ์ไล
2. นายสุรกฤษณ์   ธนากาญจโนภาส
 
1. นายบัณฑิต  องค์อภิชาติ
2. นางสาวธาราพรศ์  ศรีบุญญารักษ์
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวตะวัน   นิลเภตรา
2. นางสาวสิริญญา  โนนพยอม
 
1. นายสุเทพ  เหมือนถนอม
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายศิริโชค  ชิมเทพ
2. นางสาวสุทธิรักษ์  เตียเจริญ
 
1. นายศราวุฒ  บุญนาค
2. นายวราวุธ  ไชยรินทร์
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายศุภวิชญ์  จันทร์เมือง
2. นางสาวเพ็ญนภา  จาดฉา
 
1. นายนพคุณ  อยู่ทอง
2. นางทัศนีย์  แตงไทย
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาววราภรณ์  ปั่นกลาง
2. นายอนุชิต  โททำ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ทานะสิงห์
2. นางสาวพัชระนันท์  พรหมเสน
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายอินทัช  พัฒนศิริศักดิ์
2. นายเอกอนันต์  โพธิสมานรัตน์
 
1. นายธิษณุ  โรจน์บัณฑิตกุล
 
652 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายธนบดี  ศรีภักดี
2. นางสาวไพลิน  ทรัพย์กะสินธุ์
 
1. นายณัฐกิตติ์  จาละ
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนภสร  อินมิทิน
2. นางสาวอักษร  ทิมสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กุลกรินีธรรม
2. นายวีรชัย  คำวิรัตน์
 
654 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ดำขำ
2. นางสาวชุติมา  หงษา
 
1. นายพีรวัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวพรพิมล  ลาภเจริญโชค
 
655 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  ศรีจินดา
2. นางสาวภัทรภากร  บัวเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์  ค้ำคูณ
2. นางสาววลัยพรรณ  ทองรอด
 
656 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวณิชกานต์  เนื้อนุ่ม
2. นางสาวอธิติยา   สกุลเต็ม
 
1. นางพจนาฎ   จำปี
2. นายอนุวัฒน์  อินมงคล
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เกษตรปัญญา
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พิมายกลาง
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวนิชนันท์  พรหมพิทักษ์มณี
 
1. นางสาวสราวลี  เจี่ยทอง
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงอริสรา  เชื่อเมืองแสน
 
1. นางสาวภัทรกร  วงษ์เจียม
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจภักดี
 
1. นายพิชิต  วอทอง
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชันย์ประภา  วารีผล
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สื่อเฉย
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวดวงตะวัน  ต้นไม้ทอง
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสุภัชชา  ชังโชติ
 
1. นางสาวภัทรกร  วงษ์เจียม
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวลักษิกา  ชาวปากน้ำ
 
1. นางสาววณัฏฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวธิดารัตน์   บุญสนอง
 
1. นางสาวอรณิชชา  บุณยสิทธิ์พิชัย
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวนิสา  เก้าแสง
 
1. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวพิไลพร  จันทรพิภพ
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายภูวดล  กลิ่นสุบรรณ์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะ​วัฒนา​รุ่งเรือง​
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิณิชภรณ์  พรหมอุบล
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวฐิตาภา  ทองสินชัยเลาหะ
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกชนันท์  เทียมทอง
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงพิฆเนศ  ขันธวุธ
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกตัญญู  เทียบท้าว
 
1. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คุ้มเจริญ
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวนัทธิดา  รินกระโทก
 
1. นางสาวสราวลี  เจี่ยทอง
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ลอ
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงรักษิณา  ดวงจินดา
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงกชวรรณ  เชียงฉ่ำ
 
1. นายวิศรุต  กาญจนพัฒน์
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภัทชา  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวรชนก  บัวชื่น
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายอัครพล  พลแก้ว
 
1. นางสาวนุ​สบา​  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เหนี่ยวองอาจ
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายอภิรักษ์  วิเศษเด่นชัย
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงรินรดา  แก้วเสริมศักดิ์
 
1. นางสาวอรณิชชา  บุณยสิทธิ์พิชัย
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปาณิสรา  น่วมนวล
 
1. นายพิชิต  วอทอง
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายประสิทธิ์  แดนไทยช้างน้อย
 
1. นายประจักษ์  สมจิตร
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายพงศ์เทพ  พลอยเพ็ชร
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวกนกพร  รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  สมความคิด
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวจิดาภา  เลิศลัทธภรณ์
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แจสมุทร
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวหญิง  กองศรี
 
1. นางสาวอรณิชชา  บุณยสิทธิ์พิชัย
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  ตัชชนานุสรณ์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฟ้า  ทองดี
 
1. นางสาวพิไลพร  จันทรพิภพ
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นายสวิส  ล้อธนโชติ
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาววีระนุช  แก่นนาค
 
1. นางสาวสุมิตตา  หมื่นพิทักษ์
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายณัชพล  ลิ้มทอง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญสุข
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรากร  สงวนพิมพ์
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  งามสอาด
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทรงจันทร์
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนิชานันท์  มาโต
 
1. นายพิชิต  วอทอง
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงลดาวรรณ  ครุฑเดช
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาววรดา  ดารา
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  นึ่งแตง
 
1. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจารุพงศ์  รุ่งโรจน์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวศศิวิมล  ไหมสีงาม
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาววรกมล  เพ็งอุดม
 
1. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวธมนวรรณ  พรมแสง
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวญานิกา  ลั่ว
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวิยา  อินทร์รอด
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงพิมขณิฎฐ์  ชื่นนันทชัย
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงคำลอด  สดใส
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัณดิษฐโต
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวณิชมน  เจริญสุข
 
1. นางสาวสราวลี  เจี่ยทอง
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนภศร  ทองถนอม
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงศตพร  ถามูล
 
1. นายเอนก  กิจสุวรรณ์
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายภีระพัทร​  เทพโพพันธ์
 
1. นางสาวนุ​สบา​  เตชะวัฒนา​รุ่งเรือง​
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองอินทร์
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เดชศรี
 
1. นายพิชิต  วอทอง
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  พรมบัว
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงสุจารี  เฉลิมชัย
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปัณฑิตา  ตะกรุดเงิน
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายปฏิภาน  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวสุมิตตา  หมื่นพิทักษ์
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวรสิตา  อยู่คงประยูร
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1. นางสาวอรปรีญา  มาลัย
 
1. นายเอนก  กิจสุวรรณ์
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจีรวรรณ  คงหอม
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายเอกราช  ตราชู
 
1. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชนายุทธ  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวธิดา  ปานแดง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาววลัย  เต็มวุฒิกุล
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาววรางคณา  วัจนะรัตน์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวณัฐพร  นีระเสน
 
1. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชญา  อัตโยโค
2. เด็กหญิงปรีชญาพร  สนทอง
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตตา  กิยะแพทย์
2. เด็กหญิงปุณณิศา  หงษ์ห้อม
 
1. นางสาววณัฏฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ผิวจันทร์เลิศ
2. เด็กหญิงศิรินรัตน์  งามราศรี
 
1. นางสาวรชนก  บัวชื่น
2. นายสุเชษฐ์  เย็นสบาย
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ยงประพัฒน์
2. เด็กหญิงเชียนเอ๋อ  หวง
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงชุลีพร  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงศรุตา  วีรชัยเสวีน
 
1. นางสาวสราวลี  เจี่ยทอง
2. นายวัชระ  แก้วฉาย
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงวันเชญ  เพชรนารายณ์
2. เด็กหญิงสานขวัญ  เทวาวงศ์
 
1. นายพิชิต  วอทอง
2. นางสาวสุมิตตา  หมื่นพิทักษ์
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงนคนันทินี  บ่อบัวทอง
2. เด็กชายอดิวัชร์  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวภัทรกร  วงษ์เจียม
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  อ่อนเจริญ
2. เด็กหญิงสาวิตา  ดอนโสภา
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
2. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิมากรณ์
2. เด็กหญิงอริสรา  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
2. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  ทศทิพย์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงเทษ  สีนวล
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พันศิริ
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผาดกลาง
 
1. นางสาวสราวลี  เจี่ยทอ
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนพรัต  ยุวณวรรธนะ
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีเศษ
 
1. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงสิรินรัตน์  อินบางยาง
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายกมลภพ  วัดเพ็ชร์
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1. เด็กชายศุภเศรษฐ์  โมธรรม
 
1. นายเอนก  กิจสุวรรณ์
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยนสำอาง
 
1. นายวิศรุต  กาญจนพัฒน์
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายธนธร  วรรณอุบล
 
1. นายประจักษ์  สมจิตร
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงไผทชนก  สุนทรวร
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ทิกาปน
 
1. นางสาวภัทรกร  วงษ์เจียม
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนพรัช  โหมดเอี่ยม
 
1. นางสาวรชนก  บัวชื่น
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญิงพัชรัชล์  เจนธนอรรถกิจ
 
1. นางสาวนันทพร  บุญเจริญ
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอรปรียา  พรภัทรนำวงศ์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวลักษณา  กลัดเจริญ
 
1. นางสาวภัทรกร  วงษ์เจียม
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นายอัครชัย  วิเศษเด่นชัย
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวชุติมน  ศรีบุญเรือง
 
1. นางณิชภัทร  เจียระนัย
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวปภัสสร  เพ็ญจันทร์
 
1. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวดี  อินเจริญ
 
1. นางสาวพิไลพร  จันทรพิภพ
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายทวีศักดิ์  งามวงศ์
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวพณิดา  หุ่นจีน
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายเกรียงไกร  เธียรเจริญ
2. เด็กชายแท็ค แท็ค  
3. เด็กชายโชติวิทย์  อ่วมชื่น
 
1. นายมรกต  อินทุละหาน
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายคชาทัช  กนกพรพัทธ
2. เด็กหญิงศุภดี  ปลีดอก
3. เด็กชายหนึ่งเดียว  เสือพิทักษ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายกฤตจักร  ดีเวิน
2. เด็กหญิงภคพร  เทียนทอง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  โทวันนัง
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
2. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายก้องปพัฒน์  พรพนากุลพัฒน์
2. เด็กหญิงณิชากร  ทรายมูล
3. เด็กชายภากร  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรายุธ  ทุมสันเทียะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชนประชา
3. เด็กหญิงศุลีพร  พันสมุทร
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
2. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ช้างพลาย
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุขสบาย
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประทุมรัตน์
 
1. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
2. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายภวิศ  จันทบาล
2. นายศรายุทธ  สุนทรชื่น
3. นายสัณฐ์เพชร  กุกสันเทียะ
 
1. นายมรกต  อินทุละหาน
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวนพมาศ  เจียวท่าไม้
2. นางสาวนันทวรรณ  กาละพันธ์
3. นางสาวประภาพร  กาญจนาสน์
 
1. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
2. นายณัฎฐกร  ทองมีสี
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนิศานาถ  มีแดนไผ่
2. นายอธิชา  พรมภายแก้ว
3. นางสาวอรอนงค์  วงษ์ไทย
 
1. นายทศพร  เรืองภู
2. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธรรมนูญ  แสงแก้ว
2. นางสาวนัทธมน  จินดา
3. นายพงษ์พิพัฒน์  ตั้นสูงเนิน
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
2. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธีรภัทร์   สุดศรี
2. นายสุวัฒน์  เวชชการัณย์
3. นายอาทิตย์  เปรมผล
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
2. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผิวงาม
2. เด็กชายฉัตรบดินทร์  บุญเกิน
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุขเลิศ
4. นายศุภชัย  บุญรัตนัง
5. เด็กหญิงอรทัย  จราคุณ
 
1. นายดำรงค์  จี้จู
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายชวัลวิทย์  นามแสง
2. นายณวพล  ชุนสิทธิ์
3. นายตะวัน  เพิ่มพูล
4. นายปฐมภาคย์  เกตุวิเชียรไชย์
5. นายยศพัทธ์  อยู่บุญ
6. นายเอกภพ  ผาทา
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
2. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายญาณวุฒิ  ร่วมสุข
2. นายณพวุฒิ  หงษ์สูงเนิน
3. นายนนทวัธ  แก้วฉาย
4. นายปัณณวิชญ์  หวานชิด
5. นายภาคินัย  พร้อมทรัพย์
6. นางสาวสุชาวดี  นามราช
 
1. นายดำรงค์  จี้จู
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวดลยา  พึ่งปาน
2. นายธีรภัทร์  แสนศรีมน
3. นายนาวิน  หมวดนา
4. นายโชติกานต์  ขาวคล้ายเงิน
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
2. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายกิจเจริญ  กอบจิตติ
2. นายดนุภัทร  สังสีแก้ว
3. นางสาวพจมาศ  ยวงเหมย
4. นายเจตสิก  อิ่มทั่ว
5. นายเชี่ยวชาญ  ไชยโยธา
 
1. นายอนิรุธ  นพคุณ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายณัฐกิตติ์  สนมศรี
2. นายณัฐพล  อินโท
3. นายธนวัต  พละสาร
4. นางสาววรกมล  ปุจฉาการ
5. นายศุภณัฐ  ชื่นครุฑ
 
1. นางสาววรรณิดา  อินทะชัย
2. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นายนันทภพ  วีระหงษ์
2. นายปัณณธร  ขันคำ
3. นายวีรภัทร  ปานแดง
4. นายศุภณัฐ  กล่อมภิรมย์
5. นายเทวาพร   ภู่เปี่ยม
 
1. นายวุฒิชัย  กัณหา
2. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญเทียน
3. นางสาวเสาวนีย์  สุทธิลักษมี
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย    
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มีนคร
2. นายกวินทรา  ปานมัจฉา
3. นางสาวกุลธิดา  เคนพล
4. เด็กหญิงคีตภัทร  อยู่เขียว
5. เด็กชายจักรพรรณ์  จันทร์โฉม
6. เด็กหญิงชิดชนก  ภุมรินทร์
7. เด็กหญิงชื่นนภา  ภุมรินทร์
8. นายฐิติพงศ์  คำเกิด
9. นางสาวณิชากร  พุ่มบางป่า
10. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จิตจำนงค์
11. นางสาวธัญสิรี  รุ่งสุวรรณวงค์
12. เด็กชายธีรภาพ  พุฒิจุน
13. นายนนทกานต์  วงค์สวรรค์
14. เด็กหญิงนพวรรณ  ปิตุชนะ
15. นางสาวนราวัลย์  ไชยชนะ
16. เด็กหญิงนฤมล  จุลภักดี
17. เด็กชายบดินทร์  เดชโคบุตร
18. เด็กหญิงพนิดา  ครุฑธา
19. นางสาวพรรณพษา  สำเภาทอง
20. นางสาวพรลพัส  พวงมาลี
21. เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์สมุทร
22. นางสาวภัทรวดี  เปรมประเสริฐ
23. เด็กหญิงรัตนาวดี  เชยสงวน
24. เด็กหญิงวรรณพร  วงศ์สวรรค์
25. นางสาววริษา  คงคาหลวง
26. นางสาววาสนา  ศรีกรุง
27. นางสาวศรันย์พร  ดอกเตย
28. เด็กชายศิริเทพ  พุ่มพวง
29. นางสาวศิโรรัตน์  คำทรัพย์
30. เด็กชายสมพร  แปงคำ
31. เด็กชายสราวุธ  แสงฉาย
32. นางสาวสรินดา  พงษ์สุระ
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามสพร
34. นางสาวสุภาพร  โค้วเหลย
35. นายอัรฟันดี  วาเล็ง
36. นายอาทิตย์  ปานมัจฉา
37. นางสาวเกวลิน  เชยสงวน
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกอะประสิทธิ์
39. เด็กหญิงเมธาวี  เอมโอด
40. นางสาวเสาวลักษณ์  มีนคร
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
2. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
3. นางณิชภัทร  เจียระนัย
4. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
5. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
6. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
7. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
8. นายภานุวัฒน์  แก้วอรุณ
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย    
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายวรานนท์    อิ่มเอิบ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระพงษ์  พึ่งพเดช
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พลายแก้ว
 
1. นางสาวศรินญา  สุขนาดี
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กชายพีรพล  ขาวเจริญ
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สอนกล่อม
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร    
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนกร  เริ่มยินดี
 
1. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจักริน  โครตสมบัติ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายวรวุฒิ  อินชูกุล
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายปวีร์กร  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายจิรายุทธ  จิรัฐิติการทรัพย์
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร    
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจิราวรรณ  จันทะสุระคน
 
1. นางสาวสุมิตตราา   บุญยิ่งยง
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ร้อยอำแพง
 
1. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอันนาลัย 1. นางสาวสิริวิมล  คลังใหญ่
 
1. นางสาววรัญญา  ขนุนทอง
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงปารวี   รูปสม
 
1. นางสาวณปภัช   ชัยมงคล
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  คุ้มสกุล
 
1. นายวริทธิ์นันท์   หนูกระจ่าง
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นางสาววรรณิดา  อินทะชัย
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงมีคณา  บุญหาร
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงลัดดา  โชติเสน
 
1. นางสาวอภิญญา  จีนงาม
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โกยทอง
 
1. นายธิติสรรค์  แตงเหลือง
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตุ่มประสงค์
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกณิษฐา  เขียวทินกร
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวอุมาพร  อยู่สุข
 
1. นางสาววรรณิดา  อินทะชัย
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  รักกุศล
 
1. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวสุจิรา  เบ้าเงิน
 
1. นายธิติสรรค์  แตงเหลือง
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  โพธิ์รอด
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวนัทชา  แก้วศรี
 
1. นางสาวสุมิตตราา   บุญยิ่งยง
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  เหมือนทองแท้
 
1. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวเมสิณีย์  มงคลแก้ว
 
1. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปนิตา  วงศ์พระจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวลักษ์คณา  สิงห์สม
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงสมัชญา  ช้างดำ
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายวรานนท์    อิ่มเอิบ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายพนัชกร   สัญจร
 
1. นายณัฐชชนน  เนตรวงค์
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายวรวัฒน์  โพธิ์ฉัตร
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรธรรม  หนูช่วง
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร    
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  รสหอม
 
1. นางสาววรัญญา  ขนุนทอง
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายปรินทร์  เซงจา
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายวรเมธ  แสงอุ่น
 
1. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนภัทร  กันภัย
 
1. นายณัฐชชนน  เนตรวงค์
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธงไชย  น้ำคำ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายศุภกร  วงษ์ศรี
 
1. นางสาววรรณิดา  อินทะชัย
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร    
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริทรัพย์  จันทร์แรม
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พลคณา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมละออ
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงภวิษย์พร   เกียรติสกุลพร
 
1. นายณัฐชชนน  เนตรวงค์
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  แจ่มจัตวา
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชุติมา  คุ้มเปี่ยม
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงสิริกร   ชนะเลิศวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา   สุขประเสริฐ
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกิรณา  รักษาดี
 
1. นางสาวณปภัช   ชัยมงคล
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายะยันตรกะ
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวสุชาดา  ชัยสุนทร
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวศิริกัญญา   แสงงามพริ้ง
 
1. นายณัฐชชนน  เนตรวงค์
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐณิชา  ลัดดาชยาพร
 
1. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวธนัชชา  แก้วมรกฏ
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวฐาปณี  ชาวเขาดิน
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอรนรรณ์  สายทองทวี
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  ณัฐธนินท์รัฐ
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายวิษณุสรรค์  สมควร
 
1. นางสาวชุติมา   สุขประเสริฐ
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทศพล  สำแดงชัย
 
1. นางสาวเยาวพา  เผือกนุช
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายเทพนิมิตร  สีผึ้ง
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายยอแสง  -
 
1. นายนพรัตน์  โตแดง
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายสมโชค  ประจบจันทร์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุทธิลักษมี
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายนันทกร  ศรีสุนนาครัว
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิรภัทร  จัตวาภักดี
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายพชร  ปุลิสัจจะ
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นายปฏิภัทธิ์  จันทร์วงษ์
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธวัชชัย  ปะเตชะกัง
 
1. นางสาวเยาวพา  เผือกนุช
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารียา  เลยไธสง
 
1. นางสาวเยาวพา  เผือกนุช
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงเลิศลัดดา  ชุนาศรี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สุทธิลักษมี
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงหทัยภัทร   ชัยทวีวุฒิกุล
 
1. นางสาวชุติมา   สุขประเสริฐ
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์   ยงหัสถกรณ์
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงฐิติมา  ภาสุพรรณ์
 
1. นายนพรัตน์  โตแดง
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  จรินทร์ทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เหมือนทับ
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงชัญญณัฐ  ไกรทองรุ่งเรือง
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 8 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ธัญญชาติกุล
 
1. นางสาววรรณิดา  อินทะชัย
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 9 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงพชร  เตียวประเสริฐ
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  ดีวิหก
 
1. นางสาวเยาวพา  เผือกนุช
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวธัญสิริ  มูหะหมัด
 
1. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวสุธิดา  เผ่ามะหะหมัด
 
1. นางสาวสุมิตตราา   บุญยิ่งยง
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาววริศรา   สาอุบล
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.32 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวปภาวี  วารินทร์สวัสดิ์
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 6 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวรติมา  แซ่เหล่า
 
1. นางสาวชุติมา   สุขประเสริฐ
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวศศิธร  แซ่เท้ง
 
1. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวภัทรนันท์  อัตตโน
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สถามิตร
 
1. นางสาวนงนุช  ยืดเนื้อ
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภกฤต  พงษ์เกลี้ยง
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายธีรภัทร  สัจจธรรมรงค์
 
1. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กชายชานนท์  สะโจมแสง
 
1. นางสาววรัญญา  ขนุนทอง
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายนนทวัธ  แก้วฉาย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายเจษฎากร   นันทสุภาวัฒนา
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธิเบต  เที่ยงตรง
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายวรพงษ์  กระจ่างโพธิ์
 
1. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายขจรศักดิ์  ท้วมเสงี่ยม
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายวัฒนา  สุภาษร
 
1. นายนวลนุช  ใจบรรจง
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายวีระพงศ์   เลิศรักษ์
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งปาน
 
1. นายพัฒน์  ก๋ำดารา
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงกันย์ญาลักษณ์   แก้วตา
 
1. นางสาวลักขณา  วรรณศรี
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชวัลนุช   เจริญพักตร์
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงนารีรักษ์  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวนงนุช  ยืดเนื้อ
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  แดงมาก
 
1. นางสาววรัญญา  ขนุนทอง
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ประทุมมาตย์
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงปริญญา  อินขุน
 
1. นางสาวณปภัช   ชัยมงคล
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนากานต์  กุมมาลี
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.44 เงิน 9 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงรดา  สิงโตไทย์
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เรือนเงิน
 
1. นายพงศกร  วาสุกรี
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิราพร  เกียรติบรรเจิด
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวพรทิวา  ศรเกตุ
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวศิริยาพร  พิมพ์กา
 
1. นางสาวสุมิตตราา   บุญยิ่งยง
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาววิลาสินี  สิงห์เดช
 
1. นายพรหมมินทร์  การะเกต
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวชนมน  เตชะองอาจ
 
1. นางสาวชุติมา   สุขประเสริฐ
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวธัญพิชชา  จุมปูบุญ
 
1. นางสาววรรณิดา  อินทะชัย
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตา  เอียดมูสิก
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนิช   แสงอินทร์
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวธนพรรณ  อินสว่าง
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 9 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. นางสาวพรประภา  ศรีสุพรรณ
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรสุมา  ปิ่นโมรา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กล่อมดี
3. เด็กหญิงชญาดา  นาคคุ้ม
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองดี
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เลื่อนต่อ
6. เด็กชายยุทธภูมิ  ห้าวหาญ
7. เด็กหญิงวริศรา  ลมลอย
8. เด็กชายวีรพล  ชาวไร่อ้อย
9. เด็กชายศุทธวีร์  ศรีงามผ่อง
10. เด็กหญิงสามินี  เมืองพวน
11. เด็กหญิงอรพรรณ  เข็มแดง
12. เด็กหญิงอุษา  อู๋ทรัพย์
 
1. นายชินวัฒน์   โพธิสาร
2. นายธนภัทร  ปานชงค์
3. นายสันติ  มิ่งสรรพางค์
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพร  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงกวินนาถ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีโคตร
4. เด็กหญิงฐิตาภา  อี๊ธงชัย
5. เด็กชายธนกร  ทรงนามศิริกุล
6. เด็กชายธนากร  เพียรกิจ
7. เด็กชายนรเดช  มาลีษร
8. เด็กหญิงประภัสสร  ศาลิคุปต์
9. เด็กหญิงรัตนาวดี  เมียดเตียบ
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  งาหอม
11. เด็กหญิงอรยา  มาปากลัด
12. เด็กชายแสนดี  ชอบประดู่
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
2. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายจารุกิตต์  สุระพินิจ
2. เด็กชายธนกร  คำกอง
3. เด็กชายธนกร  พูนสุวรรณ์
4. เด็กชายนครินทร์  พุ่มน้ำเค็ม
5. เด็กหญิงปัญญาพร  นามนิยม
6. เด็กชายวินัย  วงศิริ
7. เด็กชายศุภวิชญ์  ปะสิ่งชอบ
8. เด็กหญิงศุมลทิพย์  ชินภาพ
9. เด็กชายสหรัถ  เคหะสถาน
10. เด็กชายสัภยา  กล้าไพรินทร์
 
1. นายเจษฎาพร  เกษโกศล
2. นางสาวจิรภิญญา  ปิ่นทอง
3. นายพลวัต  เจริญรักษ์
4. นายภัทรธร  ผลขำทอง
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกชพร  รุ่งนิธิเมธ
2. นางสาวกานต์พิชชา  กลัดจำปี
3. นางสาวจิรภรณ์  ศรีฉ่ำ
4. นางสาวจิรัชญา  ฉิมเรือง
5. นางสาวณัฐกมล  มาปากลัด
6. นางสาวณัฐณิชาช์  เพชรดี
7. นางสาวพัสวี  วาสนาประดิษฐ์
8. นายพิชัยยุทธ  พุกมาก
9. นางสาวลภัสรดา  คุดเคน
10. นางสาวศรสวรรค์  ทองพุ่ม
11. นางสาวศิริพร  รุ่งเรืองสาคร
12. นางสาวอภิสรา  สุจริตธรรม
 
1. นายอกนิษฐ  ชูอรุณ
2. นางสาวอภิญญา  ลมมูลตรี
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง
2. นายธนพัฒน์  ทองสมุทร
3. นายธนวินท์  แซ่ตั้ง
4. นายธีรธาดา  ม่วงคำ
5. นางสาวปิยวรรณ  ทองมาก
6. นางสาวฝนทิพย์  ไทรงามเอี่ยม
7. นายวรเมธ  ละกำปั่น
8. นางสาววิฬมล  นาคคุ้ม
9. นางสาวศรัณยา  กระแสศัพท์
10. นายอมเรศ  พรอนันต์ฤกษ์
11. นางสาวอารยา  พยัคคา
12. นางสาวเสาวลักษณ์  กรุดสุข
 
1. นายชินวัฒน์   โพธิสาร
2. นายธนภัทร  ปานชงค์
3. นายสันติ  มิ่งสรรพางค์
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกัณวิสรณ์  อรรคทพันธุ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ทวนประเสริฐ
3. เด็กชายกิตติ  จีรนันทพร
4. เด็กชายกุลชาติ  ประภาสพงษ์
5. เด็กหญิงจิณัฐตา  เงินขาว
6. เด็กหญิงจิดาภา  จุลนวน
7. เด็กหญิงจิรัชญา  สว่างศรี
8. เด็กหญิงจิรัฐฐา  สงคราม
9. เด็กหญิงญาณิศา  แสเพ็ชร
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจันทร์
11. เด็กชายธนชล  นุ่มศรี
12. เด็กชายธนาธิป  ชอบธรรม
13. เด็กชายธัชกฤต  ธนาเตชาธัชกุล
14. เด็กชายธีรยุทธ  บุญมา
15. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
16. เด็กหญิงนงนภัส  จิตรพินิจ
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคกศรีอำนวย
18. เด็กชายปัญกร  วุฒิกรมงคล
19. เด็กหญิงพรรณงาม  ดาฉาว
20. เด็กหญิงพิชญาภา  ภู่มงคลพิพัฒน์
21. เด็กชายพีรดนย์  พูมพิจ
22. เด็กชายพีรภัทร  เพราะผล
23. เด็กชายภาณุพงศ์  โอ้อวด
24. เด็กหญิงมณฑิตา  หินอ่อน
25. เด็กหญิงมานิตา  สวัสดี
26. เด็กชายรชต  ปานล้ำเลิศ
27. เด็กชายรวมพล  หนูน้อย
28. เด็กชายรัฐภูมิ  เพิ่มพูล
29. เด็กหญิงลัลนา  เกียรติบรรเจิด
30. เด็กหญิงวรินดา  แพรกนัทที
31. เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญจีนมาก
32. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
33. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ฉายแสงจันทร์
34. เด็กหญิงสุวนันท์  ทินดาประเสริฐ
35. เด็กชายอิทธิศักดิ์  แซ่ฉิน
36. เด็กหญิงอินทิรา  เทศทอง
37. เด็กชายเก้ากรวิชญ์  ฉิมบุญอยู่
38. เด็กชายโอดิน  นอฮอย
 
1. นายสมรักษ์   ใจยา
2. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
3. นางสาวพิมพ์วรีย์   แซ่ลี
4. นางสาวธัญญาภรณ์   วงศ์หิรัญวาทิน
5. นายอริยเดช   ไชยบุรี
6. นายณัฐชชนน  เนตรวงค์
7. นางสาวนิรมล  เมฆสาด
8. นายไพศาล  ศิริรัญญา
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายเอกดนัย  อิ่มสำอางค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  ด้วงเมืองใหม่
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นรากร
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายศิลา  แซ่อื้อ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองกลั่น
 
1. นายปิยกิตติ  ชื่นสุวรรณ
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  ผิวขำดี
 
1. นายจิรายุ  เต่าทอง
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายทองวิศรุต   อิงสกุลมงคลเก้า
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายยศกร  มิซิร์
 
1. นายทีปกร  จาติกานนท์
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงนิฐชา  เดชะผล
 
1. นายจิรายุ  เต่าทอง
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภสร  ด้วงสงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรวุฒิ  พรหมชาติ
 
1. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอรนันท์  เงินสมบัติ
 
1. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์   จิตรักญาติ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสลิตา  ขุนพรมเครื่อง
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายศิวัช  แก้วสวาสดิ์
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์ทับทิม
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วังคะวิง
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระพงษ์  พึ่งพเดช
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสรัลพร  ช่องคันปอน
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  เนตรจันทร์
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระพงษ์  พึ่งพเดช
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพาขวัญ  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา  จูเจริญ
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์    
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ใจกำแหง
2. เด็กหญิงญาณิศา  เอกพานิชยกิจ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ยะอารี
4. เด็กชายณัฐภัทร  น้อยติ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงพูลผล
6. เด็กหญิงธิปนรา  ครุฑชา
7. เด็กชายธีระพงษ์  พึ่งพเดช
8. เด็กหญิงน้ำฝน  -
9. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
10. เด็กชายภัทรวุฒิ  พรหมชาติ
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  อัจฉริยะสาคร
12. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยทา
13. เด็กหญิงศศิธร  กิจเจริญ
14. เด็กชายศิลา  แซ่อื้อ
15. เด็กชายศิวัช  แก้วสวาสดิ์
16. เด็กชายศุภกิจ  แซ่อื้อ
17. เด็กชายสามชัย  ภู่โต
18. เด็กหญิงอร  -
19. นางสาวอรนันท์  เงินสมบัติ
20. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์กระจ่าง
21. นางสาวแพรวรุ่ง  ธรรมรักษาวงศ์
 
1. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
2. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
946 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสมนึก
2. เด็กชายกิตติภัทร  เทียมทัน
3. เด็กหญิงจิรวรรธ  ศรีขันธ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  สังข์บุญมาก
5. เด็กชายปฏิญญา  รวีสวัสดิ์
6. เด็กชายปฏิภาณ  ประจำเมือง
7. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทากุดเรือ
8. เด็กหญิงพิจักขณา  พูลสวัสดิ์
9. เด็กชายภัทรพงศ์  ชูคำ
10. เด็กหญิงเบญจพร  จัดโพธิ์
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก
 
947 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรณษา  กาญจนศิริปาน
2. เด็กหญิงกานต์มณี  กิจเจริญ
3. เด็กชายคฑาวุธ  ยสะวัฒนพงศ์
4. เด็กชายชินทัตต์  สระบัว
5. เด็กชายญาณวุฒิ  จอมหงษ์
6. เด็กชายธนากร  คงจันทร์
7. เด็กหญิงพัณณิฏา  สาครขำ
8. เด็กหญิงพีรกานต์  มุขโต
9. เด็กชายวีรภัทร  เฮงที
10. เด็กหญิงสุวรรณสิริ  จันทร์ชาลี
 
1. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
2. นางสาวธีราภรณ์  ชูชื่น
3. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
 
948 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายกฤษณพล  นาวาเจริญสุข
2. เด็กหญิงณภัทร  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงณวรินทร์  แซ่โค้ว
4. เด็กหญิงธีรดา  แท่นแก้ว
5. เด็กชายพงศกร  โกศลวรรธนะ
6. เด็กชายพรชัย  จันทร์พ่วง
7. เด็กชายศุภกร  วิสาระเกตุ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่เจริญ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์  เทพมะที
10. เด็กชายเมธวัจน์  มาประชุม
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นางสาวประภาศรี  กระจ่างทอง
 
949 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยศธิพานา
2. เด็กชายกันทรากร  ใหญ่รัมย์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  เดชประเสริฐ
4. เด็กหญิงฐิติพร  บัวเผื่อน
5. เด็กชายนฤนาท  ขนานแข็ง
6. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ขาวป้อง
7. เด็กชายพงน์พิชาญ  ชุ่มลิตร
8. เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีคชไกร
9. เด็กชายพีรพล  พิลาเกิด
10. เด็กชายลัญจกร  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
2. นายกนกอร  จี่พีมาย
 
950 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจิตรกร  ชัยสมุทร
2. นายชนาธิป  ตุ้ยดี
3. นางสาวณัฏณิชา  เชื้อนุ่น
4. นางสาวณัฐธิดา  ทับปัน
5. นายธนิสร  ดัดพันธ์
6. นายพิจักษณ์  อุดม
7. นางสาวภารดา  มูลทรงเกียรติ์
8. นางสาวมนัสนันท์  รถทอง
9. นายวาฑิตย์  เหมือนถนอม
10. นางสาวสิริกัญญา  สุวรรณเวช
 
1. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
2. นางสาวธีราภรณ์  ชูชื่น
3. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
 
951 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายนนทชัย  อ้นจันทร์
2. นางสาวนุชนาฎ  ทำดี
3. นางสาวปรียาภรณ์  ทิพย์นุช
4. นางสาวพิชญาดา  กลิ่นอุบล
5. นายภูมิพัฒน์  นาเมือง
6. นางสาวมุทิตา  พุ่มอ่ำ
7. นางสาววรัชญา  เยาวเสริฐ
8. นายสิทธิโชค  คล้ายสุบรรณ
9. นายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
10. นายโบนัส  แซ่ลิ้ม
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก
 
952 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เอกฐิน
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  นุ่มน้อย
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ชุมมุง
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวมีส่วน
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กันหามี
6. เด็กชายวีระชัย  บรรเทิงใจ
7. เด็กหญิงศาตนันทน์  เหมือนถนอม
8. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
2. นางสาวกนกอร  จี่พิมาย
 
953 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงกัลยา  ผามี
2. เด็กหญิงจิตรดา  สุภา
3. เด็กหญิงฐานิกา  รั้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงบุญญิสา  เวฬุวนารักษ์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทิมดี
6. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เฉลิมธนโรจน์
 
1. นางสาววรรณภรณ์  จุรุพันธุ์
2. นายชาญชัย  ตรีเดชา
3. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
954 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงชุติมา  คันทะโสม
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขำขจร
3. เด็กหญิงปรายกัญญา  ชินสุภาพ
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ตาแปง
5. เด็กหญิงพัด  ลาย้อย
6. เด็กหญิงมาริษา  ชิ้นเพชร
7. เด็กหญิงอาภัสรา  สวยดี
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศึกรัมย์
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก
 
955 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันทนา  พุดห้อย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เนตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตน์วิสา  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ปรีสาลี
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นามศิริ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลืองขมิ้น
 
1. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
3. นางสาวธีราภรณ์  ชูชื่น
 
956 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ชลกุลจนา
2. เด็กหญิงนิพพิชฌาน์  พิพิธเดชา
3. เด็กหญิงบุณยาพร   หลายทวีวัฒน์
4. เด็กหญิงพรรษมณฑ์   ตระการรุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงพาขวัญ   เสถียรสุวรรณ
6. เด็กหญิงวริศรา   ศิรวัชรพงศ์
7. เด็กหญิงสิริยากร   จันทร์เทวาลิขิต
8. เด็กหญิงอชิรญา  จ๋อยฟอง
 
1. นางสาวชุติมา  สุขประเสริฐ
 
957 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อินนสาณ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เรืองสมุทร
3. เด็กชายศตพร  เชิดชิด
4. เด็กหญิงศศิกานต์  อ่วมเปี่ยม
5. เด็กหญิงสาวิตรี  อิ่มเพิ่มสุข
6. เด็กหญิงอัยลดา  วัดท้วม
 
1. นางสาวนันทภัค  โคตรประทุม
 
958 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนัชชา  สุกเกลี้ยง
2. นางสาวบุตรธิดา  เพ็ชรภู่
3. นางสาวยูญ่า  -
4. นางสาวสุทธิดา  ศรีพรหม
5. นางสาวอริสรา  แหลมสวาท
6. นางสาวอัญญาดา  วีลาวัลย์
 
1. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
2. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
3. นางสาวธีราภรณ์  ชูชื่น
 
959 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวดวงมณี  ดีด้วยใจ
2. นางสาวปาณิสรา  กัลโยธิน
3. นางสาวพนิดา  เกตุแก้ว
4. นางสาวพรประภา  ผาฮุย
5. นางสาวศิริกัลยา  การปรีชา
6. นางสาวอัญชฎาภรณ์  พันสี
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวทอรุ้ง  วงศ์ศรีเผือก
 
960 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียงทอง
2. เด็กหญิงกัลยา  เฟื่องแดง
3. เด็กหญิงงามเนตร  นพคุณ
4. เด็กหญิงปาลิตา  ปานสมุทร
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สามบุญลือ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  แซ่อื้อ
7. เด็กหญิงศศิธร  สุนธรชื่น
8. เด็กหญิงสุชาดา  นพคุณ
9. เด็กหญิงอรพิณ  จันทนา
 
1. นางจารีย์  ช่องคันปอน
 
961 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทับทิมทอง
2. นางสาวจันทกานต์  สวยน้อย
3. นางสาวจิรัญญา  ภัทรธนวัฒน์
4. นางสาวชมพูนุช  รุ่งอรุณมีทรัพย์
5. นางสาวฐิตาภา  สุขพินิจ
6. นางสาวฐิติภา  สุขพินิจ
7. นางสาวณัฐกมล  คุ้มสว่าง
8. นางสาวพรนภา  ลิ้มประเสริฐ
9. นางสาวพิมพ์วรีย์  บุญเนื่อง
10. นางสาววรัญญา  ผลวัฒนะ
11. นางสาววิภาพร  ชัยริยไพศาล
12. นางสาวหัสยา  สูงพิมพ์
13. นางสาวเกวลิน  พรมโสภา
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
2. นางณิชภัทร  เจียระนัย
3. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
4. นายศุภมิตร์  ปุ่นน้อย
5. นางสาวอุไรวรรณ  เทียนทอง
 
962 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายกรวิชญ์   ทวนประเสริฐ
2. นายชลสิทธิ์   รัตนทิพย์
3. นายนิธิกร  เขียวไข่กา
4. นายภาณุเดช  มีโพธิ์งาม
5. นายศุภกฤต  ลวดทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีีธีรชัย   เขียวสอาด
2. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
 
963 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายฐิติกร  ฝึกหัด
2. เด็กชายนวพรรษ  เกาะสมุทร
3. เด็กชายภานุพงศ์  บูชาพันธ์
4. เด็กชายวริทธิ์นันท์  ทองตรีพันธ
5. นายสิทธิโชค  ชาวแพรกน้อย
 
1. นายวิรัตน์  ชุณหะ
2. นายชินวัฒน์   โพธิสาร
 
964 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงชนิษฐา  แดงอรุณ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ฉิมเตย
3. นางสาวพลอยไพลิน  ศรทรง
4. เด็กชายสุริยะ  เเสวงศิลป์
5. เด็กชายอรรถพล   เเก้วสงคราม
 
1. นายวริทธิ์นันท์   หนูกระจ่าง
2. นางพจนาฎ  จำปี
 
965 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายจักรริน  ก้อนสมบัติ
2. เด็กชายศุภชัย  โตกทอง
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
2. นางสาวสุมิตตรา   บุญยิ่งยง
 
966 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   นาคเนียม
 
1. นางนุชจรี   พัฒนเรื่องกุล
 
967 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายธนวันต์   ฐิติสกุล
 
1. MissGLEPHANIE   MEI CUYONG
 
968 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นายชยุต   อินทรสุภา
 
1. นางสาวสุกัญญา   สมเพ็ชร์
 
969 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงณัชชา   รอดสุกา
 
1. นางสาววิชุดา   ศรีตะเขต
 
970 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายวิทวัส   พุทธิกุล
 
1. นายชยพล   ศรีวัลลภ
 
971 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   กิจเทาว์
 
1. นางสาววิภาวรรณ   เอียดขนาน
 
972 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 7 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายพีระดนย์   บุญอำนวย
 
1. Mrs.Joan   S. Acuin
 
973 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ทินดาประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพัตรา   ผาระสิทธิ์
 
974 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายติณณภพ   อารีวัฒนะ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   สมบูรณ์พูลเพิ่ม
 
975 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายพศิน   วิเศษศักดิ์วิชัย
 
1. นางสาวนิศามน   อินทรจ้อย
 
976 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิตรลดา   รูปสูง
 
1. นายติณณดิษย์   เกาะสมุทร
 
977 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายกรพิพัฒน์   กฤษณะทรัพย์
 
1. MissElijah Viktoria S.  Acuin
 
978 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวประพิณพร    ชัยมงคลมณี
 
1. นางสาวปริยา  พงษ์ธนาคม
 
979 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นายธณิศร   คำเอี่ยม
 
1. MissGLEPHANIE   MEI CUYONG
 
980 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวนันท์นรินทร์   แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน   มีศิริ
 
981 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปภัสรา   เสริญไธสง
 
1. นางนันทกา   เหล็งสุดใจ
 
982 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวเสาวรส   บัวงิ้วใหญ่
 
1. MissCaroline   Calma Yano
 
983 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายวรพล   รักภักดี
 
1. นางสาวสุนันทา   สุภาพจริตกุล
 
984 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวกรกมล   ขวัญไตรรงค์
 
1. นางนุชจรี   พัฒนเรื่องกุล
 
985 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวณัฐกาญจน์   หนูทอง
 
1. นางสาวกอบแก้ว   วิมานจันทร์
 
986 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นายเชิงชาย   ธุรวณิชรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา   สมเพ็ชร์
 
987 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นายสิทธิพงศ์   ชมพูศรี
 
1. นางสาวภิชญกัญญ   เรือนทองดี
 
988 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์    กิตติยะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   เชยชิต
 
989 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา   สนธิธรรม
 
1. Mr.Calvin   T. Caballero
 
990 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิทิตา   สีชุม
 
1. นางสาวปิยะธิดา   เย็นสบาย
 
991 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงธิรดา   เตชะเศรษฐกุล
 
1. นางสาวเยาวภา   พรมทา
 
992 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงพัสนันต์   ธนันทา
 
1. นางพัชรฎา   สังข์ทอง
 
993 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงสุพิชญา   อิ้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวศรีแพร   ขออ้อมกลาง
 
994 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 7 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงปิยะนาฏ   หาญกุล
 
1. นางสาวเอมอร   ปั้นแก้ว
 
995 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธัญยภรณ์   โชคพรทวีวัฒน์
 
1. นางสาวสุพัตรา   ผาระสิทธิ์
 
996 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกัญญมน   นาคเกิด
 
1. นางนุชจรี   พัฒนเรื่องกุล
 
997 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 10 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปภัสรา   พลายหวัง
 
1. นางอารีพร   หลงสมบุญ
 
998 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 11 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กชายกฤตินันท์   ศาลางาม
 
1. นางสาวพจมาน   ระหงษ์
 
999 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กชายสุมิณฑ์   วุฒิเศรษฐรักษ์
 
1. นายสุกัญญา   สมเพ็ชร์
 
1000 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   เหลืองสีเพชร
 
1. นายธนากร   กะการดี
 
1001 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 14 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวอริสรา   จันทรมงคลชัย
 
1002 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกนุช   กองพล
 
1. นางสาวบงกช   ดอกเตย
 
1003 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา   แซ่อื้อ
 
1. นางสาวสมปอง   เทศหริ่ง
 
1004 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวแอ๊ปเปิ้ล  -
 
1. นางรดาพร   บุญพรม
 
1005 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวชุติกาญจน์   โรจนรัต
 
1. นางสาวปริยา   พงษ์ธนาคม
 
1006 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐณิชา   ลัดดาชยาพร
 
1. นางสาวศศิวรรณ   เรืองอำพันธุ์
 
1007 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายณัฐจักร์   โสภาพรสวัสดิ์
 
1. นางนิศากร   โลมากูล
 
1008 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ   เนตรสกุลณี
 
1. นางรฐา   นะธิศรี
 
1009 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวอานัณย์ดา   เหล็มและ
 
1. นางสาวพจมาน   ระหงษ์
 
1010 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวณิชกานต์   ครุฑฒา
 
1. MissVirgin Mae   G. Villarmino
 
1011 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.5 เงิน 8 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวณฐพร   ปฐมดิลกกุล
 
1. นางสาวศุลีพร   นุชสมบูรณ์
 
1012 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฟ้า   ทองดี
 
1. นางสาวอัญชนา   ซุ่ยหิรัญ
 
1013 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวสุธิดา   เผ่ามะหะหมัด
 
1. นางวิมลรัตน์   ดวงสีเสน
 
1014 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 11 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวปฐรินทร์   ธนโรจน์ศุภรัฐ
 
1. นายคำรณ   ผึ่งผาย
 
1015 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชัชฏาพร   ผาสุภาภรณ์
 
1. นางสาวเปรมสุรีย์   ฤทธิมงคล
 
1016 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวสุธิดา   พานิชดี
 
1. นางสาวภิชญกัญญ   เรือนทองดี
 
1017 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวลพร   พักวัง
2. เด็กหญิงพรณภัทร   เติมสายทอง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร    แก้วกลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงสุกัญญา   สีหะวงค์
5. เด็กชายอังคฤทธิ์    เศวตวรรัตน์
 
1. นางสาววันเพ็ญ   พุทธา
2. นายณรงค์ฤทธิ์   ทองมาก
 
1018 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชัญญานุช   รอดคลองตัน
2. เด็กหญิงชุตาภรณ์   ยิ่งถาวรสุข
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   นิลละออ
4. เด็กชายพัชรพล   เพ็ชร์ฉาย
5. เด็กหญิงอัมรินทร์   ทุ่งมาศ
 
1. นายธงชัย   โพธิ์ทอง
2. นางสาวสรัญญา    ธีรวุฒิ
 
1019 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฏฐชยา   งามเพชรวิไล
2. เด็กหญิงธัญสินี   อินทณ์นุช
3. เด็กหญิงปุญญิสา   วรินธรพชร
4. เด็กหญิงภคพร   กิตติสุบรรณ
5. เด็กหญิงวรรณิษา   สายจันทคาม
 
1. Mr.Calvin   T. Caballero
 
1020 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 4 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กชายฐิติกร   ปิ่นมองเล
2. เด็กหญิงนภัสนันท์    บุญสว่าง
3. เด็กหญิงพรชนก   รุ่งเรือง
4. เด็กชายวิชชากร   สาครแสง
5. เด็กหญิงสิริภัทร   ศาลิคุปต
 
1. นางสาวยุวดี    อ่วมพ่วง
2. นางพิมพ์อภิญญา   อ้นอินทร์
 
1021 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ชาติวรพงศา
2. เด็กชายวิษณุสรรค์   สมควร
3. เด็กหญิงสิริกร   ชนะเลิศวงศ์
4. เด็กหญิงหทัยภัทร   ชัยทวีวุฒิกุล
5. เด็กชายเยน เจี๋ย   ลี
 
1. Ms.KRISSANIN   Z.L. PATAC
 
1022 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.75 เงิน 6 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรพงษ์   อ่อนแช่ม
2. เด็กหญิงธีริศรา    กั๊กชัย
3. เด็กหญิงนภาพร   แซ่เฮง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   เพิ่มเจริญ
5. เด็กชายวีรภัทร   กัลปาลี
 
1. นายธนากร   กะการดี
2. นางสาววีร์สุดา    นุชสวาท
 
1023 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายนวพล   สามสี
2. เด็กหญิงปริมประภา   ละอองเอก
3. เด็กชายวันชัย   คำศร้อย
4. เด็กหญิงอรพลิน   เสือสวัสดิ์
5. เด็กหญิงใบเตย   สังข์แก้ว
 
1. นางสาวกิติยากร   ศรีธาตุ
2. นางสาวชลณิชา   หมดทุกข์
 
1024 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธีร์จุฑา    แจ่มวัย
2. นางสาวพฤกษา   ยาสาธร
3. นายศุภณัฐ    ปานมาก
4. นางสาวโบนัส   คมขำ
5. นางสาวไอยดา   วงศ์เชิดขวัญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย   เชื้อนิล
2. นายณรงค์ฤทธิ์   ทองมาก
 
1025 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชัญญา   นิมิตรชัย
2. นางสาวปุญญาพร   วงศ์ตั้ง
3. นางสาวพรรณบงกช   ช่วยเอียด
4. นางสาวภัทราพร   กองลี
5. นางสาวสุชานาถ   เผือกม่วงศรี
 
1. นายอดิศักริ์    รอดนุช
2. นางสาวศิรินันท์   อยู่ชมบุญ
 
1026 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายฐวิศว์    ฐิติอัครวีรกุล
2. นางสาวธิดารัตน์    มูณี
3. นายธีรภัทร์   มูลเสถียร
4. นางสาวสุชัญญา   แก้วใส
5. นายสุธนัย   สงเชื้อ
 
1. นางธนาพร    มนัสมัญชุตภา
2. นางนิศากร   โลมากูล
 
1027 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติภัทน์   แถวพันธ์
2. นายญาณวุฒิ    โพธิ์ศรี
3. นางสาวปัทมา    อุพรม
4. นางสาวศรีสุวรรณ    จี้ทอง
5. นายสุริยา    แฝงสุธา
 
1. นางสาวเกศแก้ว   เกิดสวัสดิ์
 
1028 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายธนวัฒน์    เพ็งแก้ว
2. นางสาววรกมล   ปุจฉาการ
3. นางสาววรัญญา   บุครสิม
4. นางสาววริศรา   ก้างออนตา
5. นางสาวอารียา    จันทะเมือง
 
1. นางพิมพ์อภิญญา   อ้นอินทร์
2. นางสาวยุวดี   อ่วมพ่วง
 
1029 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.75 เงิน 6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายกฤศ   สมผิว
2. นางสาวคณิตา   แก้วทอง
3. นางสาวนาตยา   ชนสุภาพ
4. นางสาวพลอยชมภู   บุญศักดิ์
5. นางสาวอาจารียา   หาญวงค์
 
1. นางสาวสุนันทา    สุภาพจริตกุล
2. นายทรงวุฒิ    จิตรประเสริฐ
 
1030 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.75 เงิน 7 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายกิตติพศ   เวียงวิเศษ
2. นายสุเทพ    แซ่จาง
3. นายอภิชาต    คุณประสพ
4. นายอินทัช    พัฒนศิริศักดิ์
5. นายเกียรติศักดิ์   โกวิทยะวงศ์
 
1. ดร.อัคคภาคย์    พลมาตย์
 
1031 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 8 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกรฤทัย   สุหทัยคุณานนท์
2. นางสาวฐิตินาถ   เมืองจันทร์บุรี
3. นางสาวปนัดดา   ใจงาม
4. นางสาวมนต์นภา    ขาวผ่อง
5. นางสาวรัชฎาวรรณ์   คงสกุล
 
1. นายกฤษณะ   เจี๊ยะทา
2. นางสาวกัลยกร   เทพสุวรรณ
 
1032 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวกวินทรา   นาคนุช
2. นายนนทกร    โคตรเทียม
3. นางสาวมลฤดี    ฉิมสันเทียะ
4. นางสาววาสนา    เกตุแก้ว
5. นางสาวสรัญญา   ทิพย์มงคล
 
1. นางสาวจุฑามาศ   โถรัตน์
 
1033 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพนิดา   พูลบัว
2. นายพลพล    รังเรืองฤทธิ์
3. นางสาวพิยดา   ไทรพงษ์พันธ์
4. นางสาวสุธาลินี   เปลี่ยนปรีชา
5. นางสาวอิสราภรณ์   เปลี่ยนปรีชา
 
1. นางสาวพิมพ์พลอย    พงษ์กลัด
2. นายธนากร   กะการดี
 
1034 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนากร   สายเพ็ชร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    รอดมณี
 
1. นางสาวอริสา   คามจังหาร
2. นายปณวัตร    มาตพงษ์
 
1035 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายก้องภพ  ย่ำรุ่ง
2. เด็กชายชุมพล  นุชาญรัมย์
 
1. นางสาวภิชญกัญญ  เรือนทองดี
2. นางสาวสุภัทรา    แตงโสภา
 
1036 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. เด็กหญิงลักษมน   ธนาดำรงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา   วงศ์เจิรญวาณิชย์
 
1. นายภาวนา   เห็นแก้ว
 
1037 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   เดชแดง
2. เด็กชายธีรพัฒน์   อุ่นคำเรือน
 
1. นายอดิศักริ์   รอดนุช
 
1038 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายนัฐ   ช่อชั้น
2. เด็กชายอัครนันท์    งานพิริยะพาณิชย์
 
1. Mrs.Reza    V. Maninang
 
1039 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    สุขดี
2. เด็กชายภูริพัทร์    ใจกลาง
 
1. นางสาวจิรวรรณ   เขียววิชัย
 
1040 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายธันวา   จูประเสริฐ
2. เด็กชายสุรัตน์    แสงแก้ว
 
1. นางสาวธนพร   ภาสกรวิวัฒน์
2. นางพัชรฎา    สังข์ทอง
 
1041 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายธนชาติ   รุกขพันธุ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   สมบูรณ์พูลเพิ่ม
2. นางละมูล   เอี่ยมวิจารณ์
 
1042 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิตติกา   เมฆเลื่อม
2. เด็กหญิงณัฏฐา    รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ขำเหม
2. นางสาวฐานิตา   โตสิน
 
1043 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    โตกทอง
2. เด็กชายศุภลักษณ์    ปัตถานัง
 
1. นางวริศศรุตา    ดวงชัย
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ขำบาง
2. เด็กหญิงสุภัททรา    สงัดศรี
 
1. นางสาวสาวฤทดา   เมืองเฟือง
2. นางสาวสุพัตรา   ผาระสิทธิ์
 
1045 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายนนทณัฐ  คงเจริญ
2. เด็กชายรวิพล  อุ่นศรี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รักษาพันธ์
2. นางรุ่งฤดี  ศรีทอง
 
1046 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายวสุทธร   คงสกุล
2. เด็กชายศักย์สรณ์   พนมพานทอง
 
1. นางจตุพร   สิงหทราเมศน์
 
1047 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ    มีโพธิ์งาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ชอบธรรมดี
 
1. นางสาวจุฑามาศ   โถรัตน์
 
1048 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายนพดล  จันทร์สาย
2. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสมร  สุภาแก้ว
2. นางสาวกุลธิรัตน์  เอกวงษา
 
1049 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. เด็กหญิงชนัดดา    เหมือนละหม้าย
2. เด็กหญิงนริศรา    อ่อนสุวรรณ
 
1. นางสาวศิวภรณ์   วงศ์เพชร
 
1050 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา   ฉายแก้ว
 
1. นางสาวทองพูน    นุชมั่น
 
1051 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายสาธิต   พูลผล
 
1. นางสาวเปรมสุรีย์   ฤทธิมงคล
 
1052 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายจิรเจษฎ์    น้อยมาลี
 
1. นางสาวอริสา   คามจังหาร
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวเกตน์วิภา   สวนกัน
 
1. นายอดิศักริ์    รอดนุช
 
1054 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายอนาวิล   คงคเชนทร์
 
1. นางสาวจิรวรรณ   เขียววิชัย
 
1055 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายเอกอนันต์   โพธิสมานรัตน์
 
1. Ms. Dafy   B. Yanaa
 
1056 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. นางสาวพิมลพรรณ  อินมิทิน
 
1. นางสาวภิชญกัญญ  เรือนทองดี
 
1057 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายบุรินรมย์   แผนพนา
 
1. นางชนัญชิดา   ฝั้นปันวงค์
 
1058 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายวรโชติ    อารักษ์รุ่งโรจน์
 
1. นางจตุพร    สิงหทราเมศน์
 
1059 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นายพิสิษฐ์   พลวิเศษ
 
1. นางสาวสุนันทา    สุภาพจริตกุล
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวชัญญา   ก๊กผล
 
1. นางสาวจุฑามาศ   โถรัตน์
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายสิริณัฏฐ์   ปานรักษา
 
1. นางสาวอัมพันธ์   ดอกเตย
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวรัญชิดา    กอบางยาง
 
1. นางธนาพร   มนัสมัญชุตภา
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวณัฐกฤตา   ยังเลิศ
 
1. นางสาวรัชนีกร   ปานเกิด
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนกุศลวิทยา 1. นางสาวภัทรภากร  บัวเงิน
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ทองรอด
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนอันนาลัย 1. นายธีธัช  เนียมมะณี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รักษาพันธ์
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กชายชุชณะ  อึ้ง
2. เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิวงศ์
 
1. นางสาวรัตติกาล   ต๊ะปะเสง
2. MissXiong  Bangjing
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงกรณพัฒน์  บุตรเลียบ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนภูผา
 
1. นางสาวศุณิสา   เฉลิมรัตนาพร
2. MissChang  Bijun
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ยินดี
2. เด็กชายวัชรพล  เริ่มเจริญ
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. Miss Yang Jing  
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติมา  โพธิ์ปริสุทธิ์
2. เด็กชายชาญณรงค์  วนาวรรณ
 
1. นางสาวณัฐิตาภรณ์  สุรินทร์
2. MissXu  Youqing
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสิริพร  ทองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิริภา  พันธ์โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวชาลิสา  วงศ์พุ่ม
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.83 เงิน 6 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกูล
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปุ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวสุรัตน์  แซ่ลี้
2. นางสาวขนิษฐา  อาภรณ์อักษรกิจ
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.17 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงชุติมา  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงเนตรนภา  คำเอม
 
1. นางสาวปัณฑา  เพ็ชรสังข์
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงนณิศา  ทองดีนอก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ฉิมมณี
 
1. นางสาววิลาสินี  สมานวรศักดิ์
2. นางสาวชฎาภรณ์  จันทะบุดศรี
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีขรปิยะไพร
2. เด็กหญิงศศิประภา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคำ
2. นางสาวสุภาดา  สุภาผล
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.17 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   สีทอง
2. เด็กหญิงบุษภรษ์  นาคทับ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เสียงสมใจ
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 11 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  คานะมี
2. เด็กหญิงศุภักษร  ชาญชิต
 
1. นายทัชพงษ์  พันธ์ุสังข์
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวรัชดาภร  แซ่เอี้ย
2. นายอดิเทพ  แก้วภักดี
 
1. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
2. Mrs.Pan  Xioayu
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกันติศา  วัจนะรัตน์
2. นางสาวศศิวิมล  หยิบรัมย์
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
2. Miss Xue Li Na  
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. นางสาวกมลวรรณ  กันภัย
2. นางสาวนุธิดา  พรนพรัตน์
 
1. นางสาวศุณิสา   เฉลิมรัตนาพร
2. MissChang   Bijun
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวธวัลรัตน์  เพ็ชรเที่ยง
2. นางสาววิรดา  ต่อประดิษฐ์
 
1. นางสาวกรวรรณ  ละมุลครบุรี
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกนกชัญญา  บางแวก
2. นางสาวพรลดา  สมณวัฒนา
 
1. นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ
2. MissNan  Zhou
 
1082 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาภัค  จันรวม
2. นางสาวปิยภัสร์  จังธนะสมบัติ
 
1. นางทิพวัลย์  นาคะเวช
2. MissLi  Lijuan
 
1083 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวณัฐกฤตา   ยังเลิศ
2. นางสาวนิลวรรณ   บุญเชิด
 
1. นางสาวแพรวเพชร   แก้วศรีนวม
2. นายสุรชาติ   สีสังชุม
 
1084 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายธารายุทธ์  เนตรจรัส
2. นางสาวพรหมพร  ฝัดค้า
 
1. นายธนพล  ตู้เพ็ชร
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.83 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวจิดาภา  สิทธิโชค
2. นางสาวพิชชา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โคตะมา
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวธนาภรณ์  สายสมบัติ
2. นางสาวธาราทิพย์  ค้ามีผล
 
1. นางสาววิลาสินี  สมานวรศักดิ์
2. นางสาวสุนันทา  สุภาพจริตกุล
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75.67 เงิน 11 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวขัชพร  ทองอยู่เย็น
2. นางสาวเทพสุดา  สมประดิษฐ์
 
1. นางสาวประณิตา  บุสูงเนิน
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวสุวนันท์  นุ่นสวน
2. นางสาวเบญญาภา  อยู่คงประยูร
 
1. นางสาวสริตา  ฉิมพาลี
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 46.67 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายพรหมมินทร์  อนันตยาภูมิภัทร
2. นางสาวแพรวา  สีประเสริฐ
 
1. นายทัชพงษ์  พันธ์ุสังข์
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายพุทธวรรธน์  เอกชัยเจริญสุข
2. นายศุภมงคล  พันธ์สุข
 
1. นางสาวพธู  วิรัชวัฒนะ
2. นางสาวชิดชนก  ชัยฤาษี
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธีรวัจน์  สุริยพัฒนยศ
2. นายอธิคม  เตื่อยตุ่น
 
1. นายธเนศ  พงษ์สีดา
2. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวณัฐสิตา  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวพิชชาธร  ถินนอก
 
1. นางสาวฉันทนา   ท่าไม้สุข
2. MissLi  Kuan
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายบุญกฤช  นาเลี้ยง
2. นายมนัสพร  แย้มพวงทอง
 
1. นางชัญญ์ชญา  คูเจริญไพศาล
2. MissZhong  Yangyuchen
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัลยากร  รัตนอุมาพร
2. นางสาวพัสวี  ถมยาแก้ว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  นาคใหญ่
2. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวนรีกานต์  พึ่งฉ่ำ
2. นางสาววิมลณัฐ  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวศศิธร  เหล่าสมบูรณ์
2. นางสาวกาญจนา  ป้อมทอง
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวธมลวรรณ   วิวัฒน์โรจนกุล
2. นางสาวศิริกัญญา   แสงงามพริ้ง
 
1. นางสาวแพรวเพชร    แก้วศรีนวม
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวรุจีรัตน์  เพียสุระ
2. นางสาวสุพิชชา  แสวงผล
 
1. นางสาวพธู  วิรัชวัฒนะ
2. นางสาวชิดชนก  ชัยฤาษี
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายปกป้อง  อัครพันธุ์กุล
2. นางสาวรมิตา  คำดวง
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายฆนาการ  แสวงผล
2. นายชลทิศ  เชียงคำ
3. นางสาวธรรมรส  ฉั่ว
4. นางสาวปาริฉัตร  สิ่วท่าไม้
5. นางสาวสร้อยเพชร  วันเพ็ญ
 
1. Mr.Yang  Xu
2. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกิตติภพ  ตั้งสิริวงศ์สกุล
2. นายนวพล  ศรีเพ็ชร์
3. นางสาวพรหมพร  ชื่นเจริญสุข
4. นางสาววิภาวี  เจริญ
5. นางสาวอภัสนันท์  ทองคำส่วน
 
1. นางสาวสุพัชฌา  เชาวสกู
2. MissZhong  Yangyuchen
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล
2. นางสาวนันท์นภัส  แสงแก้ว
3. นางสาวบัณฑิตา  หลีหนุด
4. นางสาววลัยพรรณ  บุญอุดม
5. นายวิทวัส  วอนวัฒนา
 
1. นางสาวประณิตา  บุสูงเนิน
2. นางสาวจารุวรรณ  เสียงสมใจ
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายธนภัทร  เทนสิทธิ์
2. นางสาวบวรรัตน์  เกติพันธ์
3. นางสาวพรอนงค์  อ่วมกระทุ่ม
4. นางสาวพลอยชมพู  เอี่ยมแทน
5. นางสาวสิราภรณ์  บุญชู
 
1. นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ
2. นางสาวพัชริดา  เกื้อสกุล
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรรภิชา  วันวงศ์
2. นางสาวณิสาชล  สิสถาน
3. นางสาวภคพร  แพรกนัทที
4. นางสาววีริยา  เงินสมบัติ
5. นางสาวสิริภัทร  รอดดารา
 
1. นางสาวศิริพร  รุ่งฉาย
2. ว่าที่ร้อยตรีอนวัช  สายสุวรรณะ
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายคฑา  แสงเผือก
2. นางสาวฐิติรัตน์   ไวอาวุธ
3. นายธนวัฒน์  คำใย
4. นางสาวสุพรรษา   พิงจันอัด
5. นางสาวเปมิกา  สุขจิตร
 
1. นางสาววัชรพัทธ์  เหล่างาม
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวจิรัชยา  หนูหริ่ง
2. นางสาวธัญญมน   รอดพิฬา
3. นางสาวนงณภัส   คุมมงคล
4. นางสาวนภเกตน์    เอื้อภัทรถาวร
5. นางสาวสุดารัตน์  อมรวัฒนวงษ์
 
1. นางสาวแพรวเพชร   แก้วศรีนวม
2. นายสุรชาติ   สีสังชุม
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  บางต่าย
2. นายกันตภณ  สัยนิยม
3. นางสาวสุกฤตา  ไชยพณิชย์
4. นายอัคคเดช  ทองอุดม
5. นายไตรทิพ  พูนไชยศรี
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐพร  ยังสามารถ
2. นางสาวนริทร์  พยัคฆชาติ
3. นายพงศกร  เพ็ญเสวี
4. นางสาวพัชรินทร์  ไชสะอาด
5. นายวีรพล  สีนกทอง
 
1. MissMiyuki  Nishi
2. นางสาวพธู  วิรัชวัฒนะ
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวหทัย  จะบุ
 
1. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกิรณา  ปานมัจฉา
 
1. นางสาววิลาสินี  ดิษฐบุตร
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวจันทรา  สีปานเงิน
 
1. Miss Li   Yun
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
 
1. นางสาวชนาพร  หกเหลี่ยม
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 5 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาววชิรญาณ์  โพธิ์เลิศบำรุงงาม
 
1. MissํYang  Xiaohui
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวมินตรา  อินคำน้อย
 
1. นางสาวชิดชนก  ชัยฤาษี
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิณห์วรา  มุ่งคำคูณ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สาสุข
 
1115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายชานนท์  จับจิตร
2. เด็กหญิงทักษพร  จินเทศ
3. เด็กชายธีรภัทร  ทองพาศน์
4. เด็กหญิงปัฎฐากรณ์  ศรีภักดี
5. เด็กชายพุทธิพงศ์  งามกาละ
6. เด็กหญิงวรกมล  ชุ่มพินิจ
7. เด็กชายวันชัย  กล่อมฤทธิ์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปรีสงค์
 
1. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
2. นายภัลลภ  อินทมาตร์
3. นายรัฐกรณ์  อาศาสตร์
 
1116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย  มิกราช
2. เด็กชายพงศภัค  ดวงใหญ่
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คำด้วง
4. เด็กชายภูธรเลิศ  ทาไธสง
5. เด็กชายภูมินทร์  ตำหนง
6. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ไสว
7. เด็กชายเชิดตระกูล  ทนันไชย
8. เด็กชายเมธี  ลายโถ
 
1. นายทวีชัย  เพ็ชรจิตร์
2. นายต้น  ทองจบ
3. นายชัยณงค์ฤทธิ์  ธัญญเจริญ
 
1117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงค์แสงน้อย
2. เด็กชายชูวิทย์  ณรงค์
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เผือก
4. เด็กชายพัชรพล  มีน้อย
5. เด็กชายพัทธดนย์  แสงกล้า
6. เด็กชายยอแสง  (ไม่มีนามสกุล)
7. เด็กชายวีรยุทธิ์  คำแสง
 
1. นายวรสิทธิ์  บุญวัฒนาพร
 
1118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาส  เจือไทย
2. นายณัฐสันต์  วงศ์ปุรนานนท์
3. นางสาวณิชา  บุญเรือง
4. นางสาวปริศนา  อรรฆยาวุธ
5. นางสาวรภัทร  สำลี
6. นางสาวสุพิชญา  อ่วมเจริญ
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
 
1119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิษฐ์  เบญจเทียร
2. นายฑีฆาวุฒิ  ปั่นทรัพย์
3. นางสาวธนพร  วิเศษการ
4. นางสาวปรียาภรณ์  แสงศรี
5. นางสาวปิยวรรณ  ตันวิเชียร
6. นางสาวสิริลักษณ์  เล่บ้านเกาะ
7. นางสาวสิริวิมล  จุลสวัสดิ์
8. นายอนุชา  ดอนไพร
9. นายอภิสิทธิ์  สงวนธรรม
10. นายอัครชัย  คงทรัพย์
 
1. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  เชื้อนิล
3. นายชยพล  ศรีวัลลภ
 
1120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  โพธิสาร
2. นายพงศธร  สาลี
3. นายพุทธิพงศ์  กลกลาง
4. นายวรรณกร  เซี่ยงผุง
5. นางสาววิชลดา  ภิรมย์ชื่น
6. นายศักดิ์ชัย  จริตไทย
7. นายสุภชิต  อินทรเสมา
8. นางสาวสุภัทจรัส  ขันติวรคุณากร
9. นางสาวเกตุสุดา  เทียนกระจ่าง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธ์นวล
 
1. นายกรุณพล  โลนุชิต
2. นางส่องฟ้า  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวบุศบง  อุยยาหาญ
 
1121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นางสาวกุลยา  คำลา
2. นางสาวทิวาพร  ทองกาล
3. นายปรีชา  เอี่ยมยิ้ม
4. นางสาวปิยธิดา  วิชางาม
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  กันทะ
6. นายภูวดล  ศรีพันนา
7. นางสาววลัยรัตน์  ไสยวาฬ
8. นางสาววันชนก  ผลเจริญ
9. นายเดชาพล  เรืองวิเศษ
10. นายไกรสิทธิ์  ฉ่ำเวชะ
 
1. ดร.อัคคภาคย์  พลมาตย์
2. นางวรินทร์ทิพย์  จาติกานนท์
3. นายนิรันดร์  บาลี
 
1122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วบัง
2. เด็กหญิงพรนภา  เนื่องสนธิ
3. เด็กหญิงสันต์หทัย  วงค์นก
4. นางสาวสุภารัตน์  ศรีเศษ
5. เด็กหญิงอ