งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2562   22 ก.ย. 2562   29 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 234 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 233 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 231 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 236 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 235 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 541 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 614 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 615 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 733 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 734 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 735 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 3 ห้อง 736 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 612 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 613 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 724 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 723 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 625 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 323 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 324 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 29 ก.ย. 2562 13.00-16.00
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง หอประชุมศิลปอาชา 29 ก.ย. 2562 13.00-16.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โดมหน้าห้องสมุด 29 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 327 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 422 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 427 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 621 29 ก.ย. 2562 10.30-12.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ศูนย์บริการชุมชน 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ทวารวดี 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 548 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 546 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 535 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง สุวรรณภูมิ 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 545 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 543 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 541 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
16 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 632 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
17 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
18 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 542 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 29 ก.ย. 2562 09.00-14.00
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพ 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร7 ชั้น 1 ห้อง ประกันคุณภาพ 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 29 ก.ย. 2562 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 29 ก.ย. 2562 09.00-14.00
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 29 ก.ย. 2562 09.00-14.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 29 ก.ย. 2562 09.00-14.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคารนิทรรศการศาสตร์พระราชา 29 ก.ย. 2562 09.00-13.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง อาคารนิทรรศการศาสตร์พระราชา 29 ก.ย. 2562 09.00-13.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง ลานธรรม 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง ลานธรรม 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง สวนป่า 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงอาหาร 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกคหกรรม 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอู่ทอง โรงฝึกคหกรรม 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ธรรมจักรศิลา 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ธรรมจักรศิลา 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ธรรมจักรศิลา 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ธรรมจักรศิลา 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ธรรมจักรศิลา 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอู่ทอง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ธรรมจักรศิลา 29 ก.ย. 2562 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]