งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2562   22 ก.ย. 2562   29 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ใต้อาคาร7 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ใต้อาคาร7 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ใต้อาคาร7 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ใต้อาคาร7 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 635 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 634 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 113 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 113 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 117 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 118 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 118 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
9 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
11 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
12 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
14 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
15 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
16 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
17 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
18 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
19 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
20 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
21 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
22 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
23 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องสุวรรณภูมิ 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
25 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องสุวรรณภูมิ 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
26 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องสุวรรณภูมิ 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
27 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
28 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องทวารวดี 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 111 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หลังหอพระ 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สนามฟุตซอล 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 725 , 726 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 723 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 724 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ห้องสมุด 22 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 614 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 615 22 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]