สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่อค้า
 
1. นางสาวผกากรอง  เอี่ยมปั้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัส  โสดากุล
 
1. นางสาวผกากรอง  เอี่ยมปั้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤตชญา  เถาว์โท
 
1. นายเฉลิมยศ  ญาดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญญาสิริ  ทองสุข
 
1. นายเฉลิมยศ  ญาดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไชยสิทธิ์  เหล็กไหล
 
1. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญานุต  แซ่เอีย
 
1. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84.84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิพันธุ์
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภมาส  ป่าสวนสัก
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 1. เด็กชายวรปรัชญ์  นรสิงห์
 
1. นายเฉลิมยศ  ญาดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภิญญา  ตะเพียนทอง
 
1. นางนวพร  จุยประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปทุมสูตร
2. เด็กหญิงรัดชา  สาระธรรม
 
1. นายจักรวัฒน์  อ่ำพุทรา
2. นางกานต์รวี  ชูกิตติกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธีมาพร  ปักษี
2. นางสาวมณีรัตน์  แผนสมบูรณ์
 
1. นายจักรวัฒน์  อ่ำพุทรา
2. นางกานต์รวี  ชูกิตติกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พลายละหาร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
2. นางสาวผกากรอง  เอี่ยมปั้น
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.03 เงิน 5 1. นางสาวภติรักษ์  สำเภา
 
1. นางสาวผกากรอง  เอี่ยมปั้น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แสงอินทร์
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐตพล  พ่วงสมจิตร
 
1. นางอภิรดา  มุขโต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันธิชา  กสิผล
2. นางสาวรัฐทิตยา  เมืองช้าง
3. นางสาวศศิกานต์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาววาสนา  ล้อมวงษ์
2. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีธัช  กวีดำรงพัฒนา
2. เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด
 
1. นายธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาวอาภาภรณ์  บุญอนันต์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรยุทธ  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวนิชาภา  เดชบุญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายทัตพล  จงสมจิตต์เจริญ
 
1. นางสาวกัญญาพร  อุ่นศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายคณิศร  ฤทาสว่างวงศ์
2. เด็กชายสรายุต  มากทรัพย์
 
1. นางสาวธลัณรัชต์  ฐิติวลัญชญ์กุล
2. นางสาวเนตรนภิส  สุขปลั่ง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิษฐา  เจริญวัย
 
1. นางรุจจิรัช  ภักมี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรัชญา  เพ็งแข
 
1. นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายผู้นำ  แซ่เล้า
 
1. นางสาวปารวัณ  รัตนทองคง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
 
1. นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  ปัญจอานนท์
2. เด็กหญิงนันทวดี  ลาภปัญญา
3. เด็กชายปฐวี  สุวรรณคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  นาคสุวรรณ
2. นางสำเริง  พิมพ์พันธ์ุ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐรดา  ทองหวาน
2. นายรุ่งรุจ  นิลพัฒน์
3. นายไทศิลป์  อิวากิ
 
1. นางสาวอรภัสสร์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางกัญญาภัทร  คำภิภาค
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญาภัค  ศรีมณฑา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงษา
3. นางสาวบัณฑิตา  คำหริ่ง
 
1. นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  เชวงภักดีเวทย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณภัทร  แสงอินทร์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ไมตรี
3. นางสาววรรณพร  มหรรณพ
 
1. นางสาวิตรี  ถีระแก้ว
2. นายปิยะณัฐ  บ่อพิมาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรชยา  ธนโชติพงศา
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทองดี
3. เด็กชายพรภพ  ปานแก้ว
 
1. นางสาวปิยนันท์  ปิ่นวิเศษ
2. นางสาวธณารัตน์  คงแจ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพีร์  พัฒนอวยชัย
2. นางสาวรชัสกมล  ชวนสำราญ
 
1. นายธนพัฒน์  มุขโต
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชพร  มุงเมือง
2. เด็กหญิงนภัสกร  ช้างเขียว
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
2. นางสาวกิตติกานต์   มาลัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิติภาค  เทศนิเวศน์
2. เด็กชายเจตพัฒน์  สมธรรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
2. นางสาวศิริพร  ว่องไววิริยกิจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑารินี  ฤกษ์บุญมี
2. นายพงศ์ธาริน  เทศนิเวศน์
3. นางสาวสุดารัตน์  พลเสน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
2. นางสาวรษิกา  น้ำใจดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รักสัตย์
2. เด็กหญิงชลพรรณ  อินสว่าง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มะลิซ้อน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทันโคกกรวด
5. เด็กหญิงโยษิตา  มณีพันธ์ุ
 
1. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
2. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณภาภัช  โรจนกุล
3. นางสาวณัฐชาภัทร  เลิศมงคลศุภชัย
4. นางสาวดรุณี  พรหมทอง
5. นางสาวสิริกัลยา  สกุลอิ่มทรัพย์
 
1. นางสาวกนกกร  ไร่คลองครุ
2. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กองรส
2. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  นิธิกุลธนสิทธิ์
3. เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์
4. เด็กหญิงปิยาอร  ทองคำแท้
5. เด็กหญิงพิมลนาฏ  มีฤทธิ์
 
1. นางทัศนารินทร์  นกสกุล
2. นางสาวนรีรัตน์  คงชาตรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรินทร  สังขกุญชร
2. นายนิตินันท์  นุกูล
3. นายพสิษฐ์  วัยธนวัฒน์
4. นายภูดิศ  รักศรีสว่าง
5. นายสุกัลป์  ภิญโญ
 
1. นายอาศเรศ  กุญชร ณ อยุธยา
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  หนูวรรณะ
2. นายจารุกิตติ์  บัวนาค
3. นายชลชาติ  เสือพิทักษ์
4. นางสาวณัฐธิดา  นารี
5. นายธนกร  คงเกิดลาภ
6. นายธนทร  กลิ่นเกษร
7. นางสาวธนูพร  พัดทอง
8. นางสาวธัญมาส  อินโต
9. นางสาวนภสร  ไทยทวีหิรัญ
10. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีคำทา
11. นางสาวนัทธมน  มาพันธุ์
12. นายพีระพัส  บริสุทธิ์
13. นายภูวดล  สาระถิน
14. นางสาววินนีย์  เทียนถาวรวงษ์
15. เด็กชายวีระเดช  สกุลสินเพ็ชร
16. นายสิทธิศักดิ์  ทาหนองโดก
17. นางสาวสุชัญญา  อินมี
18. นางสาวอรวิภา  มะสีพันธ์
19. นายอัมรินทร์  ทองเรือนดี
20. นายเตชินทร์  ตันติจิตจารุ
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นายเอกพงษ์  บุญญะอุทธยาน
3. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
4. นางสาวสานิตย์  คงปรีพันธุ์
5. นายณัฐพงศ์  คฑาวุธ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงมุทิตา  น้ำทิพย์
 
1. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพัทธ์  สวัสดิ์กิจธำรง
 
1. นายธนาคาร  ธนาวิวัฒน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  ศรีลำดวน
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ศิลาโรจน์
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  เซ็งแซ่
2. นายอัครเดช  พิมใจใส
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตตรีนันท์  รัตนปัญญา
2. นางสาวชุติมา  วงศ์มหาดไทย
3. นางสาวณัฐทกาญจน์  มาเจริญธนโชค
4. นางสาวทิพยรัตน์  กรรณเทพ
5. นางสาวธันยพร  แก่นจันทร์
6. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัญญางาม
7. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  เพชรดำดี
8. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ภวะวิจารณ์
9. เด็กชายสุดารัตน์   อังกานนท์
10. เด็กหญิงแก้วกานดา  พรอ่วมอิน
 
1. นางถิรดา  สะราคำ
2. นางสาวนรีรัตน์  คงชาตรี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กชายมิ่งมงคล  ประสิทธิ์
2. เด็กชายเทวภัทร  แก้วเขียว
 
1. นายธนัช  อินทแสน
2. นายวณิชย์  เอื้อน้อมจิตต์กุล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์  จันทรโชติ
2. นายธัชพล  มีสง่า
 
1. นางสาวทิพกมล  สงวนศักดิ์สกุล
2. นายจตุพร  เคนผาพงษ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวิไล  ชัยภาณุศักดิ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณษา  พลายละหาร
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายอนุกูล  วุฒิกาญจนาวงศ์
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายฟาอิซ  อับดุลเลาะห์
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัปตันเฉลิม  วีระนพนันท์
2. เด็กชายกิตติกร  หอมเกตุ
3. เด็กชายชนาธิป  บุญพิพัฒน์พณิชย์
4. เด็กชายธีธัช  ธัญญาวินิชกุล
5. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
6. เด็กชายสุกิจ  มณีธนาธิป
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
3. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภพ  ดีมี
2. นางสาวปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
3. นายยศวรรธน์  อรรถีโภค
4. นายศรีธนนชัย  ขวัญเมือง
5. นางสาวอุไรวรรณ  ท้าวลา
6. นายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
3. นางนันทยา  ดลโสภณ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนา  นุชเจริญ
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติกานต์  เหลืองรุ่งทรัพย์
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาขวัญ  บำรุงประดิษฐ์
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุกิจ  มณีธนาธิป
 
1. นายถนอมศักดิ์  พงษ์ช้างอยู่
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  ปุญสิริ
 
1. นายถนอมศักดิ์  พงษ์ช้างอยู่
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภาวรรณ  กัลยา
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชไมพร  ทับศรี
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายรัตนสิน  อินทร์ศิริ
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุกร์หทัย  รัตนเสน
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 4 1. นางสาวสุริชยา  เธียรภัทรโรจน์
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณต์กลม  การินทร์
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูชื่น
2. เด็กชายจักรภัทร  พรหมทอง
3. เด็กชายจิรภัทร  พรหมเล็ก
4. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วศรีงามสกุล
5. เด็กหญิงธนัทอร  ศรีโมรา
6. เด็กชายพงษธร  กิจรัตนี
7. เด็กหญิงพรชนก  จาคีไพบูลย์
8. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  บุญส่ง
9. เด็กชายพีรพัฒน์  รุจิจิตร
10. เด็กชายรัชชานนท์  ถ้ำแก้ว
11. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ทอง
12. เด็กชายอรินทราช  ภูผาลาด
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
3. นายถนอมศักดิ์  พงษ์ช้างอยู่
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  พรประสิทธิ์แสง
2. นายฐาปกรณ์  แก้วศรีงามสกุล
3. นางสาวทิพย์ญาดา  สุพรรณคง
4. เด็กชายบุณยกร  จันทะคำแสง
5. นายพงศ์พิพัฒน์  พงศ์ศรีเพียร
6. เด็กหญิงพัชรพร  พารุณ
7. นายรชตวรรณ  ระโหฐาน
8. เด็กชายวรากร  ยอดน้อย
9. นายศิริกมล  ลีนานุวัฒน์
10. นายสรภาคย์  ขุนทอง
11. นางสาวสหัตญา  กรองสอาด
12. เด็กชายอัครภูมี  ทองโสภา
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
3. นายถนอมศักดิ์  พงษ์ช้างอยู่
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพงศ์  บุญแช่มชู
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์เวียน
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุรี  วงศ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกพรรณ  มะเจียกจร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัคจิรา  คงประเสริฐ
 
1. นายสามารถ  สำอางค์จิตร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์  พิณสุวรรณ
 
1. นายสามารถ  สำอางค์จิตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  จิดารัตน์
 
1. นายสามารถ  สำอางค์จิตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนกันต์  สิระแก้ว
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วดี
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนก  ขอสกุล
2. นางสาวชนกพรรณ  มะเจียกจร
3. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
4. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
5. เด็กชายธนภัทร  เอื้อเฟื้อ
6. นายธิติพล  ฉัตรนภารัตน์
7. เด็กชายนวพล  อินทุเศรษฐ
8. เด็กหญิงมยุรี  วงศ์ศรีอินทร์
9. เด็กชายรัฐพงศ์  บุญแช่มชู
10. เด็กหญิงสุธาสินี  มงคลนิมิต
11. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์เวียน
12. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
2. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชวงษ์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วิไลเลิศ
3. เด็กชายธนพัฒน์  ประไพรักษ์
4. เด็กชายธนโชติ  ปานจันทร์ดี
5. เด็กหญิงน้องใหม่  นูมหันต์
6. เด็กชายพงศกร  ปิ่นวิเศษ
7. เด็กหญิงภูริตา  พงษ์รื่น
8. เด็กชายภูเบศ  แยงเพชร
9. เด็กชายสรนรินทร์  ทิมชล
10. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  วงษ์เอี่ยม
 
1. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
2. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันติชา  ตู้แก้ว
2. เด็กหญิงจิรัฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พรมวงษ์
4. เด็กหญิงธันยพร  ปัทมเมธิน
5. เด็กหญิงธีราภรณ์  อุบลบาน
6. เด็กหญิงพิริยาภา  แก่นพุทรา
7. เด็กหญิงวรวลัญช์    ชาวปลายนา
8. เด็กหญิงเบญญาภา  เอี่ยมพินิจ
 
1. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
2. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุมน  บุญมาก
2. นางสาวดาราวรรณ  จิตรีธรรม
3. นางสาวปริศนา  ช่วยชูเชิด
4. นางสาวภัทรธร  คงสมจิต
5. นางสาววิชุดา  สมานมงคล
6. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์ทอง
7. นางสาวสุภาพร  ปรางสร
8. นางสาวอภิสรา  ทรงศักดิ์สกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชาภา  บำรุงราษฎร์
 
1. นางพิชญา  จริยบุณสุข
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรวิชญ์  เกิดสินธ์ชัย
 
1. นางกานต์มณี  คงเกื้อ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  บัวมี
 
1. นางวรรณดี  ทิวาวงษ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
 
1. นางสาวนิศาชล  ประทีปทอง
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุต  สุทธิวานิช
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญปลูก
3. เด็กหญิงนพวรรณ  น้อยอุทัย
4. เด็กหญิงศศินุช  งามภักดิ์
5. เด็กหญิงอิสรียา  ทองงาม
 
1. นางอริญรดา  จับทอง
2. นางสุนันทา  มูลน้ำอ่าง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพรรณ์  จันทร์ศิวะตระกูล
2. นางสาวณัทนัน  สุนทรคงตระกูล
3. นางสาวมัชฌิมา  ปิ่นทอง
4. นางสาววาสนา  วิริยพันธ์
5. นายสัณหณัฐ  เย็นมานัส
 
1. นายบัณฑิต  ขอสกุล
2. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายสุรดิษ  รัศมี
2. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธุ์มาตย์
 
1. นางกันนิกา  อนุช
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติภร  มีนิลดี
 
1. นางภัทรวดี  บุญเชื้อ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจี่ยตระกูล
2. เด็กหญิงวณัฐพร  สิงห์โต
 
1. นางสาวศศิประภา  กาฬภักดี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรปรียา  เรืองหิรัญวนิช
2. นางสาวสุชาญา  ชาวห้วยหมาก
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรีพงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แดงแตง
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรภัทร  ศรีเที่ยงตรง
2. นายวิชชากร  ลำกูล
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภิมาพร  ปานกำไร
2. นางสาวอรณิชา  ลิ้มจิตสมบูรณ์
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตภณ  มาลาพงษ์
2. นายรตนเทพ  แก้วศิริ
 
1. MissNitta  Kayo
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีราพร  เรืองปานแก้ว
2. นางสาวรุจาภา  ทวีผล
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจณิสตา  สุขีวงค์
2. นางสาวพรทิพย์  รัตนะ
3. นางสาววิไลวรรณ  โพธิ์เจริญ
4. นางสาวศุภาพิชญ์  สร้อยสุวรรณ์
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  โตแย้ม
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์
2. นางสาวศศิประภา  กาฬภักดี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนพร  จั่นบรรจง
2. นางสาวธนัชชา  เชื้อทอง
3. นายพงศภัค  จงชาญสิทโธ
4. นายพชรพล  ตั้งธรรมนิยม
5. นางสาวอรกัญญา  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. MissNitta  Kayo
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปพิชญา  ปูทอง
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายลิขิต  ศิริโรจนกุลชัย
 
1. MissNitta  Kayo
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  ผิวเผือก
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกานต์  อินทร์ตุ้ม
2. นางสาวณัฐธิดา  ไชยวงศ์
3. นายภควัติ  กิติชัยชาญ
4. นายวิธวินทร์  นวสกุลศักดิ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  บัวนาค
6. นางสาวสุชานันท์  เพ็ชรศักดา
7. นายอนุภัทร  บุญเกิดศรี
8. นางสาวอาทิตยา  ขุนช้าง
9. นางสาวเนตรดาว  พลสักขวา
10. นายโชติพัชร์  โพธิ์เผื่อนน้อย
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
3. นายณัฐพงศ์  คฑาวุธ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  พิกุลแก้ว
2. นางสาวชติกาญจน์  นิ่มนวล
3. นางสาวพรชนก  นุชนิยม
4. นางสาวพรพรรณ  จันทรัตน์
5. นางสาวสุดารัฐ  เลิศทัศนวนิช
 
1. นางสาวชญาภา  พินิจการ
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แซ่ลี้
2. เด็กชายพิตตินันท์  ไกรโชค
3. เด็กหญิงมุทิตา  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวอรุณีย์  พิทักษ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริชาติ  อุบล
2. นางสาวรพีพร  วรรณรัตน์
3. นายเพชรภูมิ  นาคลำภา
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิตรพัฒน์  สนองญาติ
2. นายอภิเดช  ทู้ไพเราะ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางสาวนฤมล  มีมุข
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐพงศ์  นาคสุข
2. เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
3. เด็กหญิงภัทรัตน์  ต้นตระกูล
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
 
109 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิรา  กมุทวณิช
2. นางสาวภิญญาพิชญ์  ศรีประทา
3. นางสาวเปรมศิริ  ห่ำเจริญ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางสาวนฤมล  มีมุข
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติธี   แท่นรัตน์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  จงวัฒนกูล
 
1. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
2. นายภธรเดช  วสุวีรกร
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวจินตนา  ลาภอุไรเลิศ
2. นางสาวธนิสสา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
2. นายภธรเดช  วสุวีรกร
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันต์ดนัย  เกตุแก้ว
2. นายเมธิสศรต์  ปล้องเจริญ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างแพทย์
2. เด็กชายนครินทร์  ว่องไวพิพัฒน์
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิื
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงปพิชญา  พุ่มมั่น
3. เด็กหญิงสมบุญ  วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวอรริษา  พัฒนมาศ
2. นางณัฐหทัย  เรือนทอง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีจันทร์อ่อน
2. เด็กชายนาวิน  บุญโต
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วหอมคำ
 
1. นางสาวอรริษา  พัฒนมาศ
2. นางณัฐหทัย  เรือนทอง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  รุ่งแจ้ง
2. นางสาววราภรณ์  มณีอินทร์
3. นางสาวศิวพร  บุญรอด
 
1. นางณัฐหทัย  เรือนทอง
2. นางสาวอรริษา  พัฒนมาศ