สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนดอนคาวิทยา 75 157 107
2 003 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 144 410 257
3 004 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 60 125 77
4 006 โรงเรียนบางลี่วิทยา 83 177 130
5 005 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 19 32 24
6 011 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 76 153 100
7 012 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 72 165 115
8 013 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 65 125 81
9 014 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 43 89 59
10 016 โรงเรียนอู่ทอง 143 413 240
11 015 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 65 124 88
12 002 โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม 0 0 0
13 007 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 68 163 112
14 009 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง 19 26 23
15 010 โรงเรียนรัตนศึกษา 18 24 22
16 008 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 32 56 42
รวม 982 2239 1477
3716

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]